Göteborgs universitetsbibliotek: Vega-expeditionen genom Nordostpassagen 1878-1880

Vega-expeditionen genom Nordostpassagen 1878-1880

Efter 1872-1873 års övervintringsexpedition till Spetsbergen blev nästa projekt för Nordenskiölds del att med Oscar Dicksons ekonomiska bistånd år 1875 utrusta en expedition till Karahavet och floden Jenisejs mynning i Ishavet. Avsikten med expeditionen var att parallellt med vetenskapliga studier undersöka möjligheterna för framtida sjötransporter mellan Europa och Sibirien. Denna expedition utföll mycket bra och en uppföljande resa gjordes året därpå, 1876.

Utifrån dessa goda erfarenheter planerade Nordenskiöld att utsträcka sina resor än längre österut, och det är nu planerna på hans största företag som polarforskare börjar ta allt fastare form, nämligen att med ett fartyg runda Europa och Asien norrifrån och på det sättet fullborda Nordostpassagen, något inget fartyg ännu gjort vid den här tiden. En bakomliggande orsak var, liksom vid de två föregående Sibirienexpeditionerna, att undersöka möjligheterna för framtida handelsförbindelser. Ett företag som detta skulle naturligtvis bli mycket dyrt att genomföra, och kostnaderna för expeditionen kom därför att delas lika mellan kung Oscar II, Oscar Dickson och den ryske köpmannen Alexander Sibiriakoff. Expeditionsfartyg kom att bli barkskeppet Vega vilket för ändamålet inköptes från AB Ishafvet i Göteborg. Detta fartyg bedrev tillsammans med systerfartyget Capella fångst av säl och val i farvattnen utanför Grönland och Spetsbergen. Efter att ha legat i Karlskrona för diverse tillrustningar vid flottans varv återkom Vega i juni 1878 till Göteborg där ytterligare proviant och utrustning för den långa resan togs ombord. Här anslöt sig även de vetenskapliga medarbetarna Anton Stuxberg (1849-1902), zoolog, Frans Reinhold Kjellman (1846-1907), botanist, Ernst Almquist (1852-1946), läkare, Giacomo Bove (1853-1887), italiensk marinlöjtnant, hydrograf, Andreas Peter Hovgaard (1853-1910), dansk marinlöjtnant, hydrograf samt Oscar Nordqvist (1858-1925) finsk gardeslöjtnant, expeditionens tolk och även kock.

Vegaexpeditionen


Anton Julius Stuxberg, Oscar Nordqvist, Andreas Peter Hovgaard

Expeditionen hade med andra ord en internationell prägel i enlighet med tankar framförda av Carl Weyprecht om samarbete över nationsgränserna. Vega bemannades med folk ur svenska flottan och stod under befäl av kapten Louis Palander (1842-1920) vilken tidigare seglat med Nordenskiöld under expeditionerna till Spetsbergen 1868 och 1872-1873.

Den 4 juli 1878 var det så äntligen dags för avfärd och Vega lämnade Sverige för nästan två år framåt. Efter att ha passerat Nordkap och gått österut genom Karahavet rundade man Sibiriens nordspets Kap Tjeluskin. Man gick vidare österut längs Sibiriens norra kust genom det som idag kallas Laptevhavet och nådde nästan fram till Berings sund. Denna del av resan gick utan större problem eller dramatik, dock besvärades man emellanåt av dimma. Emellertid stängdes fartyget inne i isen strax före sundet och man tvingades övervintra vid en plats kallad Pitlekaj. Det var alltså mycket nära att man hade lyckats klara av genomseglingen av Nordostpassagen på en säsong. Den påtvingade övervintringen gav emellertid ett rikt vetenskapligt utbyte och man hade även ett flitigt umgänge med ursprungsbefolkningen, tjuktjerna, på platsen. Dessa led brist på åtskilligt och expeditionen fick därför bistå med bl.a. matransoner. Isen låg länge fast och först i juli 1879 lyckades Vega ta sig ur dess grepp och via Japan fortsätta sin färd mot Europa. Återresan artade sig till ett verkligt triumftåg och var man kom blev man föremål för storartade hyllningar. Hemkomsten till Stockholm den 24 april 1880 då Vega under stort jubel gick in till slottet i Stockholm och mottogs av kung Oscar II blev naturligtvis den stora slutklämmen. Den här dagen kallas ännu för Vega-dagen i den svenska almanackan. Nationalyran stod på topp och Oscar Dickson adlades, medan Nordenskiöld och fartygschefen Louis Palander tillerkändes nationalbelöningar på livstid.

Vegas återkomst till Stockholm


Vegas återkomst till Stockholm med Kungliga slottet i elektrisk belysning och dekorerat av
Magnus Isæus (1841 - 1890). Konstnär: Otto August Mankell (1838-1885)

Vegaexpeditionens medlemmar


Vegas forskarstab fr v Andreas Hovgaard, Ernst Almqvist, Erik Cornelius Brusewitz, Louis Palander,
Frans Reinhold Kjellman, Adolf Erik Nordenskiöld samt Oscar Nordqvist på Vegadagen år 1900.
Foto: Gösta Florman

AL

Litteratur

  1. Garting, B. (utg.) "Sven Anderssons journal förd å ångfartyget Vega under expeditionen åt Norra Ishafvet, åren 1878-1879", Föreningen Gamla Carlskrona Årsbok, Karlskrona, 1979
  2. Kish, G." North East passage. Adolf Erik Nordenskiöld. His life and times", Amsterdam, 1973.
  3. Nordenskiöld, A.E. "Vegas färd kring Asien och Europa jemte en historisk återblick på föregående resor längs gamla världens nordkust", Vol. 1-2, Stockholm, 1880-1881
  4. Nordenskiöld, Adolf Erik "Vegas färd kring Asien och Europa jemte en historisk återblick på föregående resor längs gamla verldens nordkust" Förra delen, Stockholm, 1880 (E-BOK)
  5. Nordenskiöld, Adolf Erik "Vegas färd kring Asien och Europa jemte en historisk återblick på föregående resor längs gamla verldens nordkust" Senare delen, Stockholm, 1881 (E-BOK)
  6. Nordenskiöld, A.E. (utg.) Vegaexpeditionens vetenskapliga iakttagelser bearbetade av deltagare i resan och andra forskare. Vol. 1-5, Stockholm, 1882-1887
  7. Stuxberg, A. Minnen från Vegas färd och dess svenska föregångare jämte en kortfattad framställning av Nordostpassagens historia och den amerikanska nordpolsexpeditionen under De Long, Stockholm, 1890
  8. Stuxberg, A. Minnen från Vegas färd och dess svenska föregångare jämte en kortfattad framställning av Nordostpassagens historia och den amerikanska nordpolsexpeditionen under De Long, Stockholm, 1890 (E-BOK)

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2014-05-02 14:06

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/portaler/polarportalen/historik/exp4/index.xml
Utskriftsdatum: 2022-12-01