Göteborgs universitetsbibliotek: Internationellt samarbete

Internationellt samarbete

Haag-konferensen 1915 | Internationella Kvinnokommittén för varaktig fred | Kvinnornas Fredssöndag| Ford-expeditionen 1915 | Women´s International League for Peace and Freedom | Washington-kongressen 1924 | Frankfurt-konferensen 1929 | Luhacovice-kongressen 1937 | Övrigt |

Haag-konferensen 1915

På initiativ av den holländska läkaren Aletta Jacobs, som var ordförande för det holländska Nationalförbundet för kvinnans rösträtt, samlades en grupp kvinnor i Amsterdam 1915 för att planera ett internationellt möte angående fredsfrågan.
Inbjudan till detta möte sändes till både krigförande och neutrala länder. Den ungerska kvinnorättskämpen Rosika Schwimmer reste efter inbjudan runt till flera länder för att påverka att så många som möjligt skulle åka till Haag-kongressen. Den 21 april 1915 talade hon i Stockholm under rubriken "Kvinnorna och kriget".
Inför mötet i Haag bildades Internationella Kvinnokommittén för Varaktig Fred, med deltagare ur Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, Fredrika Bremer-förbundet, Vita Bandet och Kristliga föreningen för unga kvinnor.
Kommittén, som hade i uppdrag att förbereda deltagandet i kongressen, bestod av Signe Bergman, Axianne Thorstenson, Agnes Ingelman, Gerda Meyerson och Agda Östlund.

Brev till Elin Wägner. Från Svenska kom. för Internationella Kvinnokongressen i Haag till deltagare i kongressen. Daterat 20 april 1915.
Program och deltagarförteckning, fredskonferensen i Haag 1915.
Final programme. 28-30 april 1915.
Openeningsrede Dr. Aletta Jacobs. Programblad 27 april, 1915 inför kongressen i Haag
Resolutions adopted.
Beslut vid Kvinnornas internationella kongress i Haag, 28 april - 1 maj 1915.
The Women's Manifesto, utgivet i New York 15 oktober 1915 av deltagare i Haag-kongressen.

Material från Internationella Kvinnokommittén för varaktig fred

Blankett för instämmande i uppropet för varaktig fred.
Brev angående fredsuppropet 1915. Undertecknat av Emilia Broomé, maj 1915.
Herr Redaktör! Brev angående stöd för aktionen för en varaktig fred. Undertecknat av Theodor Adelswärd, Emilia Broomé, Anna Wicksell, 25 maj 1915.
Internationaal. Amsterdam. Vol. 1, nr 1, 1915.
Kort förklaring till uppropet för varaktig fred. 1915.
Till Danmarks, Norges och Sveriges Ministerkonferens i Köpenhamn.
Utdrag ur protokoll hållet vid Svenska sektionens av Internationella Kvinnokommittén för varaktig fred sammanträde, 9 mars 1916.
Upprop till understödjande av kriget mot kriget. Från svenska sektionen av Internationella Kvinnokommittén för varaktig fred. November 1915.
Uppropet för varaktig fred.
Wilsons program, utgivet av svenska sektionen av Internationella Kvinnokommittén för varaktig fred, 1919.

Kvinnornas Fredssöndag

19 januari 1915 bildades Centralkommittén för kvinnornas fredsmöten på initiativ av bl.a. Anna Whitlock, som också blev kommitténs ordförande. Kommittén tog initiativ till Kvinnornas fredssöndag som skulle hållas 28 februari 1915. Från början var detta en svensk aktion som senare utökades till ett nordiskt samarbete. Den nordiska aktionen fick tyvärr ställas in (på grund av ökad politisk spänning och för att drottning Victoria inte tyckte att kvinnor skulle blanda sig i politiken - se historiken). Fredssöndagen genomfördes dock i Sverige 27 juni samma år och man enades om en resolution.

Strängt konfidentiellt (upprop till Nordens kvinnor angående Fredssöndagen).
Föredrag vid kvinnornas opinionsmöten för fredens återställande. Tänkt att hållas vid den gemensamma Nordiska fredssöndagen. Tryckt som manuskript.
Meddelande från Centralkommitténs Arbetsutskott.
Rundskrivelse från den norska centralkommittén angående Kvinnornas fredssöndag. Strengt konfidentielt.
Upprop från Den danske Hovedkomité for Nordiske Kvinders Fredsaktion d. 28 Februar. Fortroligt.
Till lokalkommittéerna för kvinnornas opinionsmöten för fredens återställande.
Viktigt meddelande från Centralkommittén för kvinnornas opinionsmöten för fredens återställande.
Upprop från den svenska Centralkommittén för kvinnornas fredsmöten angående Fredssöndagen 27 juni.
Föredrag vid de svenska kvinnornas fredssöndag, skrivet av Elin Wägner.
Resolution antagen vid Kvinnornas Fredssöndag.

Ford-expeditionen, 1915

1915 blev Rosika Schwimmer presenterad för bilkungen Henry Ford i Detroit och hon lade då fram sin idé om en konferens med Sverige, Norge, Danmark och Holland. Tanken var att dessa neutrala stater, genom konferensen, skulle kunna utöva påtryckningar på regeringarna i de krigande länderna. Resultatet blev en fredsresa som bekostades av Henry Ford. Resan gick med båt till Norge, där deltagarna samlades till en konferens i Stockholm. Konferensen blev tyvärr en stor besvikelse för alla. Henry Ford väckte misstro bland journalister och politiker, i och med sin ställning som rik företagare, och han hade inte stor trovärdighet som fredsmäklare. Även de skandinaviska kvinnorna i Internationella Kvinnokommittén för varaktig fred tog avstånd från Rossika Schwimmer och var besvikna över att det inte fanns något viktigt politiskt sändebud med från USA. Det sårbara läget gjorde att motståndare till Henry Ford, och expeditionen, lyckades infiltrera och förlöjliga expeditionen.

Brev från Ellen Key till medlemmar av Ford-expeditionen.
Brev till Matilda Widegren från Louis P. Lochner, Secretary, the Committee of Administration. Daterat 30 december 1915.
Fordexpeditionen 1915, kort redogörelse skriven vid WILPF:s 50-årsjubileum.
The Henry Ford Peace Expedition, by Alice Lawton.
Rosika Schwimmers avskedshälsning till Sveriges kvinnor.

Women´s International League for Peace and Freedom, WILPF

Fredskongressens andra möte ägde rum i Zürich samtidigt som mötet i Versailles 1919, då fredsfördraget skulle läggas fram. President Wilson hade inte fått igenom sina punkter i särskilt stor utsträckning men han lyckades driva igenom bildandet av Nationernas Förbund, NF. Under sitt möte beslutade kongressen att man skulle permanentas och att ett högkvarter skulle förläggas till Genève, där NF hade sitt högkvarter. Kongressen ville ha möjlighet att övervaka både Genèvekonventionen och NF. Detta tillfälle räknas som bildandet av Women´s International League for Peace and Freedom. 1919 bildades också den svenska sektionen av WILPF, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF. Material från denna finns under avdelningen Organisationer.

Erster Völkerabend - Schweden, arrangerad av Der deutschen Frauenliga für Frieden und Freiheit in der Tschechosl. Republik, Hôtel "Central", am 1. April 1924.
Ett budskap till världen, 1955.
Folkens krav till Regeringarna. Internationell aktion initierad av IKFF. 1935.
Friedenshymne, vykort med text och musik till Fredssången. Text: Helene Scheu-Riesz, musik: Maria Hofer.
Följebrev till "Friedenshymne", med tillstånd för de olika sektionerna av WILPF att använda fredssången.
In memoriam, Agatha Watts, Say Ashworth, Grace Taylor, Annot Erskine Robinson. A Service of Remembrance, 11 december.
In Memory of our Members, kortfattade uppgifter om Agatha Watts, Say Ashworth, Grace Taylor, Annot Erskine Robinson.
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Den internationella organisationen och dess arbete, 1928.
Massdeklaration för universell avrustning, av Elisabet Eurén 1930
Peace! Are you concerned? Broschyr, 1950-talet.
Programförklaring för Kvinnornas Internationella Förbund för Fred och Frihet, översatt av Ada Nilsson.
Vad vill Kvinnornas internationella förbund för fred och frihet (WILPF). 1922.

Brev
Brev till alla europeiska sektioner, undertecknat av Lida Gustava Heymann, Honorary Vice-President. Daterat 2 september 1924.
Brev till Matilda Widegren, från Emily G. (mottagare av Nobels fredspris 1946). Daterat 27 november 1919.
Brev till Matilda Widegren, från Emily G. Balch. Daterat 15 september 1922.
Brev till Matilda Widegren från Vilma Glücklich, sekreterare vid WILPF:s högkvarter i Genève. Daterat 4 oktober 1923.
Brev till Swedish Branch från Chicago-sektionen av WILPF. Daterat 25 april 1923.

Högkvarteret i Genève
Från Exekutivkommittens möte i Genève 1-4 Juni 1920, reseberättelse av Naima Sahlbom.
Das internationale Generalsekretariat. Broschyr från Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit.
Maison Internationale. Affisch med foto av huset.

Läs mer
Women's International League for Peace and Freedom, WILPF:s webbplats.

Washington-kongressen 1924

Agenda of the Washington Congress for a New International Order, 1-8 maj, 1924.
Kongress i Washington den 1 maj 1924. Stöd Amerikas kvinnor... Insamlingskort till stöd för en svensk delegation.
Washington Congress 1924, Swedish Section.

Frankfurt-konferensen 1929

1924 tillsatte IKFF:s internationella styrelse en antigaskommitté där Naima Sahlbom ingick, hon var en av IKFF:s experter på gasstridsmedel. På initiativ av kommittén anordnades 1929 konferensen Conference of Modern Methods of Warfare, i Frankfurt. Konferensen behandlade modern krigföring och Naima Sahlbom var konferensens ordförande.

Giftgasvapnet. Informationsbroschyr av Naima Sahlbom 1925
Moderna krigsmetoder och civilbefolkningens skydd. Informationsblad angående konferensen i Frankfurt.
Reflexer från Frankfurtkonferensen 4-6 januari 1929

Luhacovice-kongressen 1937

Efter den första fredskongressen arrangerade WILPF återkommande internationella kongresser. Den nionde ägde rum i Luhacovice i Tjeckoslovakien 1937. I avdelningen Fotografier kan man se fotografier av några av delegaterna.

IXth International Congress of the W.I.L.P.F. . A New International Order. 25-31 juli, 1937. Program.
IKFF:s IX kongress i Luhacovice den 27-31 juli 1937. IKFF:s medlemsblad 1937(11):6

Övrigt

Fredrika Bremer's Appeal to the Women of the World to Form a Peace Alliance, 1854. Reprint, 1915.
Brev till Signe Bergman från Mabel G. Lewis, President of the Woman's Republic. Daterat 21 oktober 1913.
Brevpapper från Ligue des Femmes pour le Désarmement International, grundad 1896.
Johanson, Klara, Kvinnorna och den stora fredskongressen, av signaturen K.J. Om fredskongressen 1899 och Margarete Selenka.
Manifesto of French women against war, by Madame V. Griess-Traut. (U.å.)
Membership in the World's Peace Army, ansökningskort.
Rosika Schwimmer. Uppmaning att protestera mot att Rosika Schwimmer nekats amerikanskt medborgarskap på grund av vägran att bära vapen.
Upprop, från Kvinnokommittén för Spaniens barn. 1937.
What Women May Do to Promote Peace on Earth. (U.å.)

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-01 08:46

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen