Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny 1908

Dagny 1908

1(1908). Innehåll

1908:1 Innehållsförteckning 1908
De svenska kvinnornas rösträttsrörelse. Af Anna Whitlock 1
Skyddslagstiftning för kvinnor. Af Alma Sundqvist 3
En ny princip genomförd vid aflöning af män och kvinnor i statstjänst. Af Hedvig Gebhard 5
Richert, J.G., och den svenska kvinnosaken. Af Lydia Wahlström 6
Ekonomiska föreningen Dagny 8
En återblick 9
Kvinnan på arbetsmarknaden: Kvinnliga kontorister. Af -n 10
Wahlström, Lydia: Nya nutidsfrågor. Af Hilma Borelius 12
Föreningsmeddelanden 14
Kortare notiser från utlandet 14

1908:2 Dahlgren, Lotten. Af Klara Johanson 17
Mannens målsmanskap. Af Frigga Carlberg 19
Efter rösträttskongressen. Af Ellen Hagen 20
Lika arbete, lika lön! Af Anna Rylander 22
Kvinnornas rösträttsfråga 24
Snabbkurserna för de kvinnliga rösträttsombuden. Af Hilda Sachs 25
Lagerlöf, Selma: Nils Holgersons underbara resa genom Sverige. B.d 2. Af Sigrid Leijonhufvud 27
Svanström, Gustava: Drömmen om morgonstjärnan. Af E. K-n 28
Engelke, Jenny: Fru Patronessan. Af E. K-n 28
Svenska Fattigvårdsförbundets kurser. Af Ellen Afzelius 29
Notiser 30
Föreningsmeddelanden 30

1908:3 Lind af Hageby, Ebba [dödsruna]. Af Maria Cederschiöld 33
Kooperationen. Af Anna Brita Bergstrand 35
Rogberg, Ina: Förbjuder bibeln kvinnan det offentliga ordet? Af L. W-m 38
Kvinnliga polisassistenter i Stockholm. Af Anna Lindhagen och Ada Nilsson 38
C.S.A:s representantmöte 39
Kvinnornas ansvarskänsla 40
Rösträtt åt kvinnorna 40
Sveriges kvinnliga fredsförening 10-årsfest 41
En episod från Fredrika Bremers ungdom. Skildrad af Sigrid Leijonhufvud 42
Aktiebolaget Hemtrefnad. Af Eea 44
Notiser 46
Föreningsmeddelanden 46
Riksdagen 46

1908:4 Kooperationen. Af Anna Brita Bergstrand 49
Äktenskapsfrekvensen. Af A. K. 51
Föregångerskan i yttersta Östern. Af Jane Gernandt-Claine 52
Dahlgren Lotten: Ur Ransäters familjearkiv. Af Sigrid Leijonhufvud 54
Utländska kvinnokongresser 55
Staël von Holtstein, Mathilda 56
Om de fyra första Andra-kammarmotionerna 1908. Af Karolina Widerström 57
Ellen Key och kvinnokongressen i Milano. Af E-n H-n 58
En episod från Fredrika Bremers ungdom. Skildrad af Sigrid Leijonhufvud 59
Le "Féminisme" af Madame Avril de Sainte-Croix 61
Notiser 61
Föreningsmeddelanden 61
Riksdagen 62

1908:5 Svenska Fattigvårdsförbundets Barnavårdsafdelning. Af Ellen Afzelius 65
Till frågan om kvinnorna och nattarbetet. Af Axianne Thorstenson 67
"Med fet stil". Af St Grave 69
Till svenska kvinnor. Af Anna Whitlock, Signe Bergman och Lydia Wahlström 70
Från Ryssland 71
Ungkarlsskatten. Af A.K. 72
En episod från Fredrika Bremers ungdom. Skildrad af Sigrid Leijonhufvud 73
Wahlström, Lydia: Erik Gustaf Geijer. Af Hilma Borelius 75
Ett "tea-party" med Mrs Marion Coates-Hansen. Af Eea 76
Notiser 77
Riksdagen 78

1908:6 Kooperationen. Af Anna Brita Bergstrand 81
Småskollärarinnornas lönefråga. Af Anna Hammardahl 84
Ellen Keys förslag till en ny äktenskapslag. Af Anna Lindhagen 84
Kvinnorörelsen i Tyskland 86
En episod från Fredrika Bremers ungdom. Skildrad af Sigrid Leijonhufvud 87
Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt 89
Engelska rösträttskvinnors bidrag till en fond för agitation vid fyllnadsvalen 90
Föreningsmeddelanden 90
Notiser 90

1908:7 Äktenskaps rättsverkningar enligt gällande norsk lag 93
En vädjan till riksdag och allmänhet. Af Anna Häggbom 95
Något om den slaviska kvinnan. Af Ida Bäckman 96
Kvinnan och teologien 98
Husmoderskola för flickor, som slutat folkskolan. Af Anna Rylander 100
Den svenska kvinnorörelsen inför utlandet 100
Huru bör arbete betalas? Herr C.G. Sædéns motion. Af Anna Kleman 101
En episod från Fredrika Bremers ungdom. Skildrad af Sigrid Leijonhufvud 103
Wetterlund, Fredrik: Tidiga ungdomsår. Af Hilma Borelius 104
"Kvinnotidningar". Af Vän af klara färger och rent spel 105
Riksdagen 106
Notiser 106

1908:8 Från Fredrika Bremerförbundets landthushållningskola för utbildande af lärarinnor. Af Gertrud Adelborg 109
Kvinnornas rösträtt. Den statistiska utredningen färdig 112
Något om våra konstnärinnor. Af Ellen Lundberg, f. Nyblom: I. Hanna Pauli, f. Hirsch 113
Bref från Madame Girardet-Vielle 116
En episod från Fredrika Bremers ungdom. Skildrad af Sigrid Leijonhufvud 117
Några intryck från ett länsfängelse. Af Signe Bratt 119
Barnmorskornas lönefråga 120
En husmoderskola för flickor 121
Föreningsmeddelanden 121
Riksdagen 121
Notiser 122
Insänd litteratur 122

1908:9 Kvinnorna och stadsfullmäktigevalen i Stockholm. Af Anna Lindhagen 125
Skyddslagstiftning för kvinnor. Af M. Anholm 126
Curie, Madame 129
Kvinnor som motionärer och utskottsledamöter. Af Hedvig Gebhard 130
Hedberg, Frans: Vid skrifbordet och bakom ridån. Af E. K-n 132
Ossian-Nilsson, K. G.: En modärn kvinna. - Tigerhuden. Af E. K-n 132
Kvinnorösträtten inför engelska underhuset 133
Föreningsmeddelanden 134
Riksdagen 134

1908:10 Hierta, Lars Johan. Af Maria Cederschiöld 137
Äktenskaps rättsverkningar enligt gällande dansk lag 140
Gymnastiklärarinnornas lönefråga. Af Ester Svalling 141
Gatufrid för kvinnor 143
Ett engelskt nationalförbund för sjuksköterskor stiftadt 144
Handarbetets Vänners vårutställning i Stockholm. Af Ellen Lundberg 145
Notiser 149
Key, Ellen: Rahel Varnhagen. Af Sigrid Platen 147
Det kvinnliga rösträttsarbetet 149
Småskollärarinnornas lönereglering 149
Föreningsmeddelanden 150
Riksdagen 150
Insänd litteratur 150

1908:11 "Födelsedagen". Ett led i kampen mot tuberkulosen. Af Frigga Carlberg 153
Tvenne manliga synpunkter. Af Lisa Alkman 155
Redovisning för influtna penningbidrag till det kvinnliga rösträttsarbetet 156
Verksammare skyddslagstiftning i Tyskland för arbetande mödrar 157
Christensen, Dorothea. In memoriam 158
Florence Nightingale hedersmedborgare i London 159
Den gamla Eva. Af Klara Johanson 159
Bref från Danmark 161
Notiser 162

1908:12 Om flickors praktiska uppfostran: I. Af Gertrud Adelborg 165
Sandström, Anna: Läsebok: Natur- och arbetslif i svenska bygder. I. Götaland. Af Jenny Velander 167
Stockholms F.K.P.R:s årsmöte och fröken Annie Furuhjelm 169
Redovisning för influtna penningbidrag till det kvinnliga rösträttsarbetet 169
Upprop 170
Fru Anna Palme-Dutts föreläsningar i Stockholm 171
Skissboksblad från Dalmatien. Af Tyra Kleen 171
Notiser 174
Föreningsmeddelanden 174

1908:13 Sociala kvinnoorganisationer i Schweiz. Af Naima Sahlbom 177
Kan en sammanslutning af sjuksköterskorna blifva till gagn för sjukvården? 179
Fru Anna Palme-Dutts föreläsningar i Stockholm 180
Sociala spörsmål i kristlig belysning. Af Maj Lagerheim-Björk 181
Om flickors praktiska uppfostran: II. Af S. -a. 182
Minnets efterskörd. Af St. Grave 183
Kvinnorna och det nuvarande politiska läget i Ryssland. Bref från Madame Z. Mirowitch, Moskwa 185
7,000 pund på en afton till den engelska kvinnliga rösträttsrörelsen 186
Notiser 186
Föreningsmeddelanden 186

1908:14 Behofs- och likställighetsprincipen i aflöningsfrågor. Af A. K. 189
Den internationella rösträttsalliansens kongress i Amsterdam. Af Anna Whitlock 190
Kvinnliga polisbiträden i Stockholm 191
Om flickors praktiska uppfostran: III. Af Hj. Berwald 192
Förbud mot kvinnors nattarbete 194
Något om våra konstnärinnor. Af Ellen Lundberg, f. Nyblom: II: Anna Norstedt 194
Gernandt-Claine, Jane: När sjön går hög. Af E. K-n 196
Fru Anna Palme-Dutts föreläsningar i Stockholm 197
Notiser 198
Föreningsmeddelanden 198
Riksdagen 198

1908:15 Borg, F.T. Af Anna Kleman 201
Kan en sammanslutning af sjuksköterskorna blifva till gagn för sjukvården? 203
De danska kvinnornas kommunala rösträtt 204
Om flickors praktiska uppfostran: III. Af Hj. Berwald 205
Kvinnosakens framsteg i Frankrike. Af J. W. 206
Arendt Henriette: Vilsegångna. Af Clara Wahlström 207
Reflektioner efteråt. Af Elsa Alkman 209
Notiser 210
Föreningsmeddelanden 210

1908:16 Hansteen, Aasta. Af Lotten Dahlgren 213
De kommunalt anställda barnmorskornas lönefråga 215
Fredrika-Bremer-Förbundets tredje kretsmöte. Af S. 216
Något om våra konstnärinnor. Af Ellen Lundberg, f. Nyblom: III. Ottilia Adelborg 218
Vacaresco, Helène: Konungens gemål. Af E. K-n 220
Wester, Ellen: Paracelsus i Stockholm. Af S-d Pl-n 220
Inför afgörandet 221
Protestmöte i anledning af k. proposition rörande förbud för kvinnans användande i nattarbete 221
En kongress i Paris 221
Riksdagen om kvinnorösträtten 222
Notiser 222

1908:17 Barnbiblioteken i Amerika. Af Valfrid Palmgren 225
Särskild skyddslagstiftning för kvinnor. Af Anna Kleman 227
Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt möte för riksdagsmännen på Grand Hotell i Stockholm 229
De kvinnliga posttjänstemännens lönereglering. Af M. S. v. H. 230
Den kvinnliga rösträttsfrågan fallen i riksdagens båda kamrar 232
Kjellén, Emelie, f. Wästfeldt. Af Maria Rieck-Müller 232
Våra dagars grekinna. Af Jane Gernandt-Claine 234
Föredrag hållet för riksdagens ledamöter af Anna Whitlock den 30 april 1908 å Grand Hotell, Stockholm 235
Lika arbete, lika lön. Af Värner Rydén 237
Inbjudan till den andra internationella rösträttsalliansens kongress och den fjärde internationella rösträttskonferensen 238
Notiser 238
Riksdagen 238

1908:18 Barnbiblioteken i Amerika. Af Valfrid Palmgren 241
Utsträckt ordinarie anställning för kvinnor å Stockholms stads hälsovårdsnämnds stat 243
Bref från Rom. Af Ann Margret Holmgren 245
Föreningens för Svensk Hemslöjd vårutställning i Stockholm. Af Ellen Lundberg 248
Huck Leber: Ligapojken Eros. Af Hilma Borelius 250
Från kvinnokongressen i Rom. Bref från Carla Celesia di Vegliasco 252
Från de engelska kvinnornas rösträttskampanj 253
Vinterns kurs i samhällslära i Stockholm 254
Föreningsmeddelanden 254
Riksdagen 254

1908:19 Svensk gymnastik i England. Af E. K-n. 257
Kvinnan i konsten. Föredrag af Carla Celesia di Vegliasco 258
Den italienska kvinnan 261
Kommunal rösträtt för gift kvinna afslagen af riksdagen 262
Riksdagens beslut i barnmorskornas lönefråga 262
Besättande af kamrerarebefattningen vid Stockholms stads hälsovårdsnämnd 265
Genmäle till fru Maj Lagerheim-Björk. Af Anna M. Roos 265
Kongressen i Amsterdam 266
Föreningsmeddelanden 266
Notiser 266

1908:20 Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund: I. Af Stina Örtenblad 269
Tvenne kvinnofrågor inför Stockholms stadsfullmäktige. Af A. K. 271
Den kvinnliga rösträttsrörelsen i Holland 272
Licium. Några ord om dess verksamhet och dess vårutställning i Stockholm 1908. Af Ellen Lundberg 274
Riksdagens beslut i nattarbetsfrågan. Herr Lindhagens motion 277
Notiser 278
Föreningsmeddelanden 278
Riksdagen 278

1908:21 Konstnärsparet Paczka. Af Tyra Kleen 281
Fredrika Bremerförbundet år 1907. Af A. G. 283
Kvinnornas rättigheter att ansluta sig till de politiska partierna. Af Anna Lindhagen 286
Wahlenberg, Anna: Hvardagshistorier. Af F. E. 287
Elkan, Sofie: Från östan och västan. Af F. E. 287
Lund, Nils Wilhelm: Enslingen jämte flera berättelser. Af F. E. 287
Eilersgaard, Charlotte: Fröken Regina. Af F. E. 288
Studenter och arbetares skriftserie 288
Ribbing, Seved: Våra barns uppfostran och vård 288
Massmötet Albert Hall, London, den 13 juni 1908 288
Svar till fröken Anna M. Roos. Af M. L. B. 289
Notiser 290
Föreningsmeddelanden 290
Program vid internationella rösträttsalliansens kongress i Amsterdam 290

1908:22 Svenska delegerade vid kongressen i Amsterdam 293
De tyska kvinnorna och föreningsrätten 294
Ännu ett ord om barnbiblioteken i Amerika. Af Ina Rogberg 295
Jättedemonstrationen i Hyde Park 296
Sociala köparligan i Bern 296
Redovisning för influtna penningbidrag till det kvinnliga rösträttsarbetet 297
Något om våra konstnärinnor. Af Ellen Lundberg, f. Nyblom: IV. Anna Boberg, f. Scholander 298
Böcker till sociala studier. Af Gerda Meyersson 300
Insänd litteratur 302

1908:23 En strid i "kvinnofrågan" i 1400-talets Frankrike. Af Kerstin Hård af Segerstad 305
Några ögonblicksbilder under resan genom Holland till kongressen. Af Anna Kleman 309
Cronius, Hedda. Af Clara Wahlström 310
Kvinnokongressen i Milano. Af Carla Celesia di Vegliasco 311
Kvinnliga kontorist- och expeditföreningen 313
Föreningsmeddelanden 314
Notiser 314
Insänd litteratur 314

1908:24 Chapman Catt, Carrie, Mrs. Af E. K-n 317
Sveriges Folkskollärarinneförbund. Af Alma Wik 318
Från rösträttskongressen. Af Anna Kleman 319
Massmötet Albert Hall, London, den 13 juni 1908 321
Det första halfåret 322
Roos, Anna Maria: Framtidens religion och framtidens kvinna. Af Hilma Borelius 323
Lie, Berndt: Mot öfvermakten. Af F. E. 325
Utdrag ur Mrs Chapman Catts föredrag i Amsterdam den 15 juni 1908 325
Notiser 326

1908:25 Internationella röströttsalliansens styrelse 329
Kvinnorna och kooperationen. Af Naima Sahlbom 330
Från rösträttskongressen. Af Anna Kleman 331
Notiser 333
Solidaritetskänsla 334
Spetskonst och spetsar. Af Ellen Lundberg: I. Fröken Hilda Stark 334
Wägner, Elin: Norrtullsligan. Af E. K-n 337
Resolution antagen vid internationella rösträttsaliansens kongress i Amsterdam 338

1908:26 Carlsson, Albertina. Af A. Ärnbäck Christie-Linde 341
Amsterdamkongressen. Af Anna Kleman 342
Det stora folkskolemötet i Gefle. Af Alma Wik 343
Bref från London. Af Tyra Kleen 344
Tärna nya husmoderskola. Af Maria Rieck-Müller 346
Huber, Therese. Af Klara Johanson 347
Norlind, E.: Uppgörelse. Af F. E. 349
Notiser 350

1908:27 Negri, Ada. Af Elisa Albano. Öfvers. af Tyra Kleen 353
Konservativa och moderata kvinnor inför den nuvarande situationen. Af Lydia Wahlström 355
En internationell kvinnoklubb i Paris 357
Kvinnorna och riksdagsmannavalen. Af Signe Bergman 358
Huber, Therese. Af Klara Johanson 358
Hammar, Teckla: Antologie des poètes lyriques francais. Af Kerstin Hård af Segerstad 361
Notiser 362

1908:28 Roos, Mathilda [dödsruna]. Af Lotten Dahlgren 365
Behofvet af kvinnlig yrkesinspektion. Af M. Anholm 367
Från kvinnorörelsens första dagar. Af -a-n 368
Spetskonst och spetsar. Af Ellen Lundberg:II. Tosterups spetsskola och dess ledarinna, fröken Augustine Ehrensvärd 370
Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund: II. Af Jenny Wallerstedt 372
Vannérus, Allen: Kultursystematik. Af Hilma Borelius 373
Kvinnor i Finlands landtdag. Af H. G. 374
Notiser 374

1908:29 Shaw, Anna H., Rev. Af Anna Kleman 377
Från kvinnorörelsens första dagar. Af -a-n 378
En "triptyk" ur konstens bilderbok. Af St. Grave 380
En polsk adelsmans upplefvelser i Danmark åren 1658-1659. Af E. Weer 382
Ugglas, Carl R., af, : Himmelens folk. Af F. E. 384
Ullman, Gustaf: Ungdom. Af F. E. 384
Anna H. Shaw contra Mrs Humphry Ward 385
Notiser 386

1908:30 Statens yrkes- och arbetsskolor för kvinnor i Basel. Af Naima Sahlbom 389
Kvinnorörelsen i Kina 391
Tidigt uppe. Af Ina Rogberg 392
Bref från Amerika. Af C. v. K. 393
Larsson, Hans: Ideer och makter. Af G. O. Adelborg 395
Lärarinnors rätt att aflägga universitetsexamen 396
Småskollärarinnornas lönefråga. Af A. E. 397
Notiser 397

1908:31 Augspurg, Anita, Jur. d:r. Af A. K. 401
Äktenskaps rättsverkningar enligt gällande engelsk lag 402
En social skola för kvinnor 404
Garden City. Af Tyra Kleen 405
Spetskonst och spetsar. Af Ellen Lundberg: III. Några ord om Vadstenaspetsarna 407
Lind, Karl M.: Kvinnornas rösträttskraft. Af Amean 409
Bör icke ungdomen få roa sig i S.S.U.H.? I. Af En moder 409
Notiser 410

1908:32 Schirmacher, Käthe, D:r. Af A. K. 413
Äktenskaps rättsverkningar enligt gällande fransk lag 414
Husmoderskola för Stockholms folkskoleflickor 417
På valmöte i Sorunda. Af A. K. 418
Mora hemslöjd. Af Ellen Lundberg 418
Särskild skyddslagstiftning för kvinnor 421
Bör icke ungdomen få roa sig i S.S.U.H.? II. Af L. B. 421
Bör icke ungdomen få roa sig i S.S.U.H.? III. Af A. W. S. 421
Notiser 422

1908:33 Wallenberg, Anna, f. von Sydow 425
Jag har alla rättigheter jag behöfver. Af Frigga Carlberg 426
Studentskorna och de preussiska universiteten 427
Allmän rösträtt åt Norges kvinnor 428
Kvinnliga polisassistenter i Norge 428
Husmoderskolor 428
Skandinaviska boksamlingen uti S:te Genevièvebiblioteket i Paris. Af G. J-b-k 429
Fitinghoff, Laura. Af Ellen Kleman 430
Carlsson, Tekla, f. Strömbäck. Af H. C. 431
En interview. Af A.K. 432
På moderat valmöte i Östhammar. Af Anna Lindhagen 433
Pengar till rösträttsarbetet. Af Hildur Öijer 434
Notiser 434

1908:34 Växtfärgning och hemslöjdskurser. Af Stina Rodenstam 437
Proportionella val. Af Gulli Petrini 438
Hem för arbeterskor i Berlin 441
Ett och annat om Australiens kvinnor. Af I. P-e 442
"Vagnkampanjen". Af Eea 443
Bör icke ungdomen få roa sig i S.S.U.H.? IV. Af Eva Rose-Hansen 444
Bör icke ungdomen få roa sig i S.S.U.H.? V. Af E. W. 445
På högervalmöte i Sigtuna och Svartsjö. Af Anna Lindhagen 445
Notiser 445

1908:35 Waugh, McCulloch, Catherine, Mrs. Af A. K. 449
Proportionella val. Af Gulli Petrini 450
Svenska Hem 452
Hvita Bandet, Östermalmsföreningen 453
Tidsandan. Af Huck Leber 454
International Council of Women's konferens i Genève den 31 aug.-4 sept. 1908. Af Alexandra Skoglund 455
Bör icke ungdomen få roa sig i S.S.U.H.? VI. Af Inga 457
Nykterhetsföreningar eller nöjesföreningar. Af David Möllerström 457
Notiser 458

1908:36 Stockholms nya folkskolelärarinneseminarium. Af E. K-n 461
Proportionella val. Af Gulli Petrini 463
Kvinnor som "hospital collectors" 465
International Council of Women's konferens i Genève den 31 aug.-4 sept. 1908. Af Alexandra Skoglund 466
Föredrag hållet å politiskt möte i Borås den 6 sept. 1908 af fru Jenny Velander 468
Notiser 470

1908:37 Aberdeen, Ishbell, Lady. Af Alexandra Skoglund 473
Proportionella val. Af Gulli Petrini 475
Politiskt möte i Stockholm den 16 sept. 1908 477
Ett förslag till lösning af den kvinnliga rösträttsfrågan i England 479
En kinesisk kvinnotidning 479
Något om våra konstnärinnor. Af Ellen Lundberg, f. Nyblom: V. Charlotte Wahlström 480
Riksdagsmannavalen. Af M. S. v. H. 481
"Det lyser från Småland". Af A. W. S. 484
På högervalmöte i Västerås. Af Aura 485
Notiser 485

1908:38 Kvinnotidskrifter: I. Englishwoman's Review. Af Ellen Kleman 489
Svenska Fattigvårdsförbundets Barnavårdsafdelningar 491
De norska kvinnorna och rösträtten 492
Santa Finas stad eller La città delle belle torri. Af Märta Leijonhufvud 494
Riksdagsmannavalen. Af M. S. v. H. 495
Ännu ett ord i S.S.U.H.-frågan. Af Jenny Wallerstedt 497
"Grattez le russe - ". Af Högersinnad rösträttskvinna 498
Notiser 498

1908:39 Kvinnornas och vänsterns valseger. Af Lydia Wahlström 501
Revolution i harem 504
Föreningen S.B.K. 505
Tärna husmoderskola 505
Göteborgs Kontoristförening och dess nybyggnad. Af Maria Holmström 506
Filosofen, litteraturen - och rösträtten. Af A. K. 508
Upprop 509
S.S.U.H. Af David Möllerström 510
Notiser 510

1908:40 Stritt, Marie, Fru. Af Alexandra Skoglund 513
Ett federationsmöte i Genève. Af Clara Wahlström 514
Skolkökskongressen i Freiburg 516
Kortare notiser från utlandet 517
Något om våra konstnärinnor. Af Ellen Lundberg, f. Nyblom: VI. Elsa Beskow 518
Ett drag af kvinnlig solidaritet. Af Hilda Sachs 520
Farsdiktning på Södra teatern i Stockholm. Af Eea 521
Notiser 521

1908:41 Roussel, Nelly. Af Signe Garling-Palmér 525
Ett federationsmöte i Genève. Af Clara Wahlström 526
Kortare notiser från utlandet 529
Den onämnda. Skisser från mina rösträttsresor. Af Ann Margret Holmgren, f. Tersmeden 530
Landsort, Frida: Utanför hvirfveln. Af S-d Pl-n 532
Insänd litteratur 532
Notiser 533
Föreningsmeddelanden 533

1908:42 Kvinnotidskrifter: II. Kvinden og Samfundet. Af M. Anholm 537
Rimforsa landthushållningsskola 540
Kortare notiser från utlandet 541
Till berget Atos. Af Jane Gernandt-Claine 542
Svanström, Gustava: Vild mark. Af E. K-n 544
Insänd litteratur 545
Notiser 545
Malmö folkskollärarinneförening. Af -a-r 545
Föreningsmeddelanden 546

1908:43 Kvinnliga kontoristförbundet i Göteborg. Af Frigga Carlberg 549
Lite botanik. Af S-d Pl-n 551
Sandel, Maria: Vid svältgränsen och andra berättelser. Af E. K-n 557
Kortare notiser från utlandet 553
Lindström, Matlida [dödsruna]. af Elisif Théel 554
Geijers barnbarn berättar. Af Maria Holmström 554
Notiser 557

1908:44 De amerikanska kvinnorna och rösträttskampen. Bref från Amerika. Af C. Sahl von Koch 561
En praktisk folkundervisning. Af Elin Cederblom 564
Englands första kvinnlig borgmästare 565
Kortare notiser från utlandet 565
Geijers barnbarn berättar. Af Maria Holmström 566
Litteratur 568
Bref till allmänheten. Af Viola Björk 569
Notiser 570
Föreningsmeddelanden 570

1908:45 Den första debuten. Af E. K-n 573
Intryck från scenen. Af Selma Lagerlöf: Hamlet. Sonett 574
Kvinnogestalter i Selma Lagerlöfs diktning. Af Hilma Borelius 575
Selma Lagerlöfs' fest. Af Huck Leber 577
Svenskheten i Selma Lagerlöfs diktning. Af Sigrid Leijonhufvud 578
Mårbacka just nu. Af Gerda Hellberg 579
Selma Lagerlöf och kvinnornas rösträttsfråga 581
Intryck från scenen. Af Selma Lagerlöf: Jenny Lind. Sonetter 582
Meijboom, Margarethe. Af Anna Kleman 582

1908:46 Kvinnotidskrifter: III. Nylænde. Af E. K-n 585
Reformtankar i skolfrågor. Af Anna Linder 587
Skrifvelse i frågan om kvinnlig yrkesinspektion 590
Kortare notiser från utlandet 591
Folkbildningsförbundets kvinnliga föreläsare 591
Något om våra konstnärinnor. Af Ellen Lundberg, f. Nyblom: VII. Fanny Brate 592
Geijers barnbarn berättar. Af Maria Holmström 593
Hyllningar på Selma Lagerlöfs 50 årsdag 596
Ett gif akt till Sveriges kvinnor. Af Thorhild Malmberg 596
"Du gamla du fria!" Af A. W. S. 597
En motion i stadsfullmäktige i Stockholm 597
Notiser 598
Föreningsmeddelanden 598

1908:47 Kramers, Martina. Af A. K. 601
Reformtankar i skolfrågor. Af Anna Linder 602
Kvinnan och det kommunala vetot. Af Ina Rogberg 603
De ryska kvinnorna och undervisningsfrågan. Bref från Ryssland. Af Zenéide Mirowitch 605
Kortare notiser från utlandet 605
Studie- och rekreationshemmet vid Öresund. Af Nanny Palmkvist 606
Roos, Anna Maria: På sällsamma vägar. Af Aivva Uppström 607
Insänd litteratur 608
Ett föredrag om Rimforsa landthushållningskola 608
Svar till Viola Björk. Af Tant Wendela 609
Ett utlåtande af Högsta Domstolen 609
Val af centralstyrelsemedlemmar i Stockholms F.K.P.R. Föredrag af d:r Gulli Petrini 609
Notiser 610

1908:48 Efter tio år. Af Clara Wahlström 613
Kvinnornas rösträtt och landtdagen i Finland. Af Helena Westermarck 614
Vaksamhets hem i Stockholm för genomresande unga kvinnor 616
Kortare notiser från utlandet 617
"Agneta Horns lefverne". Af Lydia Wahlström 618
När begreppen klarna. Af Signe Wollter 619
Yrkesskola för husmödrar 620
"Du gamla du fria!" Af Fredrika 621
Notiser 621
Föreningsmeddelanden 622

1908:49 Något om våra konstnärinnor. Af Ellen Lundberg, f. Nyblom: VIII: Sigrid Blomberg 625
Solidaritet. Af Eva N. 627
Diskussioner om arbetslösheten 628
Kortare notiser från utlandet 628
Föreningsmeddelanden 629
Lagerlöf, Selma: En saga om en saga och andra sagor. Af Sigrid Leijonhufvud 630
Dag. Festskrift utg. af Sundsvalls F.K.P.R. Af E. 630
Folkskolans Barntidnings olika julpublikationer. Af A. G. 630
William, James och "Viljan till tro". Af Lydia Wahlström 631
Svar till Viola Björk. Af Kvinnosakskvinna och husmoder 633
Notiser 634
Föreningsmeddelanden 634

1908:50 Silow, Mathilda. Af Sigrid Leijonhufvud 637
Westerbro. Ett kooperativt pensionat. Af Anna Kleman 638
"Till tidsfördrif!" Af V. B. 639
Ett besök hos Mathilda Silow. Af M. L-d. 640
Kortare notiser från utlandet 641
Heidenstam, Verner von: Svenskarna och deras höfdingar. Af Sigrid Leijonhufvud 643
Roos, Anna Maria: I soliga länder. Af Elisabeth Åström 644
Gernandt-Claine, Jane: Syner i natten och andra noveller. Af Aivva Uppström 644
Insänd litteratur 645
Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran. Meddelanden från arbetsfältet. Maj 1906-maj 1907. Af E. Cm. 645
En varning. Af Anna Ekelöf 646

1908:51 Något om våra konstnärinnor. Af Ellen Lundberg, f. Nyblom: IX. Märta Améen, f. Sparre 649
Kortare notiser från utlandet 651
Kleen, Tyra: Form. Af Aivva Uppström 653
Drömmen. En sällsam historia. Af T. K. 653
Insända tidskrifter 1908 654

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen