Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Ny följd 4(1901). Innehåll

1901:1 Hans Vik, För fosterlandet. Poem 3
Henrik Schück, Lifvet i Vadstena kloster 5
Borealis, Från hafvet 21
Litteratur: L. D., Boken om Lille-bror af Gustaf af Geijerstam. - K. J., Pampan af Jane Gernandt-Claine. - K. B., Mansstudier af Victor Hugo Wickström 26
En af allmänheten, Bref till Dagny angående Drottning Sophias Förening (insändt) 30
Sjuksköterskors pensionering 32
Föreningsmeddelanden 33
Från skilda håll 34
1901:2 Naturkunnighetsundervisning och barnens sedliga uppfostran 37
Terulliuanus, Funderingar öfver den nya almanackan 48
Eva Wigström (Ave) [dödsruna] 51
En invigningsfest å Sophiahemmet 52
Kvinnorna som reseinspektörer 53
Är kvinna kompetent att inneha offentlig läkarebefattning? 55
M. Lgm., Tillägg till recensionen af B. Wadströms "Ur minnet och dagboken" 56
Föreningsmeddelanden 57
1901:3 Maria Cederschiöld, L. J. Hierta och kvinnans rätt i samhället 59
Eko, Tio konstnärinnors utställning 68
Multatuli, Ett bidrag till auktoritetens historia. (Öfvers.) 74
L. D., En kvinnas verk 77
De kvinliga läkarnas petition 82
Föreningsmeddelanden 86
Från skilda håll 87
1901:4 Nils Erdmann, En lyckans Pamphilius 89
Signe Wester, Några ord om våra svenska diakonissanstalter 95
Carin Wästberg, Reminiscenser från utställningen. I. 99
Litteratur: F. E., Dröm af Ida Granqvist. K. B., Frideswidas krönika af Ellen Wester. K. B., Djur af Karl-Erik Forsslund 102
Charlotte Björnstjerna, Röda Korsets sjuksköterskehem 107
Föreningsmeddelanden 110
1901:5 Robert Tigerstedt, Ett föredrag i nykterhetsfrågan 113
Charlotte Nerman, Ett skånskt bondbröllop för 50 år sedan 124
Litteratur: M. Lgm., I vår tids lifsfrågor af Sydney Alrutz. L. D., Efteråt af Ian Maclaren. F. E., La femme par M:me Hudry-Menos 134
Elisabeth Tjäder, Värnpliktiga sjuksköterskor 138
Föreningsmeddelanden 140
Från skilda håll 141
1901:6 Lydia Wahlström, Ellen Fries' sista bok 143
Carin Wästberg, Reminiscenser från utställningen. Bref från Paris. II. 148
Litteratur: S-d., Den svenska odlingens stormän af Lydia Wahlström. L. D., I fru Ulrikas hem af Helena Westermarck. K. J., På studiefärd i slum- och räddningsverket 152
Betydelsen för samhället af goda arbetarebostäder 157
Från skilda håll 159
Medlem af Röda korset, Några upplysningar ang. Röda korset och de "värnpliktiga sjuksköterskorna" (insändt) 160
1901:7 D:r Ellen Sandelin, Några ord om de kvinliga läkarnas ställning i Sverige 161
L. D-n., Ett kvinligt handarbetscentrum 169
Alde., En kvinlig doktorsdisputation i Frankrike 175
Litteratur: K. J., Violin af J. Blicher-Clausen. L. D., Från barn till yngling af Mary Wood-Allen 180
Föreläsningar i kvinnohygien 183
Föreningsmeddelanden 186
Elisabeth Tjäder, Värnpliktiga sjuksköterskor (insändt) 187
Medlem af Röda korset, Svar till fröken Tjäder 189
1901:8 L. B., En efterföljansvärd reform 191
E-k., Oansvariga uppfostrare 195
Anna Knutson, Dikter 202
De kvinliga kontorsskrifvarnas petition 203
Litteratur: L. D., Marika af Anna M. Roos. L. D., Gunvor Thorsdotter till Härö af Alvilde Prydz 204
Föreningsmeddelanden 207
Från skilda håll 208
1901:9 De kvinliga läkarnas kompetens att bekläda offentlig befattning 209
Ebba Ramsay, Om vården af sinnessjuka 212
Maria Durling, Vid hafvet. Poem 221
E. R-y, I Bethel vid Bielefeld 224
Kommunal rösträtt för den norska kvinnan 227
Litteratur: S-d., Heliga Birgittas pilgrimsfärd af Verner von Heidenstam. L. D., En hemlös af Jane Gernandt-Claine 229
Föreningsmeddelanden 232
Från skilda håll 233
1901:10 L. D-n., Arthur Hazelius 235
Charlotte Björnstjerna, Några ord om kvinlig verksamhet inom nutidens fängelser 239
Eugenie Beskow, Där hemma 243
Föreningsmeddelanden 246
Bilaga: Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för år 1900, det sextonde af dess verksamhet. 25 s.
1901:11 A-r., Cecilia Bååth-Holmberg 249
Helena Westermarck, De finska kvinnornas verksamhet för allmogekvinnans höjande 253
Ellen Whitlock, Ett enda. Poem 261
L. D-n., Ett ögonblicksintryck från flickskolemötet 262
Kristliga föreningen af unga kvinnor i Stockholm 266
Föreningsmeddelanden 268
Från skilda håll 269
1901:12/13 Lotten Dahlgren, Fredrika Bremer. Några erinringar vid hennes hundraårsfest 271
S-d., Far och dotter. Ur några otryckta bref af Fredrika Bremer 287
Fredrika Bremer om kvinlig konstslöjd 293
Tankar ur Fredrika Bremers skrifter 296
Föreningsmeddelanden 300
1901:14 Fredrika Bremers hundraårsfest 301
Charlotte Björnstjerna, Elizabeth Fry 311
S-d., Charlotte Björnstjerna [dödsruna] 322
Litteratur: L. D., Med lyftad vinge af Anna Wahlenberg 323
Föreningsmeddelanden 324
A.-O., Den svenska allmogekvinnans höjande (insändt) 326
1901:15 Kvinnorna och fattigvården 327
G. von Düben, Fredrik den stores gemål. I 331
L. S., En föredragsvecka vid Liljeholmen 341
Danmarks första fabriksinspektris 347
Litteratur: L. D., Marta af Hilda Sachs. L. D., Ur kvinnornas lif af Anna Törnström. L. D., Bubblor af Elisabeth Kuylenstierna. L. D., På sidan om vägen af Gudrun Wide 349
Föreningsmeddelanden 352
Från skilda håll 354
1901:16/17 Fredrika Bremers hundraårsfest den 31 oktober 1901 357
Hans Vik, Till Fredrika Bremers minne. Dikt 365
Fredrika Bremers minnesfond 368
A. E., Två protestantiska stiftelser i Paris 371
Maj Lagerheim, Malingsbo 375
K. J., Kvinnorna och den stora fredskongressen 378
Ett kvinnosaksmöte i delo med polismakten 380
Föreningsmeddelanden 382
Från skilda håll 385
1901:18 G. von Düben, Fredrik den stores gemål. II 387
L. D-n., modernt romanskrifveri 396
S. H., Resebref från Förbundets trädgårdsstipendiat 405
Föreningsmeddelanden 408
1901:19 A. S., Kvinnor som yrkes- och sundhetsinspektörer i Storbritannien. I 409
Anna Knutson, Änglabarnet 413
Litteratur: L. W., En norrmans minnen från Sverige af L. Dietrichson. L. W., En svensk storman af Cecilia Bååth-Holmberg. L. D., Skisser och berättelser af Laura Fitinghoff 418
Enny., Invigningen af Sophiahemmets kapell 422
Föreningsmeddelanden 424
Från skilda håll 425
1901:20 A. S., Kvinnor som yrkes- och sundhetsinspektörer i Storbritannien. II. 427
Litteratur: S-d., Svenska kulturbilder ur 16- och 1700-talens historia af Ellen Fries. S-d., Bröderna af Annie Quiding. A. C., Mikroorganismerna i praktiska lifvet af Ernst Almquist och Gerda Troili-Petersson 433
Från skilda håll 438
Böcker för barn och ungdom julen 1901. Från Fredrika-Bremer-Förbundets bokkomité 439
Innehållsförteckning 465

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen