Göteborgs universitetsbibliotek: Idun 1902

Idun 1902

1902:Innehåll Innehållsförteckning 1902
1902:1 Några bilder från Norges hufvudstad just nu. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 1
Människorna. Fredrik Nycander 7
Godt nytt år. Bagatell. Elisabeth Kuylenstierna 7
Stockholms spårvägars 25-årsjubileum. 8
Axel Key. (Nekrolog) 9
En ovanlig storstadsbild. 9
Några tankar rörande kvinnans ställning förr och nu. Fanny Chrysander 10
En studiefärd bland våra landsmän i Amerika. 10
Ålderdom. Skiss. Gudrun Wide 11
Teater och musik. 11
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 12
Läkareråd. 12
Frågor. 13
Svar. 13
"En droppe i hafvet". H-na. 13
Parfymberedning. Rosmarin 14
Tidsfördrif. 14
Breflåda. 15

1902:2 Familjen Falkenberg på Brokind. 17
Vinterstycke. Daniel Fallström 18
Några tankar rörande kvinnans ställning förr och nu. (forts. och slut) Fanny Chrysander 18
Från ett polskt hem i Lithauen. Mark Stern 19
Aktiebolaget Nordiska Kompaniet och dess chefer. 21
Stockholms nyaste hotell. 21
Till min nyfödda. Gustaf Klingbom 21
Fröken Ellen. Genre af Elisabeth Kuylenstierna 22
Fru von der Hagen på Landsorts fyr. Kulturhistorisk skiss. Mila Hallman 22
Nyår i Japan. Bref till Idun från Ida Trotzig och Thyra Brandelius 23
Ett Finseninstitut i Stockholm. 24
Bläckfisken. Skiss. Signild 25
Ur dagskrönikan. 26
Teater och musik. 26
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 28
Frågor. 28
Svar. 29
Diamanthjärtat. Historisk romantisk episod från den stora revolutionens dagar. Adolf Hellander 29
Tidsfördrif. 30
Breflåda. 31

1902:3 Stockholms fattigvårdsstyrelses kvinnliga medlemmar. 33
De syngende bölgers land. Helena Nyblom 34
Något om kvinnogestalterna i Almqvists diktning. Gustaf Gjörloff 34
Franska kvinnoprofiler. Daniel Fallström 35
På brandkårsfest i Malmö. Ellen von Platen 36
Den hvita staden. 36
Från ett polskt hem i Lithauen. (forts.) Mark Stern 38
"Småsaker". Lell 38
"God fortsättning!". Marisqui 39
Bland en polarforskares troféer. 39
En konstnärinna i läderplastik. 40
Ur dagskrönikan. 41
En svensk banbrytare i fjärran land. W.C. 42
Bläckfisken. Skiss. (forts.) Signild 42
Insamlingen för "de vilsegångna små". 43
Teater och musik. 43
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 44
Läkareråd. 44
Frågor. 45
Svar. 45
Tidsfördrif. 46
Breflåda. 47

1902:4 En stockholmare. Hos grefve Sven Lagerberg. Thore Blanche 49
När riksdagen öppnades. 51
Ett nytt undervisningsämne i våra skolor. Alli Trygg Helenius 52
Något om kvinnogestalterna i Almqvists diktning. (forts. och slut) Gustaf Gjörloff 54
Från ett polskt hem i Lithauen. (forts. och slut) Mark Stern 55
En nyårsfest med andeframkallningar. 56
"Modärna städer". 56
Svenska telefonanläggningar i Ryssland. 58
Ur dagskrönikan. 58
Bläckfisken. Skiss. (forts.) Signild 58
Teater och musik. 59
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 60
Läkareråd. 60
Frågor. 61
Svar. 61
Diamanthjärtat. Historisk romantisk episod från den stora revolutionens dagar. (forts. från nr. 2) Adolf Hellander 62
Tidsfördrif. 62
Breflåda. 63

1902:5 Till 60-årsdagen. David Sprengel 65
Greta. Esaias Collin 66
I herdinnan Amarantas tecken. 66
Emelie Zander. (Nekrolog) 67
"Barnavård". Gerda Meyerson 67
Hos Adelaide Ristori. Astrid Ahnfelt 68
Franska kvinnoprofiler. II. Daniel Fallström 70
Konstverk i väfstolen. 72
Klädlogevisiter under mellanakterna. III. Dramatiska teatern. 73
Två bortgångne målare. 74
Ur dagskrönikan. 74
När hämndgudinnorna ropa. Skiss. Maria Jouvin 74
Rimkrönika. Adi 74
Bläckfisken. Skiss. (forts. och slut) Signild 75
Teater och musik. 75
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 76
Läkareråd. 76
Frågor. 77
Svar. 77
Tidsfördrif. 78
Breflåda. 79

1902:6 Från prins Gustaf Adolfs bostad i Uppsala. (Fotografier) 81
Ett furstligt studenthem. 82
Halvdan och Karin Koht. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 82
Sångens vanmakt. Ernst Högman 82
En äktenskapsskola. 83
I Riverans sol. I. 83
"Ack en kvinna!" och "bara ett fruntimmer". Kåseri. Alfhild Agrell 85
En annan femma. Humoresk. Nonny Lundberg 86
"Persbergsmalm". 87
Grafven på Skansen. 89
Ur dagskrönikan. 90
När hämndgudinnorna ropa. Skiss. (forts.) Maria Jouvin 90
En vädjan till Sveriges kvinnor. P. Silfverskjöld 91
Teater och musik. 91
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 92
Läkareråd. 92
Frågor. 93
Svar. 93
Diamanthjärtat. Historisk romantisk episod från den stora revolutionens dagar. (forts. från nr. 4) Adolf Hellander 94
Tidsfördrif. 94
Breflåda. 95

1902:7 Ett landshöfdingpar. 97
Våra kvinnliga telegrafisters ställning. 99
I Riverans sol. II. 99
Franska kvinnoprofiler. III. Daniel Fallström 101
Utgången af Iduns julnummerpristäflan 1901. Red. af Idun 103
En frejdad vetenskapsman. 103
Ett porträttgalleri i sten. En titt "uppåt väggarna" på det nya riksdagshuset. 104
Per Brahe och Grenna. Ett 300-årsminne. 106
Ur dagskrönikan. 106
Syster Gunhild. Mart Paul 106
"Sven i luthagen" och hans "skola". 107
Teater och musik. 107
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 108
Läkareråd. 108
Frågor. 109
Svar. 109
Diamanthjärtat. Historisk romantisk episod från den stora revolutionens dagar. (forts.) Adolf Hellander 110
Tidsfördrif. 110
Breflåda. 111

1902:8 Vårt nya öfverståthållarpar. 113
En dröm. "Martin Brick" tillägnad. Eyvor Steen 114
På tröskeln. Alfa 114
Rimkrönika. Adi 115 När öfverståthållaren tog afsked. 116
Grefvinnan Stephanie v. Wedel och djurskyddet i Italien. 116
La doyenne inom svenska kolonien i Paris. Edvard Stjernström 118
Resande. Snorre 119
En populär hufvudstadspräst. 120
Varmmjölksautomaterna och deras uppfinnare. 121
Victor Hugo. Den romantiska diktens höfding. 122
En kasern till sjöss. E. P-n. 122
Fru Anna Linnea Emil-Larsson. Tr. 123
Ur dagskrönikan. 123
När hämndgudinnorna ropa. Skiss. (forts. och slut) Maria Jouvin 126
Teater och musik. 126
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 127
Läkareråd. 127
Frågor. 128
Svar. 128
Tidsfördrif. 129
Breflåda. 129

1902:9 Familjen Tornérhjelm och Wrams-Gunnarstorp. Karla Rönne 133
Sångens makt. Isa Granqvist 134
Kvinnliga gymnastiksällskapet. Gerda Meyerson 134
Franska kvinnoprofiler. IV. Daniel Fallström 135
Birmanska. Teckning från Rangoon. Jane Gernandt-Claine 137
En barnakoloni vid Glömsta. 139
Idrott på glansis. 139
Ur dagskrönikan. 140
Pröfning. Skiss. Ina L. Stockenstrand 142
Från Iduns läsekrets. 143
Teater och musik. 143
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 144
Läkareråd. 144
Frågor. 145
Svar. 145
Tidsfördrif. 146
"De vilsegångna små". Slutredovisning och slutkvitto. J. Benelius 147
Breflåda. 147

1902:10 Hos Anders Zorn i Mora. 149
Två människor. En hvardagshistoria. T.B. 151
Rimdans. F.L. 151
"En renässansfantasi". 152
En siciliansk stad. 154
En audiens hos la reine des reines. Edvard Stjernström 154
En Edelfeltutställning. 155
Katastrofen vid Bofors. 156
Pröfning. Skiss. (forts. och slut) Ina L. Stockenstrand 157
Teater och musik. 158
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 159
Läkareråd. 159
Frågor. 160
Svar. 160
Tidsfördrif. 161
Breflåda. 162

1902:11 Anna Dorothe Hellström. -M. 165
En gammal orättvisa. Vän af rättvisa 166
En riddarsaga. Bo Bergman 166
Från kvinnliga arbetsfält. I. Bakom "affärspalatsets" kulisser. Gabrielle Ringertz 167
Franska kvinnoprofiler. V. Daniel Fallström 170
En idrottsfest i högan Nord. 172
Ur dagskrönikan. 173
Matlagningskurser för arbeterskor. 174
Gretel Birkes hjältedröm. Hjördis 174
Teater och musik. 175
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 175
Läkareråd. 175
Frågor. 176
Svar. 176
Tidsfördrif. 177
Breflåda. 178

1902:12 Hos "havets digter". Alfred B. Nilsson 181
Palmsöndagsmorgon. E.N. Söderberg 182
Ensam. Skiss. I. Stade 182
"Vandrande sparkassa". "Sparfröknarna" 183
Läsecirkeln i Y. Snorre 183
Ett slott på förfall. 184
En 85-åring. 184
Vårens konstutställningar. Konstnärsförbundets utställning. I. 184
De kvinnliga telegrafstationsföreståndarne bibehållas. 185
Stockholms läsesalong. Elisabeth Kuylenstierna 186
Smycken och deras vård. D-a. 186
Några ord om våra "hjälpgummor" och om adresskontor för tillfällig hjälp i hemmen. S.B. 187
Konung Oscar från scenen och hans franske tolkare. Edvard Stjernström 188
Ur dagskrönikan. 189
Gretel Birkes hjältedröm. (forts.) Hjördis 190
Teater och musik. 191
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 192
Örebro kexfabrik. Silex 192
Läkareråd. 193
Frågor. 193
Svar. 194
Tidsfördrif. 195
Breflåda. 195

1902:13 Carl Rupert och Helena Nyblom. Karl Warburg 197
Hem och hemlöshet. Gunilla von Düben 200
Vid påsk. Ernst Högman 202
Påskliljor. Alma Cleve 202
Vi ville tacka. Ida Granqvist 203
Vårens konstutställningar. Konstnärsförbundets utställning. II. E. H-n. 205
Staden af evig ungdom. 205
A.F. Lindblad i skulptur. 206
Gretel Birkes hjältedröm. (forts. och slut) Hjördis 206
Från Iduns läsekrets. Olle 207
Teater och musik. 207
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 208
För den bröstsjuka flickan. 208
Frågor. 209
Svar. 209
I storm. Dina 210
Tidsfördrif. 210
Breflåda. 211

1902:14 Hans Hildebrand. På sextioårsdagen. Harald Wieselgren 213
Lifsglad. Fredrik Nycander 214
"Modernt barbari". 214
På olika språk. Skiss. Alfa 215
Vårens konstutställningar. Svenska konstnärernas förening. E. H-n. 217
Waldeck-Rousseaus svenske läkare. Doktor Gustave de Fumerie. Theodor Lindblom 218
Jane Norrby. (Nekrolog) 219
Rimkrönika. Adi 219
Ärkefurstinnan Marie af Wied. (Nekrolog) 219
Temperance-hotellet i Malmö. En ångköksanläggning i modern stil. 220
En Edelfeltutställning. 220
Ur dagskrönikan. 220
Litteratur. J.N-g. 222
Från Iduns läsekrets. 222
Teater och musik. 223
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 224
Läkareråd. 224
Frågor. 225
Svar. 225
I storm. (forts.) Dina 226
Tidsfördrif. 226
Breflåda. 227

1902:15 En svensk upptäcktsfarare i yttersta östern. 229
Hvita soldater. Daniel Fallström 229
"Tant Sally". E.L. 230
Ett uppvaknande. Sally Sandström 231
Ur dagskrönikan. 231
Lifsfrågan. Skiss. Eivor 234
Ett dansgille. 234
Provencalska vårdagar. Olof Bosson 235
Erik Storckenfeldt. (Nekrolog) 237
Teater och musik. 237
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 239
Läkareråd. 239
Frågor. 240
Svar. 240
I storm. (forts. och slut) Dina 241
Tidsfördrif. 241
Breflåda. 242

1902:16 Pontus Fürstenberg. (Nekrolog) 245
Den gifta kvinnans ställning. Flere omyndiga fruar 246
Final. Carl Strandberg 246
En konstnärinnas 90-årsdag. Johan Nordling 247
"Herr Sten" på Fyrisvall. 247
Våra nationaldräkter på utställning. 248
Tant Marianne-Sophie. Skiss. Mari Mihi 250
Den finska härens hedersgåfva. J.A. 251
Kung Oscar på fransysk visit i Paris. Theodor Lindblom 251
Ur dagskrönikan. 252
Finska teatern i Helsingfors. J. Reuter 253
Teater och musik. 254
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 255
Läkareråd. 255
Frågor. 256
Svar. 256
I storm. (forts. och slut) Dina 241
Tidsfördrif. 257
Breflåda. 258

1902:17 Henriette Sjöberg. Anna Knutson 261
Några ord om kvinnornas rösträttsmöten i Stockholm. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 262
Martin Weibull. (Nekrolog) 263
Labyrinten. Harald Jacobson 263
Kvinnliga yrkesinspektörer. 263
Arffurstens palats. Georg Nordensvan 263
Klädlogevisiter under mellanakterna. IV. Svenska teatern. 265
Tant Marianne-Sophie. Skiss. (forts. och slut) Mari Mihi 266
Från hästutställningen. 267
"Sommarstugan". 268
Ur dagskrönikan. 268
Rimkrönika. Ida Granqvist 268
Teater och musik. 270
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 271
Läkareråd. 271
Frågor. 272
Svar. 272
Tidsfördrif. 272
Breflåda. 273

1902:18 Björnson i Stockholm. E. H-n. 277
Stockholmsvår. Daniel Fallström 277
I flyttningen. Ett apropos för dagen af fru Kerstin 278
Några praktmöbler. 280
Fanny Elisabeth von Otter. 280
Kungens vantar. Ett sommarminne. H.B. 282
Brefkort från vår Pariskorrespondent. Edvard Stjernström 283
Pärlhyacinth. L-n B-m 283
Senaste söndagens rösträttsdemonstration. 283
Justina von Friesen. 283
Teater och musik. 284
Från Iduns läsekrets. 286
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 287
Läkareråd. 287
Frågor. 288
Svar. 288
Tidsfördrif. 289
Breflåda. 290

1902:19 Pultavamonumentet och dess skapare. Ernst Högman 293
Vår i museet. Heméra 294
Riksdagsöfversikt. I. 295
Jesu leende. Berättelse. Maria Durling 295
Provencalska vårdagar. II. Olof Bosson 298
En dröm. Helmy Rinders 299
Hjärtesorg. Snorre 299
Vårt legationshotell i Paris. Edvard Stjernström 300
Svensk läderplastik. 302
Litteratur. J. N-g. 303
Rösträttsprat från Göteborg. Dina 303
Ur dagskrönikan. 304
Ett konstnärligt hem på landet. E. H-n. 304
Teater och musik. 306
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 307
Läkareråd. 307
Frågor. 308
Svar. 308
Tidsfördrif. 309
Breflåda. 310

1902:20 Gottfrid Billing. Juvenalis 313
Nu skulle det skimra. Ernst Högman 314
Riksdagsöfversikt. II. 314
Råtthålets invånare. Stockholmsskisser af Daniel Fallström 315
Doktorinnan Anna Bergman, född Hallgren. Adelaide Nauckhoff 316
Provencalska vårdagar. III. Olof Bosson 318
Ebba Boström. (Nekrolog) Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 319
Ur dagskrönikan. 319
Marinmålaren Arvid Johanson i hans atelier i Berck-sur-Mer. 322
Teater och musik. 322
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 323
Läkareråd. 324
Frågor. 324
Svar. 324
Tidsfördrif. 325
Breflåda. 326

1902:21 En tänkares minnesvård. 329
Hemmet. Hälsans bästa vårdanstalt. 330
På Lindholmen. Birger Swartling 331
En vårblomma. Signild 332
Konung Oscar i Paris. Edvard Stjernström 335
På vårfest i Lund. 336
Ur dagskrönikan. 337
Från Iduns läsekrets. 338
Teater och musik. 339
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 339
Läkareråd. 339
Frågor. 340
Svar. 340
Tidsfördrif. 341
Breflåda. 342

1902:22 Leo Tolstoi. 345
Skulptris och målarinna. (Märta Améen) Laura Fitinghoff 345
Riksdagsöfversikter. III. 347
Basaren i X-köping. Snorre 348
Råtthålets invånare. Stockholmsskisser. II. Daniel Fallström 348
En åttioåring. 350
"Vybrefkort" från vår Pariskorrespondent. Edvard Stjernström 351
Ur dagskrönikan. 352
La Blanchisserie suédoise. Svensk industri i Paris. Edvard Stjernström 353
Mästerskytten. Jeremias i Tröstlösa 354
Gamla vanor. Skiss. Ulla Linder ("Bibette") 354
Teater och musik. 355
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 356
Läkareråd. 356
Frågor. 357
Svar. 357
Tidsfördrif. 358
Breflåda. 359

1902:23 Makarna Urban von Feilitzen. (Robinson och hans maka) Hellen Lindgren 361
Hur det går. Efter Emanuel Geibel. E.N. Söderberg 363
Guldnålen. Skiss. Mark Stern 363
Gustaf Cederschiöld. Ernst Högman 367
Ur dagskrönikan. 368
Nordiska museets utställning af väfda tapeter. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 369
Sällskapet "Barnavård". 370
Tre små dikter. Albert Henning 370
Från Iduns läsekrets. 371
Teater och musik. 371
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 371
Läkareråd. 371
Frågor. 372
Svar. 373
Tidsfördrif. 374
Breflåda. 374

1902:24 John Böttiger. 377
Tordyfveln. Anna M. Roos 377
Några ord om kvinnans politiska rösträtt. Anna Clara Romanus 378
En liten barnjungfruidyll. Astrid Ahnfelt 378
Elise Maijr. Hilda Westerdahl 379
Trädgårdsfesten på Parkudden. Några ord till bilderna. 380
Gamla vanor. Skiss. (forts. och slut) Ulla Linder ("Bibette") 382
Anna Whitlock. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 383
Ur dagskrönikan. 386
Mejslare. Torsten Fogelqvist 387
Så gick det! I-a. 387
Litteratur. 387
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 388
Läkareråd. 388
Frågor. 389
Svar. 389
Tidsfördrif. 390
Breflåda. 391

1902:25 Vårt ministerpar i London. Ett apropos till kröningen i England. Theodor Lindblom 393
Midsommar. Ellen Lundberg f. Nyblom 394
Ett "gif akt" för vår tids uppfostrare, mödrarna. Tillägnadt af Ellen 394
Lita af Klint. Edvard Stjernström 395
Bernadotte och Bernadette. G.S. 397
Konturer ur lifvet. IV. Maria Rieck-Müller 398
Ur dagskrönikan. 399
En konstnärssaga. Skiss. Neaga 402
Teater och musik. 403
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 404
Läkareråd. 404
Frågor. 405
Svar. 405
Tidsfördrif. 407
Breflåda. 407

1902:26 Sophie Reuterskiöld, född Aminoff. (Nekrolog) Ellen Bergström 409
Ett "gif akt" för vår tids uppfostrare, mödrarna. (forts. och slut) Tillägnadt af Ellen 411
Konung Albert af Sachsen. (Nekrolog) 412
I jungeln. En historia från Birma af Jane Gernandt-Claine 412
Min herre. Hildur Ekström 415
Vid Söderfors. Hanna Wijnbladh 415
Drottning Sophias förenings utställning i Linköping. Jenny N-n. 417
Ur dagskrönikan. 417
En konstnärssaga. Skiss. (forts. och slut) Neaga 418
Ferdinand Hernlund. (Nekrolog) Adelaide Nauckhoff 419
Mosé Israel. Skiss. Maria Jouvin 419
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 420
Frågor. 420
Svar. 421
Tidsfördrif. 422
Breflåda. 423

1902:27 Prins Carls och prinsessan Ingeborgs Västgötafärd. 425
"Det förlofvade landet". SL. D. 426
När Sven Hedin kom hem. 428
Andra nordiska pressmötet. 429
Råtthålets invånare. Stockholmsskisser. III. Daniel Fallström 430
Ur dagskrönikan. 431
Svenske omstreifere. Helene Lassen 432
Kamrater. Gösta Ydström 435
Mosé Israel. Skiss. (forts.) Maria Jouvin 435
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 436
Läkareråd. 436
Frågor. 437
Svar. 437
Tidsfördrif. 438
Breflåda. 439

1902:28 Erik Gustaf Boström. 441
Jungfru Juli. Hjalmar Wallander 442
De förbisedda. Steffen 443
Trolle-Ljungby och Skånes äldste ädling. Karla Rönne 444
Maj-Maj drömmer. Anna Knutson 446
Lilla Elsa och hennes moster. En badortshistoria. Anna Wahlenberg 447
Hos 102-åringen. S.N.H. 449
Nykterhetsvännernas vecka. 450
Ur dagskrönikan. 450
Mosé Israel. Skiss. (forts.) Maria Jouvin 450
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 452
Läkareråd. 452
Frågor. 452
Svar. 453
Tidsfördrif. 454
Breflåda. 455

1902:29 Från konung Oscars besök på Österåsens sanatorium. (Fotografier) 457
Statsrådinnan Julia Stadius, född Tavaststjerna. Svante 458
Några ord om våra kyrkors prydande. Serena 458
Till spelmannen Fridolin. Fägnerim, när han fyllde år. E.N. Söderberg 459
Kvinnosaksmötet. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 459
Med kungligt extratåg. 459
"Studenter och arbetares" sommarhem. Anna Setterdahl 461
Lilla Elsa och hennes moster. En badortshistoria. (forts. och slut) Anna Wahlenberg 461
Bref från Danmark. Knut Nyblom 462
Skandinaviska klubben i Berlin. 466
Alexandre Dumas. Anteckningar till ett hundraårsminne. C.B. 466
Ur dagskrönikan. 467
En tioårig dramatisk författarinna. 468
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 468
Läkareråd. 468
Frågor. 469
Svar. 469
Då solen går upp. 469
Tidsfördrif. 470
Breflåda. 471

1902:30 Från konung Oscars norska resa. (Fotografier) 473
Sofia Gumaelius. Ett 25-årsjubileum. 474
Några ord med anledning af frågan om kvinnornas rösträtt. Mathilda Langlet 474
Det välsignade regnet!En liten sann historia från hufvudstaden. Henrik Wranér 475
Bland kullor och masar. Sommarbild från Leksand. Gerda Meyerson 478
Ur dagskrönikan. 480
På gardenparty i Elyséepalatset. Edvard Stjernström 481
"De förbisedda". 482
Mosé Israel. Skiss. (forts. och slut) Maria Jouvin 483
Teater och musik. 483
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 484
Frågor. 484
Svar. 485
Då solen går upp. (forts.) 485
Tidsfördrif. 486
Breflåda. 487

1902:31 Gustaf Fredrikson. På 70-årsdagen. Knut Manasse Nyblom 489
Mors bok. Harald Jacobson 490
Under ökenvandringen. Kate 491
En svärmoders sommarfunderingar. S...a. 494
Han, som gick tillbaka till sitt folk. Mari Mihi 494
Ur dagskrönikan. 497
Ett musikens söndagsbarn. Alfred B. Nilson 497
"De förbisedda". 498
Hjärtats tungomål. "Berit Brit" 498
Från Iduns läsekrets. 499
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 500
Läkareråd. 500
Frågor. 501
Svar. 501
Då solen går upp. (forts. och slut) 501
Tidsfördrif. 503
Breflåda. 503

1902:32 Upp genom luften... 505
Marits sommarläxor. Anna Knutson 506
Den röda tråden. Elise Kielland 506
"Hemmet i blomstersnö". Ett sommarbesök hos John och Emy Kindborg. Johan Nordling 508
Han, som gick tillbaka till sitt folk. (forts.) Mari Mihi 511
På "feriekurs" i Greifswald. H.G. 512
Ur dagskrönikan. 513
"De förbisedda". 514
Hjärtats tungomål. (forts.) "Berit Brit" 514
Teater och musik. 515
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 516
Läkareråd. 516
Frågor. 517
Svar. 517
Tidsfördrif. 518
Breflåda. 519

1902:33 Elsa Hallberg. Karla Rönne 521
Hur kyrkor smyckas. Serenas brefsvar till "prästdotter i ensam bergsbygd". Serenas bror 523
Amazon-flaggkompaniet i Strömstad. 524
En lustfärd till Grisslehamn. N.P. Ödman 524
Nikolaus Lenau. Ett 100-årsminne. Gösta Montelin 527
Sommarkurserna i Sveriges hufvudstad. 528
Idun flyttar. Red. 528
Carl Larssons "Titt-ut". Iduns bebådade konstnärliga färgtrycksproduktion nu färdig! Redaktionen af Idun 529
En märklig samling. Ett besök hos gamle generalen. 529
"De förbisedda". 530
Han, som gick tillbaka till sitt folk. (forts.) Mari Mihi 530
Hjärtats tungomål. (forts. och slut) "Berit Brit" 531
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 532
Läkareråd. 532
Frågor. 533
Svar. 533
Tidsfördrif. 535
Breflåda. 535

1902:34 Suomis skald. 537 Till Iduns redaktion. Emil V. Qvanten 537
Två dikter. Daniel Fallström 538
Sommarkvällar. Stämningar af Elisabeth Kuylenstierna 538
Individualism i klädedräkten. S. Fld. 539
En herregårdsfest. 540
En lustfärd till Grisslehamn. (forts. och slut) N.P. Ödman 541
Ur dagskrönikan. 545
Han, som gick tillbaka till sitt folk. (forts.) Mari Mihi 545
Teater och musik. 548
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 548
Läkareråd. 548
Frågor. 549
Svar. 549
Tidsfördrif. 551
Breflåda. 551

1902:35 Kristina Nilssons 60-de födelsedag. 553
När liarna gå. E.N. Söderberg 553
Karin Höjer. En blinds lefnadshistoria. I. Wigert f. Backman 554
Flygsand från Skagen. Några blad ur reseboken af Ernst Högman 555
Svamp. Amanita Muscaria alias: Fru Kerstin 558
Sommarkvällar. II. Elisabeth Kuylenstierna 558
Ett kapitel om väfnad. Peo Patria 559
Ur dagskrönikan. 561
Et lidet minde fra den svenske korvet "Af Chapmans" besög på Norges vestkyst i året 1862. Elisa Kielland 562
Han, som gick tillbaka till sitt folk. (forts. och slut) Mari Mihi 562
Teater och musik. 563
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 564
Läkareråd. 564
Frågor. 564
Svar. 565
Tidsfördrif. 566
Breflåda. 567

1902:36 Gina Bäckström. Ernst Högman 569
Ballad. Helena Nyblom 570
Några ord om småskollärarinnornas ställning. Justus 570
Sommarkvällar. III. Elisabeth Kuylenstierna 571
En märkesdag för simsporten i hufvudstaden. 572
"Hon, som gjorde det..." -a-n-d. 573
Från Montparnasse och Montmartre. Atelierinteriörer. Edvard Stjernström 573
Huruledes Marcus Larson gjorde sig av med sina penningar. Chicot 575
Ur dagskrönikan. 577
Hallon och Goethe. Inga 578
"De förbisedda". 578
Solbarnet Gåli. Lappmarksskildring af Aida 579
Teater och musik. 580
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 580
Läkareråd. 580
Frågor. 581
Svar. 581
Kammarherrens nya rock. En kulturhistorisk skiss af M.H. 581
Tidsfördrif. 582
Breflåda. 583

1902:37 På svensk mark i Konstantinopel. Elsa Lindberg 585
Johannes kyrkogård. Daniel Fallström 587
En vecka hos Per Bertilsson i Bydalen. John Kruse 587
"Moderlig vård utlofvas". Bild ur verkligheten af Lena 590
Ett sekelminne. 591
Nobelmedaljerna. 592
Rudolf Virchow. (Nekrolog) 592
Ett vapenbrödramöte mellan svenska och norska officerare. 592
Ur dagskrönikan. 593
Huruledes Marcus Larson gjorde sig av med sina penningar. (forts.) Chicot 594
Teater och musik. 595
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 595
Läkareråd. 595
Frågor. 596
Svar. 596
Kammarherrens nya rock. En kulturhistorisk. (forts. och slut) M.H. 596
Tidsfördrif. 597
Breflåda. 598

1902:38 Sarah Bernhardt hemma hos sig. En interview med vår väntade gäst. Edvard Stjernström 601
Ett kärlekskvad. Emil Linders 603
Ur Kristianias dagskrönika. 603
Bilder från solens och lejonets land. Bref till Idun af Alexis Kuylenstierna (Mustafa) 604
Gamla farmor. Anna Knutson 606
Huruledes Marcus Larson gjorde sig av med sina penningar. (forts.) Chicot 607
"Hela Uppsala, genom Iduns kamera. Ver IV. 608
"Nordens kvinnoförbund. 608
Ett skånskt fiskläge med stadsdrömmar. 609
Ur dagskrönikan. 609
En fruntimmerskarl. Marisqui 610
Teater och musik. 611
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 612
Läkareråd. 612
Frågor. 613
Svar. 613
Tidsfördrif. 615
Breflåda. 615

1902:39 Sverige under vapen. 617
Lefve armén! Daniel Fallström 618
Konvalescenter. Skiss. Ulla Linder (Bibette) 618
Torborg Rappe. (Nekrolog) 622
En fruntimmerskarl. (forts. och slut) Marisqui 623
Ett och annat om damernas rangförhållanden. Percy 628
Ur dagskrönikan. 628
Prins Gustaf. Ett femtioårsminne. Adelaide Nauckhoff 629
Huruledes Marcus Larson gjorde sig av med sina penningar. (forts. och slut) Chicot 630
Abraham Ojanperä. En finsk barytonist. J. Reuter 630
Teater och musik. 631
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 631
Läkareråd. 631
Frågor. 632
Svar. 632
En höstdag. B-LL. 633
Tidsfördrif. 633
Breflåda. 634

1902:40 A private gentlemans home. Thore Blanche 637
Hur man gör proselyter. Skildring från Englands politiska kvinnovärld. Anna Palme Dutt 639
Oktober-vår. Skiss. Fredrik Ljung 641
I nytt ljus. Anna Knutson 642
"Fattigprästen på Södermalm. J.P. Rdls 643
Från en Edens lustgård. F.L. 643
Stockholm i valfeber. 645
Ur dagskrönikan. 646
Från Iduns läsekrets. 647
Teater och musik. 647
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 648
Läkareråd. 648
Frågor. 649
Svar. 649
En höstdag. (forts.) B-LL. 650
Tidsfördrif. 651
Breflåda. 651

1902:41 Emile Zola. (Nekrolog) Ernst Högman 653
De röda tulpanernas land. Lennart Hennings 654
Bildade tjänarinnor. Gammal mor 654
Sarah Bernhardt på scenen. 567
Konturer ur lifvet. V. Maria Rieck-Müller 658
Hemmet Fristad. M.R. 659 En mönsterskola. Elementarläroverkets för flickor nya hus i Västerås. K.A. B-n. 660
"Tors fiske" och dess mästare. 661
Fyratio år vid ritbrädet. (Emma Pripp) Percy 662
Ur dagskrönikan. 662
Teater och musik. 663
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 663
Läkareråd. 663
Frågor. 663
Svar. 664
En höstdag. (forts. och slut) B-LL. 665
Tidsfördrif. 666
Breflåda. 666

1902:42 En kvinnlig konstnärsveteran. Lotten Dahlgren 669
Herr Peder Gyldenlöwes visa till fru Karin, när vintern nalkades. Sigurd P. Sigurdh 671
Pengar. 671
Hvarför? Astrid Ahnfelt 672
Modebref om rumsinteriören. David Blomberg 674
Morbror August. H. Mikael 674
Ett märkligt textilt konstverk. 676
Edvard Brambeck och "Kristi frestelse". Alfred B. Nilson 677
Ur dagskrönikan. 677
Litteratur. J. G-n. 678
Teater och musik. 679
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 680
Läkareråd. 680
Frågor. 680
Svar. 681
Mathias. 682
Tidsfördrif. 683
Breflåda. 683

1902:43 Mizi Franzos. Karin Jensen 685
Moln. Lotten von Kraemer 686
I tjänarinnefrågan. Ett svaromål till "Gammal mor". A.G. 686
En stad, som ligger på landet. 687
Kjellbergska flickskolan i Göteborg. En hundrafemtioårsfest. -X. 688
Kärnflickor. 689
Mias poem. O-E. 689
Den tjänande brodern i yttersta östern. Bild från Rangoon af Jane Gernandt-Claine 690
Barndomsintryck. Tora 691
Ur dagskrönikan. 692
Morbror August. (forts.) H. Mikael 692
Teater och musik. 695
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 696
Läkareråd. 696
Frågor. 696
Svar. 697
Mathias. (forts.) 697
Tidsfördrif. 698
Breflåda. 699

1902:44 Sigrid Arnoldson i Stockholm. 701
Stjernerne. Helena Nyblom 701
Se nödlidande i Norrland. 702
Fördomen mot kvinnoarbetet. M. Gregor 702
Sonen. Hjalmar Wallander 703
Det nya Finspong. 703
Steget ut. Skiss. Elisabeth Kuylenstierna 706
Constance Gottschalk. 707
I tjänarinnefrågan. Bothild 707
Ur dagskrönikan. 708
Morbror August. H. Mikael 709
Teater och musik. 711
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 712
Läkareråd. 712
Frågor. 713
Svar. 713
Mathias. (forts.) 713
Tidsfördrif. 715
Breflåda. 715

1902:45 Mathilda Langlets 70-årsdag. Mathilda Langlet 717
Senhöstmelodier. E.N. Söderberg 718
Kunskap åt folket. Gunnar Brandt 719
Två vetenskapsmän i Fyrisstaden. 719
Rösträttskommittén. Viktor Millqvist 719
Tre månader som eldare på "Dristigheten". Tore Schubert 721
Anders Lindeberg. Ett minnesblad för Idun af Birger Schöldström 723
Ur dagskrönikan. 724
Johan Svendsen. 724
Ett "Vermeilbröllop". 724
Prinsessan blåögd. Eivor 725
Teater och musik. 727
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 728
Läkareråd. 728
Frågor. 729
Svar. 729
Mathias. (forts.) 730
Tidsfördrif. 730
Breflåda. 731

1902:46 Ett millionärshus i Göteborg. X. 733
Jungfru blond och jungfru brunett. Bo Bergman 734
I tjänarinnefrågan. Amanda Blomström 734
För sent. Z. A-r. 735
Konstnär och uppfinnare. 736
Tre månader som eldare på "Dristigheten". (forts.) Tore Schubert 738
Konturer ur lifvet. VI. Maria Rieck-Müller 738
Iduns följetong. Red. af Idun 740
Ur dagskrönikan. 741
Cyrus graf vid Pasargadaes ruiner. Mustafa 741
Rekviem. Fredrik Nycander 742
Ett äktenskaps historia. Efter engelska källor för Idun af H. af P. 742
Teater och musik. 743
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 744
Läkareråd. 744
Frågor. 744
Svar. 745
Mathias. (forts. och slut) Elbe 745
Tidsfördrif. 747
Breflåda. 747

1902:47 Nya finska konstverk. 749
Fredrikke Marie Qvam. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 749
"En hjärtlös moder". Snorre 751
Lyx och nöd. Dixi 751
Tre månader som eldare på "Dristigheten". (forts. och slut) Tore Schubert 751
Nynäs. Ett nytt samhälle på gammal grund. Maria Rieck-Müller 753
Stackars Manda. Mina Iloinen 754
"Librairie Nilsson". Edvard Stjernström 755
"För de nödlidande". 757
Ur dagskrönikan. 757
Prinsessan Nékas fot. En ägyptisk historia af Annie Wall 758
Teater och musik. 759
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 760
Läkareråd. 760
Frågor. 760
Svar. 761
Små odygdspåsar. Skiss. Klara 761
Tidsfördrif. 762
Breflåda. 763

1902:48 Andrea Butenschön. Gurli Linder 765
En Visbysägen. Andrea Butenschön 766
Kläd de nödlidande i Norrland! 767
"Myrorna" i Göteborg 767
Rudolf Klinckowström. (Nekrolog) 768
När Sverige och Norge möttes. 769
En moder och en fader. 769
Drickspenningsystemet i hemmen. Gift man 771
Våra pansarfartyg. H.G. 771
En konstutställning. 772
"Björn på Håga's grafhög". O.A. 772
I färgernas värld. Ett besök i Wilh. Beckers färghandel. 773
Ur dagskrönikan. 774
Prinsessan Nékas fot. En ägyptisk historia. (forts. och slut) Annie Wall 774
Inspiration. Torsten Fogelqvist 775
Teater och musik. 775
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 776
Läkareråd. 776
Frågor. 776
Svar. 777
Små odygdspåsar. Skiss. (forts.) Klara 777
Tidsfördrif. 778
Breflåda. 779

1902:49 Björnstjerne Björnson hemma hos sig. Ett apropos till 70-årsdagen. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 781
Längtan. Hildur Ekström 782
I tjänarinnefrågan. 783
Ett Östgötagods. -dt. 784
Klädlogevisiter under mellanakterna. V. Svenska teatern. 785
En moder och en fader. (forts. och slut) 786
Litteratur. J. N-g. 787
Anton Stuxberg. (Nekrolog) 789
Ur dagskrönikan. 790
I verklighetens värld. Skiss. Vera Vinge 790
Teater och musik. 791
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 792
Läkareråd. 792
Frågor. 792
Svar. 793
Små odygdspåsar. Skiss. (forts. och slut) Klara 794
Tidsfördrif. 795
Breflåda. 795

1902:50 Agda Backman. (Nekrolog) A.G. 797
Oscar Ekmans 90-årsdag. 797
Kvinnornas rösträttsrörelse. 798
Ingen undgår sitt öde. Sigurd 798
Den Öländska folkdräkten. 800
Stockholms frivilliga sjukvårdskolonn. 800
Två lyckovisor. F.L. 802
Att skiljas. Skiss. Elsa Ahlström 802
Drickspengarne i hemmen. S. L-n. 803
Ur dagskrönikan. 803
Nobeldagen. 805
Litteratur. J. N-g. 806
Sverige som turistland. 807
I verklighetens värld. Skiss. (forts. och slut) Vera Vinge 807
Teater och musik. 808
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 808
Läkareråd. 809
Frågor. 809
Svar. 809
Tidsfördrif. 810
Breflåda. 811

1902:51 Georg Nordensvan. Ernst Högman 815
I Betlehem. Anna M. Roos 816
Kvinnan och lifförsäkringen. C.W. 817
Änkehertiginnans basar. 818
Julbilder från skilda länder. I. 818
Svåger John. En julhistoria af Sophie Linge 820
Hampus von Post. 821
Ur dagskrönikan. 821
Jul i Finland. Huldi Torekell 822
Teater och musik. 824
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 825
Frågor. 825
Svar. 826
Under den stora björken. 827
Tidsfördrif. 828
Breflåda. 828

1902:52 Makarna Marteau i Genève. Ett reseminne af Laura Fitinghoff 831
Årets sista timme. Teresia Eurén f. Eneroth 832
Ur en samling oafsända bref. Elisabeth Kuylenstierna 832
"Jultomtarne". H.A.R. 833
Julbilder från skilda länder. II. 836
Från djupa vatten. En julbild ur verkligheten af J. von H. 836
Iduns köksalmanack och hjälpreda under ny redaktion. 837
Maktlös, värnlös och rättslös. Dixi 837
Bengt Nordenberg. (Nekrolog) 838
Ur dagskrönikan. 838
Lifsglädje. R.E. 839
Idun 1903. 840
En skatt i hvarje musikaliskt hem. 840
Teater och musik. 841
Köksalmanack. Redigerad af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala. 841
Läkareråd. 842
Frågor. 842
Svar. 842
Under den stora björken. (forts. och slut) 843
Tidsfördrif. 843
Breflåda. 844

1902:Julnummer Innehåll. 1
Julhymn. E.N. Söderberg 3
Selma Lagerlöf, "Jerusalems författarinna". Hellen Lindgren 5
Anni. En julhistoria. Alfhild Agrell 12
Staden. Daniel Fallström 17
Undret. En gammaljudisk legend. Sophie Elkan 20
Pandeli. Ett reseminne. Annie Quiding 23
Vårt hjärtas fru, Notre Dame. K.G. Ossian-Nilsson 25
En hälsning. Henning Berger 27
Heliga tre konungar. En österländsk legend. Anna Knutson 31
Inför det större. Anna Wahlenberg 34
Månskensreflexer på en ljus vägg. Mathilda Malling 38
På en gammal kyrkogård. Ellen Lundberg 40
En dissonans. Amanda Kerfstedt 42
En liten historia om två nygifta och en banjo. Mari Mihi 46
Små funderingar. Anna M. Roos 50
Iduns nya hem. Ernst Högman 52

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen