Göteborgs universitetsbibliotek: Offentligt tryck

Offentligt tryck

1842 Obligatorisk folkskola införs för flickor och pojkar (SFS 1842:19)

1865/66 - motion N:o 313. Carl Johan Svensén i bondeståndet föreslår i en motion att kvinnor ska kunna ta examen vid universiteten.

3 juni 1870 - Kungligt brev som gav kvinnor rätt att avlägga mogenhetsexamen (studentexamen) som privatister, och även rätt att studera vid universitetens medicinska fakulteter, (SFS 1870, N:o 32).

1873 - reform, genom ett Kungligt brev 7/11 till kanslersämbetet i Lund och Uppsala, som gav kvinnor formell rätt att avlägga universitetsexamen inom alla ämnen förutom juridik och teologi.(ur: Wieselgren - Den höga tröskeln, s. 253)

1907 - motion N:o 36 i FK av Ernst Trygger angående ändring av grundlagens § 28 för att ge kvinnor tillträde till lärartjänster.

1907 - motion N:o 180 i AK av Knut Kjellberg rörande ovanstående motion

1909 - Riksdagens Skrifvelse N:o 19 till Konungen angående af Riksdagen beslutade ändringar i rikets grundlagar. Även kvinnor får nu tillträde till akademiska tjänster i och med ändring av grundlagens § 28

1923 - K. Maj:ts prop 1923:40, 2 februari 1923. "Förslag till lag innefattande bestämmelser angående kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag" (Behörighetslagen)

1923 - SFS 1923:249, 22 juni 1923. Behörighetslagen antas.

1925 - K. Maj:ts prop 1925:204. Angående "...kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag..."

1925 SFS 1925:165, 12 juni 1925. Tid för när Behörighetslagen ska träda i kraft sätts till 1 juli 1925.

1927 - statliga läroverk öppnas för flickor genom en läroverksreform (Rs 1927:262)

1928 - ny läroverksstadga i och med läroverksreformen 1927 (SFS 1928:412)

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2020-01-06 17:45

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen