Göteborgs universitetsbibliotek: Personer

Personer

Okänd,

Född, år:
okänt
Död, år:
okänt
Födelseplats:
(normaliserad till "Okänd")
Bostadsort:
(normaliserad till "Okänd")
Ålder:
år
Civilstånd:
okänd

Förekommer i följande dokument:
Aktieägarregister för 3 oktrojen (som författare)
Anmärkningar ang. rapport till kejsaren av Kina (som författare)
Anteckning om kinesiska mynt och vikter (som författare)
Apollo Gothenburgensis : Patrick Alströmer och Göteborgs musikliv vid 1700-talets slut (som författare)
Avräkningar å "kommissioner" till direktörer m.fl. (som författare)
Avräkning med superkargören i Kanton Gustaf Palm (som författare)
Balansräkningar för kontoret i Kanton (som författare)
Balansräkningar och andra bokslutspapper (som författare)
Balansräkningar och andra bokslutspapper (som författare)
Befattningshavare på skeppen Drottningen och Sophia Magdalena (som författare)
Befattningshavare på skeppet Gustaf III (som författare)
Befattningshavares löner (som författare)
Bolagsstämmoprotokoll (som författare)
Brevkopiebok för skeppet Hoppet (som författare)
Brev till direktionen (som författare)
Bytesavtal (som författare)
Dagbok för skeppet Prins Carl (som författare)
Dagbok för skeppet Riksens Ständer (som författare)
Edikt av mandarinen Fou yune-Lhy (som författare)
En akademibroder musicerar : något om Patrik Alströmer och svenskt musikliv vid 1700-talets slut (som författare)
Engelskt fripass för Claes Grill & son (1) (som författare)
Engelskt fripass för Claes Grill & son (2) (som författare)
Faktura på inköpt silver- och guldtråd (som författare)
Fakturor på returladdningar från Kina med olika skepp (som författare)
Fakturor över penning- och varuförsändelser från Sverige med olika skepp (som författare)
Fullmakt som lärstyrman för J.C. Lüning (som författare)
Fullmakt som tredje styrman för J.C. Lüning (som författare)
Förhållningsregler ombord på kompaniets skepp (som författare)
Försäljningsbok af de med skeppen Calmare och Cron-Printzen Adolph Freidrich (som författare)
Förteckningar över kompaniets böcker (som författare)
Förteckning öfver svenska ostindiska compagniets skepp som äro avseglade från Götheborg under nya eller tredje octrojen (som författare)
Förteckning över aktier (som författare)
Förteckning över aktieägare vid vissa utdelningar (som författare)
Förteckning över handlingar från kontoret i Göteborg (som författare)
Förteckning över kompaniets skepp under 1 och 2 oktrojerna (som författare)
Förteckning över kompaniets skepp under 4 oktrojen (som författare)
Förteckning över laster med utländska fartyg (som författare)
Förteckning över skeppsexpeditioner under 4 oktrojen (som författare)
Förteckning över skeppslaster (som författare)
Förteckning över varor till försäljning i Göteborg 1804 (som författare)
Förteckning över vissa till kontoret i Göteborg översända handlingar (som författare)
Förteckning över växlar (som författare)
Gåvobrev (som författare)
Handlingar ang. kompaniets skulder (som författare)
Handlingar rörande utarrendering och försäljning av Klippans skeppsvarv mm. (som författare)
Huvudavräkningar (som författare)
Huvudbok (som författare)
Inköpsräkning ang. 100 kistor te (som författare)
Inventarium uppå den proviant- och andre persedlar, Swenska ost-indiska compagniets skepp Finland (som författare)
Journaler öfver flere skepps resor til och ifrån ost indien (som författare)
Journaler över resor med skeppen Gustaf Adolph och Sophia Magdalena (som författare)
Journal för skeppet Adolph Fredrich (som författare)
Journal för skeppet Cron Prins Gustaf (som författare)
Journal för skeppet Gustaf Adolph (som författare)
Journal för skeppet Gustaf III (som författare)
Journal hollen under resan till Canton uti China. Skieppet Cronprintcessan Lovisa Ulrica. 1748-1750 (som författare)
Journal med skeppet Finland åhren 1777, 1778 och 1779 (som författare)
Journal med skeppet Sophia Magdalena åhren 1781 och 1782 (som författare)
Jämförelsetabell över kinesiska och svenska längdmått och vikter (som författare)
Jämförelsetablå över svenska och kinesiska vikt- och måttsystem (som författare)
Kassabok (som författare)
Kassakladd 1807-1809 (som författare)
Kassakladd 1810-1817 (som författare)
Kongl. maj:ts Öpna Privilegium För Commissarien Hindrich König & Compagnie (som författare)
Kvitton på bevillning och arvoden (som författare)
Kvitto på köpeskillingen för kompaniets magasinshus (som författare)
Liggare över infört och utskeppat nankinstyg (som författare)
Lista över arvoden till kompaniets revisorer (som författare)
Lönestater samt diverse minnesanteckningar (som författare)
Makulerade aktiebrev 4 oktrojen (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 1 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 1001-1050 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 101-150 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 1051-1100 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 1101-1136 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 151-200 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 201-250 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 2-50 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 251-299 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 300-350 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 351-400 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 401-450 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 451-500 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 501-550 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 51-100 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 551-599 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 600-650 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 651-700 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 701-750 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 751-800 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 801-850 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 851-899 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 900-950 (som författare)
Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 951-1000 (som författare)
Matrikel, ordnad efter befattningar (som författare)
Matrikel, ordnad efter namn (som författare)
Memorialböcker (som författare)
Notbok (som författare)
Omkostnader för faktoriet (som författare)
Omkostnader i kinesisk hamn (som författare)
Orsakerna till kompaniets obestånd efter 1786 (som författare)
Privilegium patens, commissario Henrico König Ejusque sociis (som författare)
Proviantlistor (som författare)
Proviant på skeppet Gustaf III (som författare)
Relation beträffande handeln på Batavia, Isle de France och Kanton (som författare)
Revisionsberättelser (som författare)
Rulla för skeppet Cronprins Gustaf (som författare)
Rulla för skeppet Finland (som författare)
Rulla för skeppet Gustaf Adolph (som författare)
Rulla för skeppet Gustaf III (som författare)
Rulla för skeppet Sophia Magdalena (som författare)
Rådplägningsbok för skeppet Götha Leijon (som författare)
Ränteberäkningar för uppgörelse mellan 3. och 4. oktrojerna (som författare)
Samlingsjournal (som författare)
Samtida omslag till buntar (som författare)
Skattsedel (som författare)
Skeppet Adolph Fredrichs last 1777 (som författare)
Skeppet Gustaf III:s last 1780 (som författare)
Skeppet Sophia Magdalenas last 1799 (som författare)
Skeppspredikantens persedlar (som författare)
Skrivelse ang. örlogsskepp (som författare)
Subskriptionslista för aktieägare under 5 oktrojen (som författare)
Tryckta kvittensblanketter m.m. (som författare)
Utdrag ur skeppet Gustaf III:s loggbok (som författare)
Uträkning över diverse sålda varor (som författare)
Uträkning över sålt bly (1) (som författare)
Uträkning över sålt bly (2) (som författare)

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Information

Den här sidan visar detaljerad information om en person, tillsammans med länkar till andra dokument där personen finns omnämnd.

Om årtal
Uppgifter om när personen föddes och dog kan i vissa fall vara något osäkra, eftersom vi har räknat ut årtalet för födelsen utifrån uppgifter om ålder i rullor för olika skepp. Notera att detta bara gäller besättningsmedlemmar och att årtalen kan ha bekräftats (se kommentarer).

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2015-08-05 16:36

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen