Women's Political Club, baksida

Baksida till foto av Schwimmer, Furuhjelm, Krogins. Text: Women's Political Club, Helsingfors, during a lecturing tour in Finland in December 1913. Miss Schwimmer, Miss Furuhjelm, Mrs Krogins. A 67:5