Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Ny följd 5(1902). Innehåll

1902:1 Kvinnotidskrifters uppgift 3
Eugenie Beskow, En mor 10
Kvinnorna inom post- och telegrafverken enligt den Kongl. komiténs betänkande 17
Litteratur: S-d., Jerusalem af Selma Lagerlöf, I del. F. C., Drömmen om Österlandet af Sophie Elkan. K. B., Reflexer af Amanda Kerfstedt. K. B., Djupets sagor af Mathilda Roos 23
Fredrika Bremer och Svenska akademin 30
Föreningsmeddelanden 30
Från skilda håll 31
1902:2 Den kvinliga yrkesundervisningen i olika länder 33
Maria Arosenius, I Rockeriket 42
Litteratur: K. B., Damerna på Markby af Mathilda Malling. K. B., Kärlek af Märta Starnberg. L. D., Fredrika Bremer 1801-1901 utg. af Kvinnosaksförbundet Unionen 47
Föreningsmeddelanden 49
1902:3 Anna Sandström, Fredrika Bremer som personlighet 51
Charl. Nerman, Historiska småbitar, I 65
Litteratur: L. D., När och fjärran af Birger Mörner. L. D., Vårskisser af Hedvig Aurelius 69
Föredrag för kvinnor 71
Riksdagen 1902 73
S. H., Resebref från Förbundets trädgårdsstipendiat 75
Föreningsmeddelanden 78
1902:4 Kvinliga telegrafstationsföreståndare eller manliga stationsmästare 81
Lydia Wahlström, "Ur rococons lif" 86
F. E., Stockholms läsestugor 91
Stockholmska, Kvinnofrid! 95
Sjuksköterskors pensionering 97
Föreningsmeddelanden 98
1902:5 Teodor Holmberg, "Ellen Keys tredje rike" 99
Charl. Nerman, Historiska småbitar, II 110
Ur post- och telegrafkomiténs berättelse 117
Litteratur: F. E., Stötestenar undanröjda af Henry Drummond. F. E., Hemlifvet med barnen af Louise Woods Beckman 123
Den kvinliga läkarens sociala mission 125
Föreningsmeddelanden 127
Från skilda håll 128
1902:6 Några beslut vid 1902 års riksdag 129
Cécile Gohl, Nutida schweiziska författare 133
H. S. Pylkkänen, Bob 137
Litteratur: K. B., Kvinnomakt af Gustaf af Geijerstam. K. B., Storgårdsblomster af Karl-Erik Forsslund 142
Föreningsmeddelanden 146
1902:7 Ett fosterländskt anförande 147
Eva Upmark, Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar 150
R. Steffen, John Ruskin 154
Kvinnans rösträtt i de australiska staterna 163
Anna Lindmark, Några intryck från New-Yorks kvinnoklubbar 165
Kvinnans politiska rösträtt 171
Riksdagsnotiser 174
Föreningsmeddelanden 175
1902:8 Ann Margret Holmgren, Några ord om kvinnans kommunala rösträtt i Norge 177
H-a., Vårtecken 183
Internationell kvinnokongress i Amerika 187
Litteratur: L. D., Efterlämnade skrifter af Fredrika Bremer. L. D., Fredrika Bremer af Johan Mortensen. F. E., Om hjältar, hjältedyrkan och hjältebragder i historien af T. Carlyle 189
Diskussionsmöten 193
En vältalig opinionsyttring i den kvinliga rösträttsfrågan 194
1902:9/10 Lydia Wahlström, Kvinnan och rösträtten 195
I sedlighetsfrågan 201
Clara Wahlström, Henry Dunant 206
Elisabeth Wærn Bugge, "På Kaffistova" 213
Den kvinliga rösträttsfrågan inför riksdagen 217
Ellen Sandelin, Röda Korsets damkomité 220
Litteratur: F. E., Liksom en drömbild; Häxan; Ljusstrålar af Eliza Orzeszko. L. D., Ny kärlek af Elisabeth Dauthendey 223
Riksdagsöfversikt 226
Föreningsmeddelanden 233
Från skilda håll 233
1902:11 Maj Lagerheim, Kristendomen och kulturmänniskorna. "Fariseism i våra dagar af Anna M. Roos 235
Albert Henning, Midsommarnatt 245
M. Anholm, Från Tiflis 246
L. D-n., "Föreningen för kvinnans politiska rösträtt" 250
Föreningsmeddelanden 257
Sällskapet Barnavård (insändt) 258
Sommarkurserna i Stockholm 1902 259
Bilaga: Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för 1901. 31 s.
1902:12/13 Marie Michelet, Kvinderne og sædelighedssagen 261
Lotten Dahlgren, En återblick på kvinnosaksmötet i Kristiania 1902. I 272
Albert Henning, Två dikter 279
E. R-y., Föreståndarinnans uppgift i det moderna sjukhuset 280
Litteratur: g-s., Resebilder af Alfred Jensen. -s., Några valda drag ur djurens vård om sina ungar af L. A. Jägerskiöld. L. D., Uppfostran till kärlek af Lucina Hagman 286
Kommunalvalen i Norge 1901 290
1902:14 Lotten Dahlgren, En återblick på kvinnosaksmötet i Kristiania 1902, II 291
Stockholms läsesalong 304
Litteratur: L. D., Mellan haf och fjäll af Maria Rieck-Müller 306
Föreningsmeddelanden 308
1902:15 Clara Wahlström, En skaldinna af folket. Ada Negri 309
Cecilia Milow, Från mitt vandringsår, I. Oxford-Eastend 315
A. H-r., Något om Hemmet Fristad och räddningsarbete 323
En skrifvelse i rösträttsfrågan 328
Från skilda håll 330
1902:16 Emmy Köhler, Thorborg Rappe [dödsruna] 331
Elisabeth Wærn Bugge, Kristianiabref (Tyendeloven. En textil konstanstalt) 339
De högre flickskolorna och riksdagsbeslutet 1902 343
Litteratur: L. W., En norrmans minnen från Sverige. II del. af Lorenz Dietrichson. F. E., För vind och våg af Anna Wahlenberg. Skymtande ansikten af Anna Wahlenberg. Vågsvall af Wilma Lindhé 347
Fredrika Bremers minnesfond. Redovisning 350
1902:17 Kvinnoarbetet i Stockholms banker 353
Cecilia Milow, Från mitt vandringsår II. Mrs Humphrey Ward - Passmore Edwards Settlement 358
Charlotte Nerman, En tjänarinna af den gamla stammen 367
Litteratur: L. W., Nya småskrifter i fredsfrågan. F. E., Om ungdomens sedliga uppfostran af Ellen Sandelin. F. E., Sinnlighetens rätta plats och betydelse i personligheten af Fredrik Klaveness 374
Föreningsmeddelanden 380
Från skilda håll 381
1902:18 Else Conrad, Käjsarinnan Fredriks betydelse för den tyska kvinnorörelsen 383
L. D-n., "I kampen för renhet". Trenne bokanmälningar 389
Föreningsmeddelanden 395
En minnestafla öfver Fredrika Bremer 396
1902:19 Clara Wahlström, En internationell kongress rörande den hvita slafhandeln 397
Ebba Ramsay, Elisabeth af Valois I 405
L. D-n., "Våra barns nöjesläsning" 411
Fredrika-Bremer-Förbundets sjuksköterskebyrå 420
Litteratur: K. B., Elsa Finne af Axel Lundegård. F. E., Våra barn af H. P. Hansen. Till Sveriges mödrar och dess ungdom af En svensk moder 422
Ingeborg Elfving [dödsruna] 426
Agda Bäckman [dödsruna] 427
Föreningsmeddelanden 428
Upprop. Till Sveriges kvinnor! 428
1902:20 Ebba Ramsay, Elisabeth af Valois II 431
F. E., Elizabeth Cady Stanton. En kvinnoemancipationens veteran [dödsruna] 436
Litteratur: L. D., Ett främmande namn af Annie Quiding. L. D., Daggryning af Mathilda Malling 443
Albert Henning, Den första, hvita dagen. Poem 446
Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Redogörelse 447
Böcker för barn och ungdom julen 1902 449
Innehållsförteckning 1902 477

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen