Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Ny följd 10(1907). Innehåll

1907:1 Några ord vid årsskiftet 3
Kvinnan och vår modernäring 5
Mildred Thornburn, Elizabeth Barret Browning. II. Aurora Leigh 11
S-d., Selma Lagerlöfs sista bok 21
Maria Durling, I väntan på döden 23
Kvinnliga telegrafpersonalens förening 28
Från kvinnovärlden: Finland. - Tyskland. - England. - Frankrike. - En gammal historia från den amerikanska rösträttskampanjen 29
Föreningsmeddelanden: F.-B.-F:s stipendieinstitution. - F.-B.-F:s kretsmöte i Stockholm 11-12 jan. 1907 33
1907:2 Clara Wahlström, Den hvita slafhandeln och Sverige. I 35
Sigrid Leijonhufvud, En fars råd till sin kära dotter 1735 41
Fanny Ekenstierna, Ett franskt arbete om den svenska kvinnan 48
Litteratur: F. E., Den stora lyckan af Annie Åkerhielm-Quiding. - M. Th., Hennes hjälte af Mathilda Malling 52
J. W., Rösträttsmötet i Karlstad 53
F.-B.-F:s andra kretsmöte 57
Kvinnans kommunala valbarhet 60
1907:3 Clara Wahlström, Den hvita slafhandeln och Sverige. II 61
L. D-n., Carlyle och hans hustru. I 64
Anna Höjer, "Den undre världen". En lifshistoria 72
A. Th., Lagstadgad stängningstid för butiker 75
Notabla dödsfall inom Englands kvinnovärld 78
Kvinnornas rösträttsfråga inför 1907 års riksdag. I 81
Ellen Sandelin, Kvinnliga poliser och barndomstolar 85
Kvinnornas diskussionsklubb 86
Tidningen Iduns kvinnostipendium 87
Kvinnliga telegrafistpersonalens förening 88
Skrifvelse från F.-B.-F. i telegrafisternas lönefråga 89
1907:4/5 Anna Petterson, Några brister i lagstiftningen för kvinnan 91
Anna Kruse, Några drag från de amerikanska barndomstolarnas verksamhet. I 100
L. D-n., Carlyle och hans hustru. II 107
L. D., Jenny Blicher-Clausen [dödsruna] 113
Litteratur: F. E., För det dagliga lifvet af Natanael Beskow 115
Fransyskan inom handelsvärlden 117
Biskopinnan Charlotte Rundgren [dödsruna] 120
Motioner vid 1907 års riksdag. II 121
Rösträttsnotiser från utlandet: Finland. - England. - Ryssland. - Jus suffragii 122
De svenska socialdemokratiska kvinnornas konferens 125
Föreningsmeddelanden: F.-B.-F:s byråföreståndarinna. - Studiestipendier vid amerikanskt universitet m.m. 127
1907:6 Anna Kruse, Några drag från de amerikanska barndomstolarnes verksamhet. II 129
L. D-n., Carlyle och hans hustru. III. (Slut) 134
L. D., Kvinnan i den moderna dramatiken. A propos skådespelet "Gertrud" 142
Emilia Broomé, Kvinnornas kommunala valbarhet 147
"Modersskydd" 150
Mathilda Lönnberg [dödsruna] 153
Rösträttsmotioner vid 1907 års riksdag. III 153
Möten: Föreningens för K.P.R. årsmöte. - Småbrukskonferensen 155
Föreningsmeddelanden: Anslag till F.-B.-F:s landtbruksskola. - Från förbundskretsarna 156
Kvinnliga medlemmar i Stockholms stads fattigvårdsnämnd m.m. 157
Från skilda håll: England, Finland 158
1907:7 Agda Montelius, Yrkesskolor för kvinnor 159
Oäkta barn och deras mödrars rätt 167
Afskedsfest för fröken Gertrud Adelborg 173
Litteratur: F. E., Hvit ljung af Mathilda Roos. - F. E., Ett verksamt lif af Theodore Roosevelt 174
Från 1907 års riksdag. IV 177
Stockholms internationella lärarinnehem 180
Finlands kvinnliga landtdagsmedlemmar 180
1907:8/9 Moderskap och moderlighet. Några ord i ett aktuellt ämne 181
Anna Höjer, Josephine E. Butler. In memoriam 185
F. E., Louise Fryxell [dödsruna] 201
Litteratur: Norska böcker: L. D., Psyche af Helene Dickmar. - F. E., Barnene paa Hærö Gaard af Alvilde Prydz. - Hos Sæimspresten af Ingeborg v. d. Lippe-Konow. - Emerentze af Dikken Zwilgmeyer. - Lil-Anna af Nini Anker 202
Från kvinnovärlden: Finland. - Norge. - Märkliga dödsfall 208
-C-, Behöfves flera kvinnliga lärarekrafter vid folkskolelärarinneseminarierna? (Insändt) 211
Från 1907 års riksdag. V 214
Föreningsmeddelanden: F.-B.-F:s stipendieinstitution m.m. 216
Svenska kvinnornas nationalförbund 218
1907:10 M. Anholm, Skyddsuppfostran 219
L. D-n., Hemmets evolution 225
Kerstin Hård af Segerstad, Två dikter: Sagans träd. - Tidig morgon 234
Konsul Oscar Ekman [dödsruna] 235
Ellen Sandelin [dödsruna] 235
Sjuksköterska, Våra sjuksköterskors utbildning 238
Kommunal valbarhet ej politisk rösträtt 241
Kvinnornas andelsförening Svenska hem 245
Föreningsmeddelanden: Skrifvelse till den s.k. seminariekommittén 246
1907:11/12 Rättigheter och ansvar 249
Sigrid Platen, Mor och dotter. Ett fragment ur George Sands lifshistoria 251
Selma Lagerlöf hedersdoktor 260
G. A., Alma Hjelt [dödsruna] 261
Litteratur: F. E., Det Sverige som växer, af Jenny Velander. - Enkelhet, af Charles Wagner 263
Från 1907 års riksdag. VI 265
Om anställande af kvinnliga assistenter vid Stockholms polis 271
Föreningsmeddelanden: Till Drottning Sophia på guldbröllopsdagen d. 6 juni. - F.-B.-F:s landthushållningsskola m.m. 272
Kvinnorna rösträtt i Norge! 274
Bilaga: Fredrika-Bremer-Förbundets årsberättelse för 1906. 51 s.
1907:13 Sten Grave, Stegrade uppgifter 275
Ann Margret Holmgren f. Tersmeden, De norska kvinnornas rösträttsseger 281
M. Anholm, De tillspillo gifna. I 285
Ann Margret Holmgren f. Tersmeden, Hvad kunna vi göra för vår rösträttsfråga? 290
1907:14 Barnavård och modersplikt 293
Sten Grave, Skolans värld och hemmets värld 298
Anna Knutson, En vinterbild 304
Föreningsmeddelanden: F.-B.-F:S skrifvelse med anledning af den nya lärlingslagen. - F.-B.-F. och reglementeringsfrågan m.m. 309
1907:15 M. Anholm, De tillspillo gifna. II 311
Aivva Uppström, Clara Viebig 319
F. E., "Fabriksarbeterskan". Erfarenheter från en studieresa. I 325
Kurs i samhällslära för kvinnor 328
L. D., Hugo Tamm [dödsruna] 330
I frågan om kvinnliga distriktspoliser 331
Föreningsmeddelanden: Föreläsningar i politiska ämnen för kvinnor m.m. 331
1907:16 Hemarbetsförhållanden. En social vidräkning 333
F. E., "Fabriksarbeterskan". Erfarenheter från en studieresa. II 338
Aivva Uppström, "Den stora vreden". Några ord om Olof Högbergs norrlandsepos 341
Från kvinnovärlden: Finland. - England 345
Föreningsmeddelanden 349
Bilaga: Anvisningar och formulär för testamentets upprättande utgifna af Fredrika-Bremer-Förbundet. 4 s.
1907:17 Gertrud Adelborg, F.-B.-F:s landthushållningsskola öppnad! Bref från Rimforsa 351
Fanny Ekenstierna, En ny solidarbok. "Hemmens lönereglering, af Elsa Törne 355
Skrifvelse i frågan om kvinnliga poliser 359
Litteratur: A. U., Syster Dione af Anna Maria Roos. F. E., Sophie Ottosdotter af Elisabeth Kuylenstierna-Wenster 362
Föreningsmeddelanden: Skrifvelse till kungl. yrkesfarekommittén m.m. 365
1907:18/19 Omorganisering af Dagny 369
Rimforsa landthushållningsskolas invigning 372
E. Weer, Kvinnorörelsen i Polen 375
Ett nytt kvinnokall. I frågan om kvinnliga polisassistenter 379
Sigrid Platen, M:me de Staëls roman 382
Erik Giskov, Knyppelindustrien i Flandern 388
Elsa G. Lindfors, Från ett settlement i Londons East End 392
Litteratur: E. Cm., Peter Wieselgren af Sigfrid Wieselgren 399
Föreningsmeddelanden: Skrifvelse om yrkesskolor för kvinnor 401
1907:20 Oscar II [dödsruna] 403
Lotten Dahlgren, Slutord 405
Äktenskaps rättsverkningar enligt gällande tysk lag 407
Maria Arosenius, Rudyard Kipling som kvinnoskildrare 412
Ann Margret Holmgren f. Tersmeden, Kvinnornas rösträttsarbete i Sverige 1907 418
Elinor Seaton, Kvinnlig uppfostran i England. Ur ett bref till Dagny 424
Litteratur: L. D., Kvinnans almanack. - A. U., Kvinnorna i Björnsons diktning af Ågot Gjems-Selmer. - F. E., Mot höjden af Anna H-m Preinitz. - E. K-n., Det röda inslaget af Marika Cederström 429
A. C., Ett inlägg med anledning af Solida III (Insändt) 434
Föreningsmeddelanden 436
Från skilda håll 441
Post skriptum. Föreningen Dagny bildad 442
Innehållsförteckning 1907 443

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen