Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny 1909

Dagny 1909

2(1909). Innehåll

1909:1 Innehållsförteckning 1909
Whitlock, Anna. Af Signe Bergman 1
Vid årsskiftet 4
Lilian Rea. Af Tyra Kleen 7
Äktenskaps rättsverkningar enligt åtskilliga främmande länders lag. Af A. P-n. 8
Lagerbjelke, Lina: Svenska tonsättare under nittonde århundradet. Rec. af Rh. 8
Hyllning åt Fredrika-Bremer-Förbundets stipendieinstitutions sekreterare 9
"Själfförsörjande kvinnor". Af Lärarinna och kvinnosakskvinna 9
Fredrika Bremer-Förbundets stipendieinstitution 10
Föreningsmeddelanden 10

1909:2 Centralstyrelsemötet i Örebro. Gruppbild av delegerade 13
Rösträttsföreningens centralstyrelsemöte i Örebro. Af Jenny Velander 14
Fryxell, Eva. En födelsedag. Af Clara Wahlström 16
Agrell, Alfhild. Af E. K-n. 19
Våra vänner, fienderna. Af Lydia Wahlström 19
Butikstängningsfrågan 21
Notiser från utlandet 21
Notiser 22

1909:3 Maria Martin och Le Journal des Femmes. Af Signe Garling-Palmér 25
Svenska folkskollärarekåren och en praktisk folkundervisning. Af Alma Wik 26
Landsföreningens deputation hos konungen 27
Sällskapet Barnavårds nya lokaler. Af H. 28
En fest. Af Eea 28
Till deltagarna i festen på Höganloft 12 jan. Af Anna Whitlock 29
Addisons Italiaresa. Af E. S. Wester 31
Generalpoststyrelsens uttalande om kvinnor som postmästare 33
"Själfförsörjande". Af Th. P-d. 33
Notiser 34

1909:4 Något om våra konstnärinnor. X Ruth Milles. Af Ellen Lundberg, f. Nyblom 37
Efterdyningar 39
Seminarier på landsbygden. Af A. H. 40
Den första ryska kvinnokongressen. Bref från Ryssalnd. Af Zénéide Mirowitch 41
Konstitutionsutskottet och kvinnornas rösträttsfråga 42
Jeanne d'Arc - en kvinnlig riddare. Af Sigrid Platen 43
Adelborg, Gustaf Otto: Våga, vedervåga. Rec. af Jonn Montelius 45
Föreningsmeddelanden 46

1909:5 Bonnier, Eva [dödsruna]. Af Hanna Pauli 49
Moderskapsförsäkring. Af M. Anholm 52
Årets motioner 53
Myrornas barn 55
En vädjan från de amerikanska kvinnorna till de svenska i rösträttsfrågan 55
Notiser från utlandet 55
Svenska slöjdföreningens tidskrift. Årg. IV. Af Ellen Lundberg, f. Nyblom 56
Jeanne d'Arc - en kvinnlig riddare. Af Sigrid Platen 57
Tvänne tal för den kvinnliga rösträtten 60
Kommunala mellanskolor 61
Pension åt f.d. familjelärarinnor. Af Bescheiden 61
Notiser 62
Föreningsmeddelanden 62

1909:6 Stone, Lucy. En pionjär. Af C. von Koch 65
Allmän rösträtt 67
Moderskapsförsäkring II. Af M. Anholm 68
Motion i nattarbetsfrågan 69
Per Hallströms "Erotikon". Af K. J. 70
Jeanne d'Arc - en kvinnlig riddare. Af Sigrid Platen 72
Notiser från utlandet 74
Insänd litteratur 74
Notiser 74
Föreningsmeddelanden 74

1909:7 La Francaise. Af Elisabeth Krey 77
Hvad vi vunno den 10 febr. 1909 78
Deklarationsplikt och rösträtt. Af M. S.v.H. 79
Allmänhetens ökade kraf på skolan i våra dagar. Af Tyra Kullgren 80
Den äkta kärleken. Af K. J. 82
Ur rösträttsdebatten den 10 februari 83
Jeanne d'Arc - en kvinnlig riddare. Af Sigrid Platen 84
De proportionella utskottsvalen 85
Notiser 85
Föreningsmeddelanden 86

1909:8 En småstadsflickskola för femtio år sedan. Af Frigga Carlberg 89
Kvinnornas löner och befordringsmöjligheter i posten. Af A. L-n. 91
Notiser från utlandet 92
Kastman, Carl: Fredrika Bremer. Rec. af Sigrid Leijonhufvud 94
Jeanne d'Arc - en kvinnlig riddare. Af Sigrid Platen 95
Husmoderskurser i Stockholm efter amerikanskt mönster 97
"Den äkta kärleken". Af Justina P. 97
Notiser 97
Föreningsmeddelanden 98

1909:9 Borg, Elsa. En kvinnogärning. Af Fanny Ekenstierna 101
Riksdagsupplösning och kvinnornas rösträttsfråga 103
En föreläsningsturné i Ryssland. Af Zénéide Mirovitch 103
Notiser från utlandet 104
Mora folkhögskola. Af Ellen Lundberg f. Nyblom 105
Jeanne d'Arc - en kvinnlig riddare. Af Sigrid Platen 107
Pristäflan om rösträttsflygblad 109
Notiser 109
Föreningsmeddelanden 109

1909:10 Kvinnotidskrifter. IV Nutid. Af E. K-n. 113
Stadsfullmäktigevalen i Stockholm 115
Den kvinnliga rösträttsrörelsens största seger 116
Motion angående utredning om förbud för nattarbete för såväl män som kvinnor. Af borgmästare C. Lindhagen 116
Allmänhetens ökade kraf på skolan i våra dagar 116
Grundlagsändringarna vid årets riksdag 117
En ung sjuttonhundratals-societetsdam. Ur Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer. Af Lotten Dahlgren 118
Insänd litteratur 120
Notiser från utlandet 121
Notiser 121
Föreningsmeddelanden 121

1909:11 Pressen och nattarbetsförbudet 125
De finska valen och kvinnorösträtten 126
Inbjudan till deltagande i Internationella kvinnliga rösträttsalliansens fjärde möte 128
En seger för den kvinnliga rösträtten 128
Gäfleborgsförbundets årsmöte 128
Notiser från utlandet 129
Notiser 129
Nyare religiös litteratur. Af Lydia Wahlström 130
En ung sjuttonhundratals-societetsdam. Ur Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer. Af Lotten Dahlgren 131
Föreningsmeddelanden 134

1909:12 "Antis" ojämna kamp. Af Carola Sahl v. Koch 137
Några funderingar med anledning af förslaget till lag om vissa lärlingsaftal. Af M. Nordenfelt 139
Ännu en kvinnlig rösträttsseger i Amerika 141
Motion om politisk rösträtt och valbarhet för kvinnor 142
Gamla och nya äktenskapsproblem. S. A. Fries: Urkristendomens ställning till äktenskapet. Af Lydia Wahlström 142
Vetterlund, Fredrik: I Gråbergsland. Af Hilma Borelius 143
Utgången af de kommunala valen i hufvudstaden 144
Den kvinnliga skyddslagstiftningen i Finland 145
Den kvinnliga själfhäfdelsen. Af Justina P. 145
Notiser från utlandet 146
Notiser 146

1909:13 Palmquist, Helena [dödsruna]. Af A. K-e 149
Efter valen i Köpenhamn. Af S-d Pl-n 150
Londonkongressen 152
Stockholms F.K.P.R:s årsmöte 153
Pietas 153
Ny rösträttsmotion med yrkande om rösträtt äfven för kvinnor 154
Palmgren, Valfrid: Bibliotek och folkuppfostran. Af H. L. 154
Ada Negri om den moderna milanesiskan 155
Genmäle till Justina P. Af Huck Leber 156
De religiösa kvinnorna och medborgarintresset 157
Rösträttsföreningarnes årsberättelser 157
Ett hem för skyddslösa, vanvårdade barn i Paris 157
Notiser 158

1909:14 Quint, Stina. Af E. K-n. 161
Motion i första kammaren om politisk rösträtt för kvinnor 164
Kvinnorna och kommunalreformen. Af M. S.v.H. 164
Gagner, Marie Louise: Hjälten bland hjältar. Charles Georg Gordons lif och stordåd, skildrade för ungdomen. Rec. af Valfrid Palmgren 167
Fredrika-Bremer-Förbundets kretsmöte i Linköping 168
Litet om K.F.U.K:s arbete och dess nya hem i Stockholm. Af F. E-a. 168
Till Huck Leber. Af Justina P. 169
Notiser 169
Föreningsmeddelanden 169

1909:15 Lifvet i ett kvinnligt college i Oxford. Af M. N. 173
Gift kvinna och de kommunala rättigheterna 176
Konstitutionsutskottet tillstyrker Liberala samlingspartiets motion om rösträtt för kvinnor 177
Lagutskottets utlåtande i den kvinnliga nattarbetsfrågan 177
"Det evigt kvinnliga". Af Huck Leber 178
Ny kulturhistorielitteratur. Mila Hallman:
Danviksfolk, präster och vinskänkar.
En tants berättelser. Grefvinnan de Boignes memoarer. Rec. af Lydia Wahlström 179
F.Q.P.R:s första lifstecken 181
Till friherrinnan fru Annie Åkerhielm. Af W. Andersson 181
Program för Londonkongressen 182
Insänd litteratur 182
Notiser 182

1909:16 Kempe, Johanna. Af Sigrid Leijonhufvud 185
Riksdagens beslut i den kvinnliga nattarbetsfrågan 186
Samundervisningen i Förenta Staterna 187
Fredrika-Bremer-Förbundets fjärde kretsmöte. Af A. Th. 188
Notiser från utlandet 189
Ny rösträttslitteratur. Af Ellen Wester 190
En hemkoloni 190
Landthushållningsskolan vid Rimforsa 193
Sommarkurserna i Uppsala 1909 193
Notiser 194
Föreningsmeddelanden 194

1909:17 Garret Fawcett, Millicent. Af Ann Margret Holmgren, f. Tersmeden 197
Postverkets lönereglering 199
Vår rösträttsfråga inför riksdagen 200
Författningsrevisionen afstyrkt och afslagen 200
Några reflektioner med anledning af riksdagens beslut angående förbud för kvinnligt nattarbete. Af Sofie Lindstedt 201
Kommunala mellanskolor 201
Det internationella rösträttsbaneret 201
Från Majblommans örtagård. Af Maria Holmström 202
Maskulin renässans. Af Huck Leber 203
De italienska kvinnorna och valen. Af H. S. 204
Notiser 205
Föreningsmeddelanden 206

1909:18 Rylander, Anna [dödsruna]. Af Alma Wik 209
Motion angående kontroll öfver biografteatrar 211
Bref från Internationella rösträttskongressen i London. Af Anna Kleman 211
Hvarför ha de religiöst intresserade kvinnorna hittills så litet slutit sig till rösträttsrörelsen och hvad vore önskligt? Af Karolina Själander 212
Inför världskongressen i Stockholm 1909. Af Emilia Broomé 214
Tjänarinnefrågan under diskussion 215
Till "kvinnosakskvinna och husmoder". Af Viola Björk 216
Insänd litteratur 217
Notiser 217
Föreningsmeddelanden 218

1909:19 Presidenten och barnen. Af Carola Sahl von Koch 221
Yrkesutbildningen i Paris 224
Semesterfond för kvinnliga kontorister 225
Notiser från utlandet 225
Insänd litteratur 225
Hierta Retzius, Anna. Af Eva Upmark 226
Från Londonkongressen. Af Anna Kleman 227
Roos, Anna Maria: Elsie von Tharow. Rec. af Aivva Uppström 228
Öppet bref till Huck Leber. Af En eremit 228
Ett försummat område. Af Farbror Joakim 229
Notiser 230
Föreningsmeddelanden 230

1909:20 En idyll bland klipporna. Af Maria Holmström 234
Neutralitet eller partitagande? 235
Skolfrågorna inför årets riksdag 236
De extra ordinarie skrifbiträdena i statens tjänst 237
Till nattarbetsfrågan 237
Notiser från utlandet 237
Åkerhielm, Annie: Don Juan Tenorio. Rec. af K. J. 238
Giftermål på Korfu. Af Jane Gernandt Claine 239
En lärarinna. Af Hilda Sachs 241
Notiser 242
Föreningsmeddelanden 242

1909:21 Kvinnliga yrkesidkare i Göteborg. Af Maria Holmström: I. Elisabeth Bastholm 245
Hur aktas den högre kvinnobildningen i vårt land. Af T. K. 246
Skolfrågornas slutliga afgörande inför riksdagen 247
Det tyska kvinnoförbundet. Af Sophie Charlotte von Sell 247
Kvinnornas utställning i London 248
Många bäckar små göra en stor å. Af Maria Källström 249
Kamma Rahbeck. En kvinnoprofil. Af Sigrid Platen 250
Funch, Elsbeth: Korta bref från en lång resa. Rec. af E. K-n. 253
Notiser 253
Föreningsmeddelanden 254

1909:22 Ett kongressminne. Af Anna Kleman 257
Fredrika Bremer-Förbundet år 1908 259
Kvinnokongressen i Toronto 260
Kortbref från Köpenhamn. Af St. Grave 261
Kamma Rahbeck. En kvinnoprofil. Af Sigrid Platen 262
En 10-årsfest. Af A. L. 263
Celsing, Celie: Marie Louise Ulfklos lefnadssaga. Rec. af Tyra Kleen 264
Södra Sveriges Förening för Sjuksköterskehem 265
Koloniträdgårdar 265
Notiser 265
Föreningsmeddelanden 266

1909:23 Kvinnliga yrkesidkare i Göteborg. Af Maria Holmström: II. Fru Anna Berg, f. Blomgren 269
Beslut och resolutioner vid Londonkongressen 270
Det första allmänna svenska kvinnorösträttsmötet 272
När Konstindustriutställningen i Stockholm öppnades. Af Eea 273
Ellen Key i Paris. Af A. L-n. 273
Käte Kollwitz. Af Tyra Kleen 274
Ett aftonsamtal i Jargonnant. Af Huck Leber 275
Centralkök. Af L. 277
Notiser 278
Föreningsmeddelanden 278

1909:24 Rösträttsmötet i Stockholm 281
Hvarför jag är med i den borgerliga rösträttsrörelsen. Af Ester Brisman 282
Kortbref från Köpenhamn. Af St. Grave 282
Kvinnliga yrkesidkare i Göteborg. Af Maria Holmström: III.Svea Brunius 284
Ett sommarminne. Af Eea 284
Till våra svenska rösträttsföreningar. Af Sigrid Hofrén 285
Nilsson, Christina: Skiljas. Rec. af E. K-n. 288
Zimmern, Alice: Women's suffrage in many lands. Rec. af E. K-n. 288
Program för sommarkurserna i Uppsala 288
Notiser 289
Föreningsmeddelanden 289

1909:25 Kvinnliga yrkesidkare i Göteborg. Af Maria Holmström: IV. Elisabeth Wærn-Bugge 293
Kvinnornas första allmänna rösträttsmöte i Stockholm den 18 och 19 juni 295
Hvad jag lärde af Konstindustriutställningen. Af Anna Brunnemann 297
Änkan i Efesus. Af Huck Leber 299
Curtelius, Elisabeth: Carl Eric Læstadius och hans broder Petrus. Rec. af M. L. B. 301
Notiser 301
Föreningsmeddelanden 301

1909:26 Vid halfårsskiftet 305
Ett 25-årsjubileum 306
Pressen och rösträttsmötet i Stockholm 307
Versailles-dagen. Af A. L-n. 308
Kortbref från Kanada. Af L-g. 309
Notiser från utlandet 309
Kvinnliga yrkesidkare i Göteborg. Af Maria Holmström: V. Augusta Jonasson 310
Textilkonst på Industriutställningen. Af Ebba de la Gardie, Selma Giöbel 311
Rösträttsarbetet i England 312
Föreningen Vaksamhet 313
Den internationella kvinnokongressen i Toronto 313
Notiser 313

1909:27 Holmgren, Sofia, Doktor. Af Lina Gren 317
Några tankar om en tidssjukdom. Af Gustava Svanström 318
Finsk kvinnoförening 319
Textilkonst på Industriutställningen. Af Nordiska Kompaniet 320
Notiser från utlandet 321
Florens. Af A. L-n.: Mina bostäder 322
Keller, Helen: Min värld. Rec. af Clara Wahlström 323
Mötet i Hertadalen. Af Maria Holmström 324
Notiser 325

1909:28 Fryxell, Matilda [dödsruna]. Af Agda Montelius 329
Internationella kvinnoförbundets femte kongress. Af Axianne Thorstensson 330
Textilkonst på Industriutställningen. Af Licium 332
Fredskongressen i Stockholm 1909 333
Notiser från utlandet 333
Två madonnor. Af Astri Dahlgren 334
Marie Basjkirtsev. Af Elisabeth Krey 336
Florens. Af A. L-n.:Mina matställen 338
Starnberg, Märta: Mikal, Israels konungadotter. Rec. af Harp 339
Bref till en finsk landtdagsman 340
Zentralstelle für Volkswohlfart 340
Hemarbetsförhållanden i Schweiz 341
Notiser 341

1909:29 Sell, von, Sophie Charlotte. En tysk Sverigekännare. Af E. K-n. 345
Moderskapsförsäkring. Af M. Marcus 346
Textilkonst på Industriutställningen. Af A.-B. S. Giöbel 351
Notiser från utlandet 351
Kvinnliga advokater 351
Florens. Af A. L-n.: Mina vänner 352
Och de förundrade sig öfver att han talade med en kvinna. Af Gustava Svanström 353
Internationella kvinnoförbundets femte kongress. Af Axianne Thorstensson 354
Bergman, Hjalmar: Savonarola. Rec. af M. L. B. 356
Hvita Bandskonferensen den 23-26 juni 1909. Af A. T-ll. 356
Rösträttsbrefkorten 357
Notiser 357

1909:30 Kvinnornas deltagande i kommunernas fattigvård och barnavård. Af Agda Montelius 361
Florens. Af A. L-n.: Modeller och tiggare 363
Den kvinnliga konsten på Svenska konstnärernas förenings utställning. Af T. K. 365
Vårt nya hyllningsord. Af Jenny Velander 366
Program vid Internationella Fredskongressen i Stockholm 1909 366
Notiser 367

1909:31 Textilkonst på Industriutställningen. Af Handarbetets vänner 369
"Dräp dem". Af Spes 370
Det tyska förbundet för modersskydd 371
Giftermål hos mina grannar. Af Jane Gernandt Claine 372
Kvinnorna och det sociala kriget. Af N. N. 374
Notiser 374

1909:32 Hvad göra kvinnorna? 377
En oofficiell berättelse från Torontomötet. Af U-ch. 378
I kvinnornas hemställan till regeringen 380
Notiser från utlandet 380
Dräp dem. Af S. G. Lorén 380
Brytningstider. Af Neutral 381
Notiser 382

1909:33 Seger och nederlag? 385
Berlins sociala kvinnoskolas första arbetsår 386
Compain, L.M.: Le féminisme au XX:e siècle. Rec. af K-rd. 386
Från färdevägar, I. Af E. K-n. 388
Till S.G. Lorén. Af L-n. 390
Kvinnorna och det sociala kriget. Af Suffragist 390
Till frågan om kvinnorna och storstrejken. Af En ropandes röst 390
Notiser 391

1909:34 Men's League for Women's Suffrage och Mannenbond voor Vrouwenkiesrecht. Af A. K. 393
Kampen om nattarbetsförbudet i Norge. Af Dagny Bang 395
"Dräp dem". Af M. Anholm 397
Bilder från ett gammalt förmak. Af Sigrid Elmblad 398
Några ord om ett kvinnligt arbetsområde. Af A. G. 401
Kvinnorna om den sociala striden 401
Notiser från utlandet 402
Notiser 402

1909:35 Den sociala striden. Af Emilia Broomé 405
Förstakammarvalen i Stockholm 409
Notiser från utlandet 409
Spencer, Mussey, Mrs. Af Candida 410
Riddaren och jungfrun. Af Gustava Svanström 411
Små blad ur vandringsboken. Af St. Grave: En söndag på Themsen 412
"Från grunden uppåt". Af Spes 413
Insänd litteratur 414
Notiser 414

1909:36 Sjöcrona, C.A. Af A. K. 417
Skvallerpolitik 418
Norska statens hushållningslärarinneskola på Stabæk. Af Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 419
En kvinna i den offentliga arbetsförmedlingens tjänst. Emilia Lindqvist. Af Elsa Alkman 421
Notiser från utlandet 421
Ellen Key och kvinnorörelsen. Af E. K-n. 422
Små blad ur vandringsboken. Af St. Grave: I det mörkaste Småland 424
Ett hem för öfvergifna mödrar och deras barn 424
Notiser 425
Föreningsmeddelanden 426

1909:37 Friberg, Maikki, Doktor. Af E. K-n. 429
Förstakammarvalen. Af M. S.v.H. 430
De permanent korslagda armarna. Af Jenny Velander 431
Svenska kvinnors medborgarsång 432
Moderskapsförsäkring. Af Marianne Villners 433
"Valfrändskaperna". Af K. J. 434
Lika arbete, lika lön 437
Notiser 438
Föreningsmeddelanden 438

1909:38 Mullvadsarbete 441
Kvinnor i den offentliga arbetsförmedlingens tjänst 442
Svenska Hem 443
H.T. Cedergrens miljondonation 443
L.K.P.R:s flygblad 444
Klasshat och hygien. Af Hilda Sachs 444
Notiser från utlandet 445
Sundén, Ebba, f. Gregersson. Af M. Rgb. 446
Andersen, H.C. Af Maria Holmström 447
Ett experiment vid ett barnhem i Amerika 449
Notiser 450
Föreningsmeddelanden 450

1909:39 Hemarbetet i Schweiz. Af Naima Sahlbom 453
Kvinnorna och bankarbetet. Af Christina R. 455
Rösträtt och hemslöjd. Af Alexander Antal 457
Den 150:de rösträttsföreningen 457
Notiser från utlandet 457
Hjelmerus, Gustafva [dödsruna]. Af E. K-n. 458
Andersen, H.C. Af Maria Holmström 458
Svenska Hems årsmöte 460
Casa internazionale di Alassio. Af Tyra Kleen 461
Hvita bandets verksamhet 1908 461
Notiser 462
Föreningsmeddelanden 462

1909:40 Andelsrörelsen i Finland. Hannes och Hedvig Gebhard. Af E. K-n. 465
Storstrejken och kvinnorörelsen än en gång 467
Kvinnor i den offentliga arbetsförmedlingens tjänst. Af Elsa Alkman 467
Arbetet, hemmet och kvinnorna 467
Ett samtal med en fransk suffragist 468
Själfhjälp. Af N-n. 469
Kvinnorna och ödmjukheten. Af Justina P. 469
Svenska Kvinnors Nationalförbunds möte i Stockholm 18 oktober 1909 470
Andersen, H.C. Af Maria Holmström 471
Notiser 473
Föreningsmeddelanden 473

1909:41 Gernandt-Claine, Jane. Af A. L-n. 477
Ja eller nej. Af Emelie Rathou 479
Den hvita slafhandelns bekämpande 479
Kvinnornas arbete på sommarens utställning 479
När en F.K.P.R. bildas. Af Jenny Velander 480
Notiser från utlandet 481
Vid Sankta Marie kloster. Af Maria Holmström 483
Notiser 481
Arne Garborgs "Heimkomin Son". Rec. af Gustava Svanström 482
Föreningsmeddelanden 485

1909:42 Principer och konsekvenser på samhällsmoralens område. Af Clara Wahlström 489
Norges första kvinnliga stortingsmannasuppleant 490
Kvinnorösträtten på Nya Zeeland 490
"Ett hjärtas rop". Rec. af F. E. 492
Kvinnan i den offentliga arbetsförmedlingens tjänst. Af Alb. Bergström 493
Notiser från utlandet 493
De kvinnliga advokaterna i Paris. Af Elisabeth Krey 494
Upprop till allmänheten 496
Insänd litteratur 496
Notiser 497
Föreningsmeddelanden 497

1909:43 Ny sociala arbetsområden för kvinnor. Af Anna Whitlock 501
Den nuvarande regeringen i Danmark och kvinnorösträtten 502
Småbarnens bespisning. Af Inez Laurell 503
"Skönhet åt alla". Af T. K. 503
En ny tjänarinneskola i Stockholm. Af Eira Hellberg 504
Insänd litteratur 505
Notiser från utlandet 505
I det mörkaste Italien - tre mil från Rom. Af Hilda Sachs 506
Svanströn, Gustava: Långdansen. Rec. af Anna Harpen 507
Sjögren, Hilda: Bilder ur växtlifvet. Rec. af Maria Lewin 508
Starnberg, Märta: I sanningens tecken. Rec. af Anna Harpen 508
Notiser 509
Föreningsmeddelanden 509

1909:44 Ett förbisedt 50-års jubileum. Af Lotten Dahlgren 513
Insänd litteratur 518
En replik 518
Rossander, Alida [dödsruna]. Af H. M. 519
Notiser från utlandet 519
Borelius, Hilma. Lunds första kvinnliga fil. d:r. Af Lydia Wahlström 520
"Når den ny vin blomstrer". Rec. af Gustava Svanström 521
"Familjeflickan". Breffragment funnet i släktarkivet. Af Jenny Engelke 522
De danska kvinnliga stadsfullmäktiges arbete 523
Notiser 524
Föreningsmeddelanden 524

1909:45 Fri medborgarinna - bättre fostrarinna. Af A. S-m. 530
Ett möte om hemarbetet. Af M. Anholm 531
Belägringen af Westminster. Af Alice Zimmern 532
Bjarnhédinsdottir Asmundsson, Briet. Af E. K-n. 534
"Familjeflickan". Breffragment funnet i släktarkivet. Af Jenny Engelke 536
Heijermanns, Herm.: Diamantstaden. Rec. af Maria Jouvin 537
Insänd litteratur 537
Föreningsmeddelanden 537

1909:46 Key, Ellen. Af Ellen Wester 541
Ett kvinnosaksföredrag i Paris. Af A. L-n. 542
Hvar är hon? En efterlysning. Af Eira Hellberg 543
Åkerhielm, Annie: Riktiga människor. Rec. af S. E-d. 544
Lundquist, Ernst: Fulvia. Rec. af F. E. 545
Årets Nobelpristagarinna 546
"Familjeflickan". Breffragment funnet i släktarkivet. Af Jenny Engelke 546
"Hvit slafhandel". Af M. 548
Med anledning af Upprop till allmänheten. Af Anna Johansson 548
Insänd litteratur 549
Föreningsmeddelanden 549

1909:47 Fredrika Bermer-Förbundets 25-årsminne. Af Lotten Dahlgren 553
Ett öfvergrepp? 557
När Selma Lagerlöf fick Nobelpriset 558
"Kvinnornas rösträtt. Vår viktigaste och mest aktuella fråga på det konstitutionella området" 558
Ellen Key-afton i Stockholm 558
Dagny 1910. Prenumerationsanmälan 559
Bremer, Fredrika. Af Sigrid Leijonhufvud 560
Några år med Sophie Leijonhufvud-Adlersparre. Af Mathilda Silow 561
Ett gammalt familjearkiv. Rec. af Aivva Uppström 563
Folkskolans Barntidnings julböcker. Af A. H-n. 563
Till Eira Hellberg. Af Elin Cederblom 563
Två soaréer i Göteborgs F.K.P.R. Af S. M. 564
Jul och nyårshälsningar. Af Maria Källström 565
Notiser 565
Föreningsmeddelanden 566

1909:48 Lärokurs för fruntimmer. Af M. Rbg. 569
Befrielse. Af Anna Höjer 571
Samhörighetskänsla 572
Kvinnliga fabriksinspektörer i Norge. Af A. M. H. 573
Ett tack för hyllningsfesten för Selma Lagerlöf den 13 dec. 1909 573
Insänd litteratur 573
Selma Lagerlöf och vår fest. Af -n. 575
Till efterföljd 576
Hvar är hon? Af Johanne Blauenfeldt 576
Ett svar. Af Beatrice Dickson 577
Notiser 577
Föreningsmeddelanden 578

1909:49 Vårt mål 581
En soaré i Student Hostel. Af A. L-n. 582
Den kristligt sinnade kvinnan och kvinnorörelsen. Af Gerda Meyerson 583
Insänd litteratur 583
Prydz, Alvide: I Ulvedalen. Rec. af Gustava Svanström 585
Föreningsmeddelanden 585

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen