Göteborgs universitetsbibliotek: Agda Montelius

Agda Montelius

Agda Montelius

Till början av artikeln
Agda Montelius var född i Köping och flyttade sedan till Stockholm, där hon gick i flickskola. Hon intresserade sig tidigt för sociala frågor, till en början hjälparbete i den egna församlingen. Hon var en av dem som bildade Föreningen för välgörenhetens ordnande, FVO, i Stockholm, blev dess första ordförande och föreståndare för FVO:s centralbyrå. Hon var vice ordförande i Sällskapet för uppmuntran av öm och sedlig modersvård och deltog också i grundandet av Centralförbundet för socialt arbete, CSA.

Politiskt och ideellt tillhörde Montelius den borgerliga liberalismen. Hon ansåg att det sociala hjälparbetet skulle vara strängt behovsprövat, bygga på hjälp till självhjälp och på den enskildes ansvarskänsla. Hon var starkt emot allmän folkpension, eftersom hon menade att den inte uppmuntrade till omtanke och sparsamhet och att den dessutom missgynnade kvinnorna.

Genom sin hjälpverksamhet fick Agda Montelius en mycket positiv syn på kvinnans betydelse i samhället och hon engagerade sig i den framväxande kvinnorörelsen och i kampen för kvinnans medborgerliga rättigheter. 1884 hade hon deltagit i grundandet av Fredrika Bremer-förbundet, vars ordförande hon var från 1903 till sin död 1920. Hon såg de kvinnliga rösträttsföreningarna som löftesrika tecken på en "vaknande medborgaranda hos kvinnorna". och tillsammans med Emilia Broomé bildade hon Förenade rösträttskommittén, med medlemmar från både höger- och vänsterfalangerna. 1904 var hon en av de svenska representanterna vid den första internationella rösträttskongressen i Berlin..

Agda Montelius var ett föredöme för sin tids borgerliga kvinnor, bl.a. för Lydia Wahlström, som i "Den svenska kvinnorörelsen", 1933, kallar henne "den svenska kvinnosakens representant i dess allsidigaste bemärkelse".

Om Agda Montelius
Bokholm, Sif, En kvinnoröst i manssamhället : Agda Montelius 1850-1920. - Stockholm, 2000. - Diss.
Agda Montelius : 60 år. - Ingår i: Dagny, 1910:16, s. 181-188. - Flera artiklar.

Av Agda Montelius
Förslaget till moderskapsförsäkring. - Ingår i: Dagny, 1912:8, s. 91-92.
Hjälpare : råd och anvisningar för fattigvårdsintresserade . - Stockholm, 1912.
Kvinnan i kommunens tjänst. - Stockholm, 1906.
Kvinnor som stadsfullmäktige. - Ingår i: Dagny, 1906:7/8, s. 172-181.
Kvinnornas deltagande i kommunernas fattigvård och barnavård. - Ingår i: Dagny, 1909:30, s. 361-363.
Några synpunkter på hjälparbete. - Stockholm, 1922.
Samarbete mellan offentlig och enskild fattigvård. - Stockholm, 1907.
Skyddslagstiftning för kvinnor. - Stockholm, 1908.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-10-10 13:45

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen