Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Ny följd 3(1900). Innehåll

1900:1 Hans Vik, I kärlekens tecken. Poem 3
En rösträttspetition 7
Cecilia Bååth-Holmberg, Pestalozzi-Fröbelhuset i Berlin. I 11
Nils Erdmann, Ibsen och konstnärens tragedi 16
Eugenie Beskow, En bortbyting 23
Litteratur: L. D., Hvidehus af Annie Quiding. G. D., Hemmets inkomster och utgifter af E. R. K.31
Föreningsmeddelanden 33
Från skilda håll 33
1900:2 Cecilia Bååth-Holmberg, Pestalozzi-Fröbelhuset i Berlin. II 35
Maria Arosenius, Ur Kiplings Second Jungle Book 41
Käthe Schirmacher, Kvinnolöner 45
Litteratur: L. D., Från det nya och det gamla landet af Hilma Angered-Strandberg. L. D., Maja Stina af Margareta 49
1900:3 Kvinnornas rösträttspetition och den dagliga pressen 53
Cecilia Bååth-Holmberg, Pestalozzi-Fröbelhuset i Berlin. III 58
G. A., Några dagar vid Nådhammars konvalescent- och hvilohem 66
En bland många, Ibsentolkning och "Når vi döde vågner" 69
De ungas irrfärd (Ur "Aurora Leigh") 74
Litteratur: G. H., Napoleons moder af Clara Tschudi 74
Ett räddningshem 76
Från skilda håll 77
1900:4 L. D-n., "När jag var liten". Några barndomsreminiscenser 79
E. v. P., Settlements-idén förverkligad hos oss 87
Den kvinliga järnvägspersonalens beklädnadsfråga 90
Litteratur: F. E., The Englishwoman's Yearbook 1900 91
H. Rutherfurd Russell, Vid skiljovägen. (Öfvers.) 93
Från skilda håll 94
1900:5 Maria Cederschiöld, Rösträtten och kvinnorna i England 97
K. B., Några intryck af Carl Larssons "Ett hem" 107
Sylvia, Ljus i mörker. En röst från Finland 111
Maj Lagerheim, En studentmissionskonferens 113
Litteratur: F. E., I fjälluft af Laura Fitinghoff. F. E., Martall och andra berättelser af Maria Durling. L. D., Kampen för ett ideal af Marcel Prévost 115
Flickskolan inför riksdagen 118
Föreningsmeddelanden 120
Från skilda håll 121
1900:6 Maria Cederschiöld, Rösträtten och kvinnorna i England. II 123
M. Bolin, Trädgårdsskolor för kvinnor 130
Maria Durling, Vaggsång. Poem 134
Litteratur: F. E., Hans hustru af
Elisa Orzeszko 135
Rese-inspektriser i fattigvårdens tjänst 137
Från riksdagen 138
Från skilda håll 139
1900:7 Sigrid Leijonhufvud, Ellen Fries [dödsruna] 142
M. Anholm, Kvinliga yrkesinspektörer 148
Cecilia Bååth-Holmberg, Partikvinnor. En kort protest 153
Svenska i England, Från Englands praktiska arbetsfält. II Hönsafvel 156
Gerda Meyerson, Ett besök i Manhem 159
Också en utställningshistoria 163
Föreningsmeddelanden 165
Från skilda håll 167
1900:8 Maria Cederschiöld, Om arbetareskyddslagstiftningen för kvinnor 171
L. D-n., "När jag var liten". Några barndomsreminiscenser. II 181
Elin Ameen, Gulnade papper 190
Litteratur: -s., Människans fysionomi af Julien Leclerq. G. H., Bartek segraren af Henryk Sienkiewicz 194
Föreningsmeddelanden 197
Från skilda håll 198
Varning för deltagande i utställningen i Earls Court, London 1900 200
1900:9/10 Telegrafisterna såsom svenska statens tjänare 201
Cécile Gohl, Rätiska kvinnor och deras handarbete 207
Hilda Sachs, Kvinnor i industrin 214
Eugénie Beskow, Lilla Jeanne 217
Litteratur: L. D., Evig sommar af Hilda Sachs. L. D., Lek af Isis. L. D., Interiörer af Anna Wahlenberg. F. E., The International Congress of Women 1899 220
Föreningsmeddelanden 223
Från skilda håll 226
Huru kan ungdomens demoralisation förekommas? 228
Bilaga: Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för år 1899, det femtonde af dess verksamhet. 26 s.
1900:11 Hans Vik, Sommar. Poem 231
Olive Schreiner, Kvinnorörelsens mål. Öfvers. 233
C. F-d., En bok om drottning Kristina 241
Föreningsmeddelanden 247
Från skilda håll 248
1900:12 Cecilia Bååth-Holmberg, Skola vi taga vård om våra fabriksflickor? I 249
Charl. Nerman, Krig i sikte. Barndomsminnen från 1848 253
LItteratur: K. B., Storgården af Karl-Erik Forsslund. G. H-s., Konsthistoria af Carl G. Laurin. L. D., Samlade berättelser af Ernst Ahlgren 262
De internationella kvinnokongresserna i Paris 1900 265
Ellen Fries stipendiefond 270
1900:13/14 Cecilia Bååth-Holmberg, Skola vi taga vård om våra fabriksflickor? II 271
Lilly Engström, Från Norge och det stora skolmötet. I 277
L. D-n., Intryck från ett sommarslott 282
Klara Johanson, En drömmares visor 287
Cècile Gohl, Alliance nationale de sociétés féminines Suisses 290
Litteratur: K. B., En drömmares dagbok af Henri-Frédéric Amiel 295
Föreningsmeddelanden 298
Från skilda håll 298
1900:15 Lilly Engström, Från Norge och det stora skolmötet. II 299
Ellen Whitlock, Röster med vinden 307
Ett förbättringsfängelse för kvinnor 309
Dagmar Bergström, Rang 316
Litteratur: L. D., Ellen Keys lifsåskådning och verksamhet som författarinna af C. D. af Wirsén. L. D., Med kärlekens rätt af Gudrun Wide 320
Föreningsmeddelanden 322
Från skilda håll 323
1900:16 G. A., Kvinnan och fattigvårdsarbetet 325
Charl. Nerman, Ett rekreationshem för lärarinnor 327
Maria Rieck-Müller, När Fageråsjäntan vallar 331
De internationella kvinnokongresserna i Paris 1900. II 334
Sophie Adlersparres stipendiefond vid Lyceum för flickor 337
Föreningsmeddelanden 338
En staty år Fredrika Bremer 340
Från skilda håll 341
1900:17 Ur en brefväxling mellan S. A. Hedlund och Fredrika Bremer 343
S-e W-r., En tjänstefolksfråga för 100 år sedan 355
Litteratur: K. J., Moderna Argonauter af Eliza Orzeszko. K. J., En droppe ur hafvet af Annie Quiding. L. D., Ärkefienden af Harold Gote. L. D., Elsa Wang af Wilma Lindhé. L. D., Fru Margret af Nanna Wallensteen 358
E. B., De internationella kvinnokongresserna i Paris 1900. III 365
Föreningsmeddelanden 366
1900:18 S. J. Boëthius, Geijer om äktenskapet och kvinnans ställning 369
Charlotte Björnstjerna, Minns du? Hågkomster från ett gammalt bruk i Uppland 372
F. E., Några blad ur folkbildningsarbetet i Finland 378
Dagmar Bergström, Ensamheten 381
Kvinnan och kriget 383
Litteratur: M. Lgm., Predikningar af Natanael Beskow. L. D., Ingrid af Alfhild Agrell. M. Lgm., Ljudande malm af Runa 386
Föreningsmeddelanden 391
Från skilda håll 394
Lina Morgenstern 396
Ellen Fries stipendiefond för kvinliga historieforskare 397
1900:19/20 E. Cm., Läroverksreformen och flickskolan 399
M. Anholm, Det holländska hemmet 404
Det är ej död... Ur Longfellows dikt "Resignation" 409
L-n D., En musikalisk-deklamatorisk soaré 410
Litteratur: G. H., Konsthistoria af Carl G. Laurin. M. Lgm., Ur minnet och dagboken af B. Wadström. L. D., Malin Skytte af Mathilda Malling. Dagsländor af Maria Mihi 416
Drottning Sophias förening till understödjande af härens sjukvård 424
Föreningsmeddelanden 426
Från skilda håll 427
Böcker för barn och ungdom julen 1900. Från Fredrika-Bremer-Förbundets bokkomité 429
Innehållsförteckning 457

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen