Göteborgs universitetsbibliotek: Offentligt tryck

Offentligt tryck

 

1810 - Protokollsutdrag från Ridderskapet och Adeln vid Riksdagen, 1809, angående kvinnors möjligheter till försörjning

1846 - SFS 1846:39, §5 Änkor, frånskilda eller ogifta tillåts att arbeta inom viss handel och hantverk.
SFS 1846:39, §12 Angående "Arbete med egna händer, såsom försörjningsmedel"
SFS 1846:40, §4 "Wälfrejdade qvinnor,.... ware oförhindrade att i stad idka nipperhandel, klädmäkleri, mångler, tobakshandel samt försäljning av nålstolskram.

1853 - Kvinnor får rätt att undervisa i de mindre folkskolorna.

1859 - SFS 1859:58, s. 1-2 Kvinnor får inneha vissa lägre lärartjänster och statstjänster.
SFS 1859:10, s. 1 "Angående utwidgad handelsrätt för qvinnor"

1864 - SFS 1864:41 Ogifta kvinnor får samma formella rättigheter som män i det privata näringslivet (efter att den nya handels-, fabriks- och hantverksförordningen införts).

1874 - SFS 1874:109 Gift kvinna får rätt att förvalta sin enskilda egendom och får råda över förtjänsten av eget arbete, regleras genom äktenskapsförord.

1900 - SFS 1900:75 Lag om förbud för kvinnor att arbeta under jord, i stenbrott eller gruva. I samma lag fastslås det också att en kvinna som fött barn inte får arbeta inom industri under fyra veckor efter förlossningen. Denna tid utsträcks 1912 till 6 veckor - alltid utan ersättning.

1901 - Rätt till ledighet utan lön vid barnsbörd.

1903 - SFS 1903:114 Kungl Maj:ts nådiga kungörelse angående kompetens för kvinnliga läkare att innehafva vissa läkarbefattningar

1909 - SFS 1909:131 Nattarbetsförbud för kvinnor införs.

1910 - SFS 1910:4 Accessionsakt till konventionen i Bern den 26 september 1906 om förbud mot nattarbete för kvinnor, sysselsatta i industrien.

1910 - Kvinnor får rätt att inneha kommunala poster.

1912 - SFS 1912:206 Lag om arbetarskydd. Kvinnor får rätt att bli yrkesinspektriser och skall fr.a. utöva tillsyn beträffande kvinnliga arbetare. Sveriges första yrkesinspektris blir Kerstin Hesselgren.

1913 - SFS 1913:120 Allmän pensionsförsäkring införs för kvinnor och män.

1918 - SFS 1918:659 Kvinnor får bli lektorer/rektorer vid allmänna läroverk.

1923 - SFS 1923:249 Behörighetslagen likställer man och kvinna när det gäller rätt att inneha statliga tjänster, med undantag för tjänster som kan kräva utövande av våld (militärtjänst…), samt präst- och domartjänster.

1931 - SFS 1931:281 Kung. Maj:ts förordning om moderskapsunderstöd

1935 - SFS 1935:434 Kvinnor får lika stor folkpension som män.

1936 - Statligt anställda kvinnor får rätt till tjänstledighet med sjuklön vid havandeskap och barnsbörd. 1939 får kommunalanställda kvinnor i Malmö 12 veckors ledighet med sjuklön.

1937 - Införs likalön för kvinnliga och manliga folkskollärare.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-10-18 09:00

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/offentligt/index.xml
Utskriftsdatum: 2024-02-29