Göteborgs universitetsbibliotek: Nationellt och internationellt samarbete

Nationellt och internationellt samarbete

 

KvinnSam samarbetar med och/eller är medlem i en rad institutioner och organisationer, nationellt och internationellt. Här presenteras några av våra samarbetspartners.

Nationella sekretariatet för genusforskning
Nationella sekretariatet för genusforskning grundades 1998. Sekretariatet är placerat vid Göteborgs universitet men har ett nationellt uppdrag. Dess uppgift är att analysera och informera om svensk genusforsknings utveckling och villkor.

NING
NING - Nordic Information Network on Gender - är ett nordiskt nätverk bestående av bibliotek och dokumentationscentra från de nordiska länderna. Nätverket träffas en till två gånger per år kring ett förhandsbestämt tema och för att informera varandra om utvecklingen vid respektive enheter. Samarbetsprojekt, gemensamma presentationer på konferenser och synliggörande av varandras resurser i Norden är exempel på vad nätverket initierat. Nordkalender, ett gemensamt kalendarium, är det mest långvariga samarbetsprojektet.

WINE
WINE - Women’s Information Network of Europe - är ett nätverk av bibliotek, arkiv, dokumentations- och informationscentra som arbetar med kvinno- och genusforskning. Nätverket samarbetar kring en gemensam webbplats. Minst en gång om året brukar man arrangera möten, oftast i samband med olika feministiska konferenser, däremellan diskuteras aktuella frågor via e-post.

AtGender
AtGender - the European Association for Gender Research, Education and Documentation - är en bred organisation för akademiker, praktiker, aktivister och institutioner inom fälten kvinno- och genusforskning, feministisk forskning, kvinnors rättigheter och jämställdhet. WINE är medlem av AtGender.

EIGE
EIGE - European Institute for Gender Equality - det europeiska jämställdhetsinstitutet, är placerat i Vilnius. Dess uppgift är att stödja EU och medlemsländerna i deras arbete med att främja jämställdhet, bekämpa könsdiskriminering och höja medvetenheten om jämställdhetsfrågor.
KvinnSam deltager tillsammans med flera andra WINE-medlemmar och EIGE:s dokumentationscentrum i ett projekt för att göra det möjligt att samsöka i de olika institutionernas databaser. Läs mer.

KAF
KAF - Kvinnliga akademikers förening - bildades 1904 under namnet "Akademiskt bildade kvinnors förening", ABKF. 1947 bytte man namn till "Kvinnliga akademikers förening". KAF verkar för att tillvarata kvinnliga akademikers intressen. Föreningen består av tre geografiska kretsar, som arrangerar seminarier och andra aktiviteter. KAF:s arkiv finns i KvinnSams samlingar.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen