Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Ny följd 7(1904). Innehåll

1904:1 Hans Vik, Mot höjderna. Poem 3
Lydia Wahlström, Kyrkomötet och äktanskapslagarna 4
Lotten Dahlgren, Helena Dickman. En studie 14
Eugenie Beskow, Hvad gamla Agneta berättade 23
L. D-n., Ellen Keys "lifslinjer" 28
E. Cm., Samskolans vara eller icke vara 35
Litteratur:
   S-d., I sol och skugga. Dikter af E. W. Söderberg.
   F. E., Vårlöften af Frigga Carlberg.
   E. Wbg., Ludolf Ursleus den yngres krönika af Richarda Huch 37
Föreningsmeddelanden 40
Från skilda håll 41
1904:2/3 Professor Hjalmar Edgren 43
Hjalmar Edgren, Kvinnobildning i Amerika. I. 44
Eva Fryxell, Ett 75-årsjubileum 54
Astrid Ahnfelt, Relikskrinet 57
Eva Fryxell, Solljus poesi 60
Ett par ord i telegrafistfrågan 63
Småskollärarinnornas petition om löneförhöjning 66
Litteratur:
   F. E., Marianne Ræder af Märta Starnberg.
   F. E., Nina af Mathilda Malling.
   F. E., John Greff af Thomas P. Krag.
   F. E., Kjell af J. Blicher-Clausen.
   L. G., "Kokböcker" 67
Föreningsmeddelanden 70
Från skilda håll 71
1904:4 Hjalmar Edgren, Kvinnobildning i Amerika. II. 73
Lydia Wahlström, Några funderingar angående kvinnor som stadsfullmäktige 83
Laura Kieler, Den moderna skönlitteraturen och ungdomen 88
Tjänarinnefrågan 92
Kvinnorna och den kungl. rösträttspropositionen 96
Litteratur: F. E., Mors bok af Ågot Gjems-Selmer 98
Föreningsmeddelanden 100
Från skilda håll: Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm. - Kvinnan i postverkets tjänst. - Motioner vid årets riksdag 100
1904:5 Karolina Widerström, Några ord i bostadsfrågan 103
Kerstin Hesselgren, Hygieniska önskemål 111
Ida Falbe-Hansen, Hvad Kristine Fredriksen var for danske kvinder 116
L. D-n., En bok om Runebergs hustru 124
Litteratur:
   L. D., Susanne af Amanda Kerfstedt.
   F. E., Den siste Hauge af J. Blicher-Clausen 128
Föreningsmeddelanden 132
Från skilda håll: Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. - Riksdagen och kvinnornas rösträtt. - Finsk kvinnoförening. - Den svenska nationalkomitén för bekämpande af den hvita slafhandeln. - Från Danmark. - En Fredrika-Bremer-förening i Amerika 133
1904:6 G. von Düben, De moskovitiska tsarernas gemåler. I. 137
Cécile Gohl, Nutida schweiziska författare 144
Ett politiskt föregångsland 153
Litteratur:
   E. Wbg., Exotica af Lafcadio Hearn.
   L. W., Kulturförhållandena under franska revolutionen af Alma Söderhjelm.
   F. E., Föredrag vid första nordiska Hvita Bandsmötet i Stockholm 1902 155
Från skilda håll 159
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 162
1904:7 Om principen för aflöning af i statens tjänst anställda kvinnor 163
G. von Düben, De moskovitiska tsarernas gemåler. II. 170
O. A-g., En begrafningsmåltid i Dalarne 175
F. E., Ur mörkrets och tystnadens värld 178
En märklig rösträttsmotion 185
Yrkesskolor för kvinnor 189
Ett sändebud från Lappland 190
Föreningsmeddelanden 191
1904:8 G. von Düben, De moskovitiska tsarernas gemåler. III. 195
Lillie Landgren, Om koloniträdgårdar 200
Litteratur:
   F. E., Dardens Aadrey af Mary Johnston.
   F. E., Virginia af förf. till de spanska bröderna m. fl. 205
Gift kvinnas beskattning 207
1904:9/10 Anna M. Roos, Vårkänning. Dikt 209
Civiläktenskapet inför riksdagen och några ord med anledning däraf 211
Lydia Wahlström, Principerna för kvinnans rösträtt 217
Anna M. Roos, Andalusiska diktarinnor 224
R. S-m., Från feriekurserna i Jena 233
Litteratur:
   L. D., Lydia Vik af Hilma Angered Strandberg.
   F. E., Syster Gertrude och andra berättelser af Eliza Orzeszko.
   F. E., Dit folk skal være mit folk. - Karen Jürgens til Egtved af Laura Kieler 239
Beslut vid 1904 års riksdag 245
Föreningsmeddelanden: Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte. - Svenskarna och mormonismen hemma och i Utah. - Ett offentligt möte 246
De internationella kvinnokongresserna i Berlin 248
Bilaga: Fredrika-Bremer-Förbundets årsberättelse 1903.
1904:11 M. Anholm, Bref från Köpenhamn 251
Lydia Wahlström, Kvinnofrågan vid riksdagen 1904 257
A. G., Kvinnors akademiska studier 262
Litteratur:
   F. E., Offer-eld af Gabrielle Ringertz.
   L. D., Kvinden skabt af Manden, en studie af en kvinde.
   F. E., I Svalehuset af Marie Michelet 266
Berliner-kongresserna 4-18 juni 271
En protest. En röst från Amerika 273
1904:12 Lydia Wahlström, Internationella kvinnokongressen i Berlin 1904. I. 277
O. A-g., Hur man förverkligar drömmar 285
G. A., Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. (Mötesreferat) 289
Till frågan om det moraliska tillståndet bland svenska tjänsteflickor i Amerika. Ett genmäle af Cecilia Milow 293
1904:13 Lydia Wahlström, Internationella kvinnokongressen i Berlin 1904. II. 295
Agda Montelius, Kvinnorna inom den legala fattigvården 301
Anna Knutson, Sägner. I. Människan som fick veta sin tid 304
Litteratur:
   F. E., Guds drömmare af Alfhild Agrell.
   L. D., Den svenska kvinnorörelsen af Lydia Wahlström
   L. D., Nordisk Kvindesagsmöde i Kristiania 3-7 juli 1902 307
1904:14 Kerstin Hasselgren, Den kvinliga yrkes och sundhetsinspektionen. Erfarenheter från England. I. 313
Anna Knutson, Sägner. II. "Klyft ved! Klyft ved!" 318
Litteratur: S-d., Kristuslegender af Selma Lagerlöf 320
Genmäle med anledning af dr Lydia Wahlströms berättelse öfver internationella kvinnokongressen i Berlin af Alexandra Gripenberg och Maria Cederschiöld. - Svar på genmälena af Lydia Wahlström 322
1904:15 Kerstin Hesselgren, Den kvinliga yrkes- och sundhetsinspektionen. Erfarenheter från England. II. 331
Edla af Klercker, Madame de Maintenon och Saint-Cyr 339
Litteratur:
   F. E., Hennes son af Mathilda Roos
   F. E., Unga röster af Alice Tegnér 351
Föreningsmeddelanden 353
Från skilda håll: Elsa Laula och lappfrågan. - Undervisningskurser för hospitalsbetjänte. - De kvinliga läkarnes kompetens 353
Svar å anonyma skrifvelser 356
1904:16 Doktor Ellen Sandelin, Röda korset 357
C. F-d., Ögonblicksbilder från Düsseldorf 366
Anna Knutson, Sägner. III. Sagan om lommen 368
Barnmorskornas utbildning 370
Föreningsmeddelanden 373
Från skilda håll: De finska kvinnornas politiska rösträtt 373
1904:17 Karolina Widerström, Anna Stecksén [dödsruna] 375
Om skyddslagstiftning för kvinnor. Föredrag vid internationella kvinnokongressen i Berlin 1904 af fru Rutgers Hoitsema 377
Botild S., Ur det ryska lifvet. I. Hustrun 383
A. G., Barnavård 390
Litteratur:
   F. E., Sten Stensen til Stensbo af Laura Kieler.
   F. E., Från triumfgatan af Richarda Huch 393
Föreningsmeddelanden 396
1904:18/19 Tjugo år. En märkespunkt i Fredrika-Bremer-Förbundets tillvaro 397
Ebba Ramsay, Florence Nightingale. Ett femtioårsminne. I. 399
Agda Montelius, Ett politiskt världsförbunds bildande 411
Kvinnan och smålandtbruket 418
Litteratur:
   L. W., Anna Maria Lenngren af Sigrid Leijonhufvud.
   A. G., Den svenska kvinnans rättsliga ställning af Georg Stjernstedt 422
J. E. Bergwall [dödsruna] 424
Från Finland: Den kvinliga rösträttsrörelsen. Meddeladt af L. A. och Alexandra Gripenberg 424
Föreningsmeddelanden: F. B. F:s 20-årsmöte. - En skrifvelse till kungl. generalpoststyrelsen. - Kvinnan i statens tjänst. - Kvinliga kontoristföreningen. - Centralförbundet för socialt arbete 427
1904:20 Ebba Ramsay, Florence Nightingale. Ett femtioårsminne. II. 431
Litteratur: F. E., Några nya böcker 438
Föreningsmeddelanden 441
Böcker för barn och ungdom. Julen 1904 443
Innehållsförteckning 1904 457

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen