Göteborgs universitetsbibliotek: Kvinnliga akademikers förening

Kvinnliga akademikers förening

Innehåll

Om KAF | Möten | Skrivelser | Jubiléer | Övriga skrifter | Läs mer |

Akademiskt bildade kvinnors förening, ABKF, grundades 1904 av kvinnor som sedan 1873 tillåtits att avlägga akademiska examina, men inte hade tillträde till statliga ämbeten. Dessa var enligt grundlagen förbehållna det manliga könet. Initiativtagare till föreningen var Anna Ahlström och dess första ordförande blev JD och docenten Elsa Eschelson. Föreningen tjänade till en början som en nationell kamporganisation för kvinnans rätt till högre ämbeten och rätt till lika lön. 1947 bytte föreningen namn till Kvinnliga akademikers förening, KAF.

Mötesprotokoll, kallelser m.m.

Ordföranden för ABKF/KAF fr.o.m. 1904.
Föredrag d. 14.11.1925 av Andrea Andreen om Betty Pettersson
Kallelse till årsmöte onsdagen den 30 november 1927 kl. 8 e.m. precis å Årsta, Smålandsgata 20.
Protokoll, hållet vid sammanträde med styrelsen för Akademiskt Bildade Kvinnors Förening den 7 februari 1919.
Protokoll hållet vid möte af akademiskt bildade kvinnor den 25 mars 1904.
Till styrelsen för Akademiskt bildade kvinnors förening. Från Djursholms samskola 14 mars 1911.
Till styrelsen för Akademiskt Bildade Kvinnors Förening. Från Frits Danielson, Föreståndare för Lundsbergs skola, m.fl. 1911.

Avgivna skrivelser

Akademiskt bildade kvinnors petition, inlämnad till Kongl. Maj:t den 29 maj 1903 med anledning af den senaste läroverkskommitténs betänkande.
Förslag till skrivelse. Konfidentiellt. Till Konungen 1932.
Till Konungen, 1906.
Till Konungen, 1911. Afskrift.
Till Konungen, 31 augusti 1915.
Till Konungen, februari 1923.
Till Konungen 1928. Underdånig petition angående befogenhet för kvinnliga studerande att innehava stipendier. Undertecknat: Ingeborg Hermelin, Greta Stadener, Karin Boye, ordf. i Upsala, Lunds och Stockholms Kvinnliga Studentförening.
Till Konungen, 1935.
Till Kungl. Skolöverstyrelsen. 1939.
Till rektor. 1911.
Till Statsrådet och Chefen för Kungl. Ecklesastikdepartementet, Dr. Fridtjuv Berg. 23 november 1911.

Jubiléer

Bordsvisa vid Kvinnliga Akademikers 50-årsjubileum. 3 april 1954.
Kvinnliga Akademikers Förening firar 1954 sitt 50-årsjubileum.
Inbjudan.

Övriga skrifter

A.B.K.F. litteraturförteckning. 1918.
Bör den gifta kvinnan genom lag utestängas från befattningar? 1911.
In memoriam. Naima Sahlbom, Astrid Sturzen-Becker. 1957(?).
Kvinnorna och fullmaktstjänsterna. Föredrag på Fredrika Bremerförbundets årsmöte i Stockholm den 16 april 1918.

Förbjuden frukt på kunskapens träd
Förbjuden frukt på kunskapens träd

Matrikel över svenska kvinnor som avlagt examen vid universitet eller högskola i Sverige 1875-1914. 1914.
Uppgift å stipendier som äro reserverade för man eller kvinna. U.å.
Öhrvall, Hjalmar, Kvinnors anställande i statstjänst. 1911.

Läs mer

Förbjuden frukt på kunskapens träd : kvinnliga akademiker under 100 år / red.: Britt Marie Fridh-Haneson och Ingegerd Haglund . - 2004.

Kvinnliga Akademikers Förening
Förteckning över KAF:s arkiv, KvinnSam
Förteckning över Västra kretsens arkiv, KvinnSam

 

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-14 11:41

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen