Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Ny följd 8(1905). Innehåll

1905:1 En återblick. Några inledningsord till Dagnys 20:de årg. 3
Sigrid Leijonhufvud, Fredrika Bremer och Esselde. I 9
Ebba Westberg, Flamman 15
S-d., Svenska akademien och Selma Lagerlöf 16
Hilma Borelius, Nutidsfrågor. Uppsatser i religiösa och sociala ämnen af Lydia Wahlström 17
Anna M. Roos, Lallia. Ett minne från Afrika 24
Litteratur: S-d., Konungen af Sophie Elkan. - L. W., Västmanland af Cecilia Bååth-Holmberg. - L. D., Ellen Key af Louise Nyström-Hamilton 28
Föreningsmeddelanden 34
1905:2/3 L. D-n., Fredrika-Bremer-Förbundets 20-årsmöte 35
Agda Montelius, Huru skall Förbundets arbete i olika riktningar kunna fortsättas och utvidgas? Inledningsord 45
Gertrud Adelborg, Ekonomiska och praktiska synpunkter. Referat 48
Maria Aspman, Undervisning i barnavård som en nödvändig del af den kvinliga uppfostran. Referat 51
Anna Höjer, Framstegsmoral. Föredrag 54
Cecilia Milow, Ungdomens höjande och förädling i stad och landsbygd. Föredrag 58
Sigrid Leijonhufvud, Fredrika Bremer och Esselde. II 61
Botild S., Ur det ryska lifvet. II. Befordran 71
Litteratur: F. E., Karin Brandts dröm af Gustaf af Geijerstam 78
Föreningsmeddelanden 79
1905:4 Anna Y., Några ord om våra allmoge- och arbetaredöttrar och deras skolgång 81
Louise W., I skolköksfrågan 83
S. H., Trädgårdsinspektriser 85
L. D-n., Emily Nonnen 86
"Till Louise Michels minne" 91
Litteratur: A. G., Fru Fanny af Annie Quiding. - E. Cm., I alkoholfrågan af C. G. Santesson. - E. Wbg., Spöken och drömmar från Japan. - G. L., Skolköksflickans kokbok af Sophie Hansson 93
Föreningsmeddelanden 97
Från skilda håll: Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. - Mejeriskötsel ett arbetsfält för den bildade kvinnan. - Statistik 99
1905:5 Helena Westermarck, Adelaïde Ehrnrooth 103
Fanny Ekenstierna, Ett blad ur negrernas kulturkamp 110
S. F., Öppet bref till dr. Lydia Wahlström 115
Lydia Wahlström, Hvad har vi rätt att vänta af kvinnan 120
Litteratur: S-d., Herr Arnes penningar af Selma Lagerlöf. - E. Wbg., Tall och björk. - Stjärnorna af Nils Wilhelm Lundh. - S-d., Kongebörn af Sophie Breum. - F. E., Norska böcker 127
Några motioner vid 1905 års riksdag 133
Föreningsmeddelanden 134
Från skilda håll 135
1905:6 Kvinnornas liberala parti i Nya Sydwales 137
Elisabeth Tamm, Robert Browning settlement 140
"Ett bud till Garcia". Af Elbert Hubbard. Öfvers. 143
L. D-n., Tvenne bortgångna författarinnor 147
Litteratur: F. E., En amerikansk ungdomsvän af Cecilia Milow. - U., Om "Valands saga" 148
Från 1905 års riksdag. I 151
Från skilda håll: Gärd åt en kvinnas minne. - Beskydd af kvinnor på Berlins gator 153
1905:7 Edla af Klercker, Några drag ur M:me de Maintenons lif. I 155
H. Lindegren, Kvinnorörelsen. En öfversikt i korta drag 164
Clara Fld., Nancy och dess skatter. Några reseintryck 169
Litteratur: F. E., För det dagliga lifvet. Till den unga af Natanael Beskow. - Nyckeln till mitt lif af Helen Keller 172
Från 1905 års riksdag. II 175
Föreningsmeddelanden 179
Årsredogörelser: Svenska kvinnornas Nationalförbund. - Stockholms internationella lärarinnehem. - Centralstyrelsen för landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. - Centralförbundet för socialt arbete (C.S.A.) 180
Från skilda håll 183
1905:8 De kvinliga skrifbiträdena vid statens ämbetsverk 185
F. E., Amalie Skram 192
Lotten von Kræmer, Vårbild 194
Henrika Scheffer, En dansk hälsovårdsanstalt 195
Föreningen för sömmerskor. Återblick på ett 25-årigt arbete 200
Litteratur: F. E., Berömda naturforskare med religiös världsåskådning af A. Bergstrand. - L. D., Kvinnofrågan i Sverige 1845-1905 af Gurli Linder 202
Föreningsmeddelanden 206
Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm 208
Vård af vuxna blinda-döfstumma. Ett upprop 210
1905:9/10 Edla af Klercker, Några drag ur M:me de Maintenons lif. (Slut) 211
Pen, Önskemål i fråga om kvinlig yrkesutbildning 218
Fanny Ekenstierna, Ett svenskt arbete om Schiller 222
M. S., Fru Karin Ryding [dödsruna] 226
Från 1905 års riksdag. III 228
Litteratur: F. E., Lifsprinciper. - I elfte timmen af Elisabeth Kuylenstierna. - En ny dag. Den syndiga gamla människan af Anna Wahlenberg 232
Ett reformvänligt ämbetsverk 235
Föreningsmeddelanden 236
Bilaga: Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för år 1904, det 20:e året af dess verksamhet (innehåller förteckning över förbundets medlemmar) 52 s.
1905:11 Junidagarna 1905 237
Sophie Esselde-Adlersparre, tioårsdagen af hennes bortgång 239
Naïma Sahlbom, Bland tyska kvinliga studenter 240
-a -n., Tant Thilda 248
En internationell sammanslutning af det intellektuella arbetets kvinnor 254
Litteratur för sommaren: G. A., Eget hem af Frances Wachtmeister. - Om koloniträdgårdar af Anna Lindhagen. - Stadsbons täppa af Sigrid Hård af Segerstad 256
Föreningsmeddelanden 258
Från skilda håll 258
1905:12 En protest från Sveriges kvinnor 259
L. D-n., Mary Livermore 263
Pen, "Lette-Verein" och "Lettehaus" i Berlin 269
E. Cm., Ett önskemål med afseende på våra nya samskolor 275
Botild S., Ur det ryska lifvet. III. Arfvet 278
Föreningsmeddelanden 287
1905:13/14 Det norska kvinnorådet kontra det svenska 289
Th. Rein, Kvinnans politiska valrätt 291
Sten., Brokigt från Siljansbygden 301
Lydia Wahlström, Kvinnan i de fornkristna sekterna 308
Litteratur: M. Th., Ljunghuset af Nils Wilhelm Lundh. - A. J-n., Om äktenskaps ingående från hälsans synpunkt af S. E. Henschen 312
Föreningsmeddelanden 314
1905:15 Maria Arosenius, Främmande hemslöjd och svenska funderingar 315
Ebba Lindencrona, M:me de la Mothe Guyon. En karaktärsstudie från 1600-talet. I 323
Kerstin Hård af Segerstad, Bergstigen 330
L. D-n., Den svenska kvinnan i vetenskaplig belysning. I 331
Litteratur: F. E., Det gamla huset af Gustaf Jansson. - Ur det verkliga lifvet af J. Blicher-Clausen. - L. G., Kvinnans bibliotek 338
Föreningsmeddelanden 341
Hvad menas med socialt arbete? 343
1905:16 Ebba Lindencrona, M:me de la Mothe Guyon. En karaktärsstudie från 1600-talet. II 345
E. B., Tur och retur till Holland med en lastångare 349
Kampen mot mormonismen 357
Svenska och norska nationalförbunden inför Internationella kvinnorådet 359
Föreningen för kvinnans politiska rösträtt 361
1905:17 Ebba Lindencrona, M:me de la Mothe Guyon. En karaktärsstudie från 1600-talet. III. (Slut) 363
Cécile Gohl, Nutida schweiziska författare. I 368
Maria Durling, De gamla. Poem 374
Kvinliga andelsföreningen "Svenska hem" 376
Litteratur: S-d., Den heliga Birgitta af Lydia Wahlström 379
Föreningsmeddelanden 381
Från skilda håll: I samskolefrågan. - Från Danmarks kvinnorörelse. - Höra Norges kvinnor till norska folket? 382
1905:18/19 En skriftväxling mellan Norges och Sveriges kvinnor 385
F. E., Vägen. En religiös skriftserie 388
L. D-n., Den svenska kvinnan i vetenskaplig belysning. II 392
Alexandra Gripenberg, Kvinlig betjäning på utskänkningsställen 398
Litteratur: E. Cm., Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran. - F. E., Böcker med skånska motiv 402
Från revolutionsdagarna i Finland 405
Föreningsmeddelanden: Fredrika-Bremer-Förbundets stipendieinstitution 409
Från skilda håll 410
Böcker för barn och ungdom julen 1905. I 412
1905:20 Anna Gustafson, Englands organiserade kvinnosaksarbete. Intryck från en studieresa 419
Eva Fryxell, Augusta Jacobsson. Banbrytare för socialt arbete 436
Den kvinliga rösträttsrörelsen. Petitioner till regeringen 441
Föreningsmeddelanden 447
Böcker för barn och ungdom julen 1905. II 449
Innehållsförteckning 457

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen