Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Årgång 3(1888). Innehåll

1888:1 S-d. Nyårsqväll. Poem 1
Bref från Fredrika Bremer 3
Seved Ribbing, Om äktenskapsåldern för qvinnan 6
L. Eskilson, Interiörer från våra hem 8
M. S., Brev til Dagny fra Kristiania 15
Hans Hildebrand, Qvinnans ställning under den romerska kejsaretiden 18
Fredrika-Bremer-Förbundets meddelanden:
   Ellen Fries, Om "Hemstudier" III 26
   Fru S. Whitlocks stipendium 30
Meddelande från Utskottet för granskning af barn- och ungdomslitteratur 31
Notiser 31
R. Appelius, Ur "Die höhere Mädchenschule und ihre Bestimmung" 32
1888:2 Esselde, Jenny Linds debut i Stockholms aristokratiska sällskapslif 33
Esselde, Qvinnofrågan inför Kongl. M:ts befallningshafvande 36
Are, Skolungdomens nöjen förr och nu 44
Selma Lagerlöf, Den lyckliga. Poem 47
Moder, Sed eller osed? 48
L. E., En sommarvandring 51
Fredrika-Bremer-Förbundets meddelanden:
   Från stipendiekomitén 60
Hvarjehanda i qvinnofrågan 61
Korrespondens:
   I. Bref från Spe i frågan om bildade flickors lämplighet såsom barnavårderskor 64
   II. Bref från Eva Wigström rörande frågan: "Är dryckenskapen i tilltagande bland qvinnorna?" (Omslaget)
1888:3/4 Esselde, En svensk storman i hans förhållande till sitt land och till sin hustru. (Baltzar von Platen) 65
M. Goldschmidt, (Ur efterlemnade skrifter.) Olöst. En friarescen 80
Deltagare, Ett samqväm och en hvardagskomité 87
Literaturöfversigt 91
Fredrika-Bremer-Förbundets meddelanden:
   Pristäflan 93
Hedvig Haglund, En tidsenlig uppfostran af husmödrar. Skrift, prisbelönt af Fredrika-Bremer-Förbundet 95
Hvarjehanda i qvinnofrågan 108
Stadsfullmäktigvalen 112
Esselde, Björnstjerne Björnsons föreläsning 112
1888:5/6 M...e., "Kan ej!" Poem 113
Onämd, Upprättelse. En samvetshistoria 114
Red:n. Om samskolan 140
Literatur: Anna Maria Lenngren af Karl Warburg. Anm. af Edv. Lidforss. Kampen för lyckan. Två paralelldramer af A. Ch. Edgren-Leffler. Anm. af Esselde 145
Nonny v. S-m., Vårvisor: April. Vårfloden 150
Red:n. Den internationela qvinnokongressen i Washington och några af dess ledare 151
Qvinnofrågan och äktenskapsåldern. Föredrag af E. Svensén 156
Esselde, Praktisk välgörenhet. Från arbetsstugorna 158
Hvarjehanda i qvinnofrågan. Forts. från föreg. häfte 160
1888:7 St-, Sigurd Lovén. Poem 161
Fredrika-Bremer-Förbundets meddelanden:
Ellen Fries, Om "hemstudier". IV 163
Svensk konstslöjdutställning 167
Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte 169
Vår första qvinliga läkare 170
Fredrika-Bremer-förbundets berättelse för år 1887, det tredje året af dess verksamhet. 28 s. (Bilaga)
1888:8/9 Sigrid Leijonhufvud, Joseph Roux 171
Esselde, Sed eller osed inom hemmen 177
Esselde, Praktisk välgörenhet. Svenska föreningen Röda korset 180
Nils Erdmann, Moderna diktares qvinnotyper. George Eliot 183
Esselde, Victoria Benedictson 190
G. A-g., Bref om qvinnomötet i Köpenhamn 192
S. H. A., Meddelanden från landsbygden 198
Esselde, Oscar Stackelberg. Samlade karaktärsdrag 205
Fredrika-Bremer-Förbundets meddelanden:
   Årsberättelser från qvinnoföreningar 216
Hvarjehanda i qvinnofrågan 216
Anmälda arbetsgifvare och arbetssökande 218
1888:10 Moderstankar. Poemet "Babys hand". Täflings förslag 219
Laura E. Richards, Babys Hand (förslag till pristäflan för öfversättare) 220
Esselde, Qvinnan i de politiska partiernas tjenst 222
Frithiof Holmgren, Till Maria B. Poem 231
Skolhumoresker 233
G. A-g., Bref om qvinnomötet i Köpenhamn II 236
S. H. A., Meddelanden från landsbygden II 240
Constantini Arntzen, Signora Gessalda Pozzolini 247
Esselde, Nyutkommen literatur. Öfversigt: Qvinnofrågan 255
Vitterhet 257
Agnar, Pontus Wikners vittra skrifter i urval af Karl Warburg. Anm. 259
Sgu., Verner von Heidenstam: Vallfart och Vandringsår 264
Ellen Fries, En diskussion på Nya Idun (Nya arbetsområden för qvinnan.) 267
Ragna Nielsen, Trånga kläder 268
Korrespondens:
K. R., Bref till Dagny om "Sed och osed" 270
S. Högström, Om Stockholms qvinliga gymnastikförening 271
Fredrika-Bremer-Förbundets meddelanden:
Stipendiefonderna 272
Dansk Kvindesamfund om svenska tjenstflickor i Danmark m. m. 273
Hvarjehanda i qvinnofrågan 275
Erik G. Folcker, Handarbetets Vänner på Köpenhamnsutställningen 279 (Bilaga)

Bilagor:
Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för år 1887. 28 s.( Bilaga till häfte 7)

Erik G. Folcker, Handarbetets Vänner på Köpenhamnsutställningen. (Bilaga till häfte 10)

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen