Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Årgång 1(1887). Innehåll

1887:1 B, Faran för den qvinliga ungdomen af den nutida literaturen 1
Elise Orzeszko, Bilder ur landtlifvet i Polen. Thadeus 3
Aug. Stjernstedt, En stjerna. Poem 15
Prisuppgift för främjande af den qvinliga ungdomens husliga uppfostran 17
Strödda tankar 17
Esselde. Reaktionen mot det af qvinnofrågan framkallade äktenskapsidealet 18
Robinson. Diktarens närvarande ställning. Julaftonstankar 25
Nils Erdmann. Helene Nyblom i »Nye Digte» 27
Från Fredrika-Bremer-Förbundet 30
M. S., Bref till Dagny från Kristiania 30
Hvarjehanda i qvinnofrågan 31
Korrespondensafdelning 35
1887:2 Marcus Rubin. Om qvinnans tillträde till förvärf 37
Hvad vi i Sverige hafva att lära af den qvinliga valrättsrörelsen i England. III 44
A. Stjernstedt, Elise Orzeszko 46
Lotten von Kræmer och hennes diktning 49
Literatur. Sociala skrifter: Frans von Schéele, Carl Carlsson, F. A. Ek. Norsk skönliteratur 52
Pristäflan för utredning af frågan om den qvinliga ungdomens husliga uppfostran 55
Selma Lagerlöf, Intryck från scenen. Sonetter. En folkets fiende. En midsommarnattsdröm. Gounods Romeo. Don Juan 57
Ave, Statistikens siffror och det verkliga lifvet 59
Inom mina fyra väggar, meddeladt af Lärarinna 61
M. S., Bref från Kristiania. Albertine-saken 64
Från Fredrika-Bremer-Förbundet 66
Hvarjehanda i qvinnofrågan 66
1887:3 Marcus Rubin, Om qvinnans tillträde till förvärf. III (Slut.) 69
Selma Lagerlöf, Intryck från scenen. Antigone. Sonett. I björkallén. Poem 83
Arna Värn, Spörsmål. Poem 85
Jane Gernandt, Ruth. Skizz 86
Signe Rink och hennes "Grønlændere" 89
Salôme, En grönländsk kärlekshistoria 90
S-e., Svenska skaldeförsök inom »den stora konsten». Tor Hedberg: Judas. Lotten v. Kræmer: En kämpande ande 94
M...e., På Fredrika-Bremer-Förbundets samqväm 98
1887:4 Red:n af Dagny, Mål och medel. Till fr. Elisabeth Grundtvig med anledning af hennes uppsats: Erotik og Kvinder 101
E. M., Mors småskola 104
Malin, Bref om hemstudier 109
Arna Värn, Balstämning. Skarpa dagrar. Poemer 111
Smilo, Bref från Leipzig 112
Esselde, Mödrarna och sedlighetsfrågan 118
Toini Topelius, Öppet bref till Dagny 126
Professorskan Asp mot herr G. af Geijerstam 127
Också ett valmöte 128
Möten för öfverläggningar i sedlighetsfrågan 129
Hvarjehanda i qvinnofrågan 131
Grundplåt till ett studiestipendium för qvinnor 136
Korrespondensafdelning 136
1887:5/6 Plan för yrkes och studiestipendier för qvinnor 137
Esselde, Om senaste literära företeelsen på sedlighetsfrågans område 143
Ett och annat för den inre ekonomien. I 145
Föreningen för gift qvinnas eganderätt 148
Donationer till förmån för qvinnor. I 149
En fest 152
Ingen och någon. Från engelskan. Poem 153
Ave, Vårbrytning. Skizz 155
Nils Erdmann, Leo Tolstoy. Ett stycke rysk psykologi 159
Från Fredrika-Bremer-Förbundet 165
Hvarjehanda i qvinnofrågan 166
1887:7/8 Robinson, Två presterliga uttalanden i qvinnofrågan 169
H. Widmark, Några ord till min kära Betty - om hon vore här. Poem 180
H. E., Farmors förlofning 183
Seved Ribbing, Lätta ströftåg och observationer i London 186
Till frågan om arbetslönen. II. Qvinnor anstälda vid statens jernvägar 191
M. S., Bref till Dagny från Kristiania 193
C. S. W., Praktisk välgörenhet. Adresskontoren för arbeterskor 194
X., Bref från en förbundsmedlem i landsorten 196
Hvarjehanda i qvinnofrågan 198
1887:9/10 Cecilia Holmberg, Anna Maria Lenngren och hennes betydelse för den nutida qvinnoverlden 201
Agnar, Qvinnoöden. I 209
F. S., Ernst Ahlgrens nya arbete: Fru Marianne 214
Selma Lagerlöf, På Slottsaltanen. I, II. Poem 219
Robinson, Två presterliga uttalanden i qvinnofrågan. Forts. och slut 222
St-, Jenny Rossander död. Minnessång 234
Esselde, Ett ord om fru Lenngrens frändskap med Molière 236
Esselde, Företeelser på sedlighetsfrågans område 237
Fredrika-Bremer-Förbundets allmänna stipendiefond. Förberedande arbeten 239
Praktisk välgörenhet. Federationens hjälpkassa 240
S-e., Motståndare till Qvinnorörelsen. En notis 241
Hvarjehanda i qvinnofrågan 242
Drottning Victoria och qvinnorörelsen 246
1887:11/12 Ygdrasil, En äktenskapskonflikt i forntiden 249
Edvard Fredin, Hadriani bildhuggare. Efter Geibel. Poem 252
Eva Wigström, Huru vårdas våra små barn? 254
Nils Erdmann, Qvinnotyper och qvinnoöden i Lies senaste arbeten 260
Spredde, Affälling. Poem 267
Christina Wittrock, Bergslagsskizzer 268
Ernst Ahlgren, Harriet Martineau. Ett biografiskt utkast 271
Guri, Junimorgon. Poem 284
L-f., Har begäret efter starka drycker gripit äfven våra qvinnor? 286
Selma Lagerlöf, Jenny Lind. Sonetter 291
Handarbetets Vänners utställning 292
Donationer till förmån för qvinnor. II 294
Skönlitteratur 296
Literatur i qvinnofrågan 304
A. R., Från Fredrika-Bremer-Förbundets samqväm 305
Hvarjehanda i qvinnofrågan 306
Från Fredrika-Bremer-Förbundet 311
Innehållsförteckning 1887 313


Bilagor:
1. Fredrika-Bremer-Förbundets årsberättelse
2. Berättelse om det första, svenska allmänna barnmorskemötet
3. Tvänne bilagor rörande drägtreformen
3.1 Meddelande till allmänheten angående reformdrägten
3.2 Karolina Widerström, Några ord om qvinnodrägtens reformerande.
4. Stipendieskrifter II, III och IV

Med de flesta häften hafva följt hänvisningar till märkligare tidningsuppsatser i social och literära ämnen.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen