Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Ny följd 9(1906). Innehåll

1906:1 Lydia Wahlström, Lärdomar af den kvinliga rösträtten 3
Hilma Borelius, Amalia von Helvig 12
O. A-g., Nuår i Gagnef 23
Litteratur: S-d., Ätten af Klint af Adelaide Nauckhoff. - F. E., Norsk och dansk skönlitteratur. I. 27
Från kvinnovärlden 31
De kvinliga rösträttspetitionerna 35
1906:2 Ett besök hos Fredrika Bremer på Årsta. I. 37
Lapparna och civilisationen 46
Från kvinnovärlden. Finland 51
Skrifvelser från Fredrika-Bremer-Förbundet: De kvinliga musik- och sånglärarnes ställning. - Kvinnan och stadsfullmäktige 53
G. A., Det kvinliga rösträttsmötet i Norrköping 56
Från skilda håll 58
Kvinnornas masspetition 58
1906:3 Ett besök hos Fredrika Bremer på Årsta. II 59
Sigrid Platen, Madame Roland. Lifskonturer. I 67
Anna Y., Norrland "vårt framtidsland" 74
Litteratur: A. U., Araber af Anna Maria Roos. - L. D., Kvinligt yrkesregister 1906 af Bertha Wiman. - F. E., Norsk och dansk skönlitteratur. II 77
Från kvinnovärlden. Ryssland 81
Från skilda håll: Kvinnor som skolinspektörer 84
1906:4/5 Sigrid Platen, Madame Roland. Lifskonturer. II 85
"Den nya etiken". En tysk tänkare om kärlek och äktenskap 95
Cl. Fl-d., Skisser från Frankrike. I 106
Hbm., Barnmorskereglementet 110
Litteratur: F. E., Natt af Guy Thorne. - F. E., Musikerbiografier af Lina Lagerbielke 114
Från 1906 års riksdag. I 116
1906:6 Hilma Borelius, Lifstrons religion. I 119
Ida Ström, Tre dikter 126
Fanny Ekenstierna, En omdaning af våra hem 128
Den kvinliga rösträttens framstegslinie 134
Internering af alkoholister 141
A. G., Socialdemokratiska kvinnor och rösträttsfrågan 143
Rösträttsnotiser från utlandet 146
Föreningsmeddelande 147
Sammanträde: Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm 147
1906:7/8 Maria Cederschiöld, Susan B. Anthony [dödsruna] 149
Hilma Borelius, Lifstrons religion. II 166
Agda Montelius, Kvinnor som stadsfullmäktige 172
Ett reaktionärt förslag af en liberal regering 181
Litteratur: M. Th., "Mars" af Nils Wilhelm Lundh. - A. U., Natalika af Lafcadio Hearn 185
Från 1906 års riksdag. II 188
Föreningsmeddelanden 192
1906:9 Ann Margret Holmgren, f. Tersmeden, Bertha von Suttners besök i Stockholm 195
Kerstin Hesselgren, Bostadsinspektion 198
Cl. Fl-d., Skisser från Frankrike. II 203
Ett spörsmål rörande omfånget af mannens målsmanskap 206
Litteratur: M. Th., Göran Delling af Karl Erik Forsslund. - M. Th., Gästabudet af Eliza Orzeszko 210
Från förbundskretsarnas verksamhetsfält 213
Ett kvinligt politiskt möte 217
Från 1906 års riksdag. III 221
Föreningsmeddelanden 222
Från skilda håll: Minnesfesten öfver Susan B. Anthony; Budskap från Finland; Norge: Kvinnor som domare 222
Huru åstadkomma en mera enkel, ekonomisk och rationell skötsel af våra hem? (Insändt) 224
1906:10 Cecilia Bååth-Holmberg, Berndt Oscar Stackelberg. I 225
L-h., Några dagar i la bella Italia 232
Litteratur: Lydia Wahlström, Några tankar om skandinavismens framtid af Ellen Key 239
Kvinnans rösträtt inför 1906 års riksdag 241
Ett högeruttalande för kvinnans rösträtt 242
Föreningsmeddelnaden 244
Glädjebudskap från Finland 245
Rösträttsnotiser från utlandet 246
Bilaga: Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för 1905, det 21:sta året af dess verksamhet. 34 s.
1906:11 Ann Margret Holmgren, f. Tersmeden, Henrik Ibsen död 247
Cecilia Bååth-Holmberg, Berndt Oscar Stackelberg. II 251
Lydia Wahlström, Ett "unghögerprogram" 260
Litteratur: F. E., Den hvita slafvinnan af Elizabeth Schöyen 266
Föreningsmeddelanden 267
Från skilda håll: Finland: "Vår stora fråga löst". - Den danska kvinnans kommunala rösträtt 268
1906:12/13 Vår drottning 269
Ebba Ramsay, Drottning Filippa. Ett femhundraårsminne 271
Sten., Svensk natur. Från kupéfönstret 279
Cl. Fl-d., Skisser från Frankrike. III 282
Ellen Sandelin, Internationella kvinnoförbundets möte i Paris 287
S., Fredrika-Bremer-Förbundets första kretsmöte 294
Litteratur: E. Cm., Den lefvande naturen af J. F. Nordvall 297
Den internationell kongressen för kvinnans politiska rösträtt 298
1906:14 Jenny Wallerstedt, Internationella kvinnorösträttskongressen i Köpenhamn 1906 299
S., Förbättrande af fabriksarbeterskornas bostadsförhållanden 306
Ett bref från Fredrika Bremer 313
Litteratur: F. E., Solidar II. Renhet af Elsa Törne. - F. E., När sjön går hög af Jane Gernandt Claine. - Clara Fleetwood, Solivro af Hjalmar Bergman 315
Föreningsmeddelanden 319
Från skilda håll: Kvinnans rösträtt i Italien 320
1906:15 Hilma Borelius, Rösträttskvinnor vid kongressen i Köpenhamn 7-11 aug. 1906 321
S-d Pl-n, Hvad som ännu fattas 327
A. U., Nya vägar. Några tankar om "Dolda krafter" af Eskil Eckhart 330
Litteratur: M. Th., Tolstoj och Dostojevski af D. Meresjkovski 334
Från kvinnovärlden: England 337
En skrifvelse från Fredrika-Bremer-Förbundet rörande de kvinliga telegrafisternas ställning 340
Föreningsmeddelanden 345
Från skilda håll: Danmark. Finland 345
Post skriptum: Deputationer 346
1906:16 Lagen om mödrars anomymitet 347
Anna Gustafson, Märkesdagar för den kvinliga rösträttsrörelsen. Landsföreningens ombudsmöte 353
Litteratur: E. Cm., Skrifter utgifna af Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran. - F. E., Lina Berg. Lefnadsteckning af S. St. 360
Föreningsmeddelanden 363
Från skilda håll 364
1906:17 Den kvinliga arbetskraften och de centrala ämbetsverken 365
Mildred Thorburn, Elizabeth Barret Browning. I 375
Från kvinnovärlden: Finland: Finska kvinnoföreningens fest 1 okt. - Tyskland: Intryck från en socialistisk kongress 387
Litteratur: L. D., Internationellt organ för kvinnans politiska rösträtt 392
Föreningsmeddelanden 393
Fil. dr. Maikki Friberg 394
1906:18 Husmoders- och lantbruksskolor för kvinnor 395
A. G., Kvinnornas masspetition 400
Karolina Widerström, Uttalande i nykterhetsfrågan 405
N. J:n., Till den finska kvinnan (Ur "Nutid") 409
Elinor Seaton, Bref från England 411
Genmäle af Eskil Eckhart. - Svar å genmälet af Dagnys red. 414
Litteratur: F. E., Den långa dagen. Historia berättad af en fabriksflicka. - En springande gnista af Mathilda Roos. - Vid gränsen af Eli Heiki 416
Föreningsmeddelanden. Skrifvelse i nykterhetssaken m.m. 419
1906:19/20 Fredrika-Bremer-Förbundets kvinliga lantbruksskola 421
Valborg Olander, Om utbildning af folkets lärarinnor 424
Maria Arosenius, Religion och läkekonst 433
C. W-m., Till Doktor Karolina Widerström. På 50-årsdagen den 10 dec. 1906 440
Litteratur: A. U., Svipdags saga af Anna Maria Roos. - M. Th., Lovisa Svenssons lefnadsminne af Anna Petri. - F. E., Två kvinnor af Christina Nilsson 442
De kvinliga extraordinarierna 444
Föreningsmeddelanden 446
Fredrika-Bremer-Förbundets 2:dra kretsmöte 11-12 jan. 1907 446
Innehållsförteckning 1906 447

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen