Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Årgång 1(1886). Innehåll

1886:1 Inledningsord 1
Syster, Om sjelfhjelp och löneförhållanden 2
Strödda tankar och ordspråk 7
Hilarion, Den literära vensterns sjelfporträtt 8
Ejvor, Vid nyåret. Poem 12
Praktisk välgörenhet: I. Ett besök vid Diakonissanstalten 13
M. S., Bref från Kristiania 15
Ola Hansson och Esselde, En studenthistoria, bedömd af ung och gammal. Erik Grane af Gustaf af Geijerstam 17
Z. Topelius, Till Finlands första qvinliga filosofie kandidat, Emma Åström. Poem 22
Fr. Björnström, Krafft-Ebing, Om friska och sjuka nerver. - Helsovännen. Anm. 24
Ina Lange, Småprat från Köpenhamn 26
Hvarjehanda i qvinnofrågan 29
Fredrika-Bremer-Förbundets Cirkulär N:o 2
1886:2 Ellen Fries, En sjelfbiografi från sextonhundratalet 33
Qvinnofrågan och socialismen i Tyskland 45
Hilarion, Om modedårskapen och möjligheten af dess bekämpande 47
En drägtreform 52
Praktisk välgörenhet: II Glädjesparbössan 52
Literaturanmälan: Mathilda Langlet, Döttrar och mödrar; Alfhild Agrell, Hvad ingen ser; Anna A., I svart och rödt 53
Hvarjehanda i qvinnofrågan 56
Stadgar för Fredrika-Bremer-Förbundets sjukkassa 60
Korrespondensafdelning 63
1886:3 Sjelfhjelp i form af sjukhjelp 65
Uttalande om qvinnofrågan. Föredrag af Dr. Schwabe, Hamburg 69
Ellen Fries, En sjelfbiografi från sextonhundratalet (forts.) 70
Gerhard Tun, Till Sveriges qvinnor. Poem 81
M. H., Hvarför böra qvinnor deltaga i valet af Stadsfullmäktige 82
Uttalanden för och emot idéen om en värnpligt för qvinnan i form af sjukvård 87
Teatervän, m. fl., Från scenen. I. Hur man gör godt, af A. Ch. Edgren. II. Ensam, af Alfhild Agrell. III. Carmen 89
Hvarjehanda i qvinnofrågan 93
Korrespondensafdelning (Omslaget) Bilaga: Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för första året af dess verksamhet 1885. 22 s.
1886:4 Den qvinliga valrättsrörelsen i England och hvad vi i Sverige af den hafva att lära. I 97
Ellen Key, Några ord om de ryske diktarnes qvinnotyper 101
Carola, Skol-lif I 107
Nålpengar 112
Confidens, Samskolor. Med inledning af Red:n 113
lna Lange, Småprat från Köpenhamn. Kielland 119
Rätt eller orätt? Med anledning af Alfhild Agrells "Ensam" 121
Några ord om Daniel Sten och Stella Cleve 124
Hvarjehanda i qvinnofrågan 125
Korrespondensafdelning 128
1886:5 Ellen Fries, En sjelfbiografi från sextonhundratalet (slut) 129
Ännu en skildring af universitetslifvets skuggsidor. Våra öfverliggare af Thord Bonde 148
M. S., Bref till Dagny från Kristiania 152
Böcker för barn och ungdom 154
Hvarjehanda i qvinnofrågan 157
Korrespondensafdelning 159
1886:6/7 Fredrika Bremer, Om odödligheten. (Ur ett outgifvet bref.) 161
Rosamunda, Samskolefrågans utveckling i Finland 164
Onämnd, Min trotjenarinna. Poem 167
Stephen, Sport. Novelette 169
M. H., Från Norra Amerika. Valrättsrörelsens framsteg 172
M. S., Bref från Kristiania 174
Esselde, Värnpligten och sjukvården 176
W. J., Praktisk välgörenhet. III. Hvad unga flickor kunna göra 177
Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte 179
Hvarjehanda i qvinnofrågan 182
Korrespondensafdelning. Från "Lärarinnor", besvaradt af Carola. Från K. S. Åbo, besv. af Red:n. Bref från Vän af rättvisa i alla riktningar 188
Föreningen för gift qvinnas eganderätt 192
1886:8/9 Om brottslighetsfreqvensen bland qvinnor och män 193
L. E., En feriefärd 202
Den qvinliga valrättsrörelsen i England. II 206
Literaturanmälan: L. H. Åberg, En sommarsaga af A. Ch. Edgren; H.Lindgren, Profiler af Ernst Lundqvist 210
Lotten von Kræmer, Fri. Poem 215
Ellen Fries, Om "Hemstudier" I 216
Eglit, Doktorns unga fru 219
Qvinnosaken, betraktad på möten och inom tidskriftsliteraturen 221
Hvarjehanda i qvinnofrågan 222
Korrespondensafdelning. Till "Skånskor" om undervisning i husliga sysslor. Till Hux om Stephens novelette "Sport" 224
1886:10 Något om de qvinliga läkarnes ställning och verksamhet. Förenta Staterna, Storbritannien och Engelska Indien 225
Praktisk välgörenhet. IV. Christine Hermann och hennes verksamhet 234
Hilarion, Strödda anteckningar om qvickhet och humor 242
J. E. Berggren, Genmäle å art. Om brottslighetsfreqvensen 245
Göteborgs qvinnoförening och dess tidskrift "Framåt" 249
Fredrika-Bremer-Förbundets verksamhet såsom rådgifvande i juridiska ärenden 251
W. J., Hans lilla tenndosa 251
Hvarjehanda i qvinnofrågan 253
Korrespondensafdelning 256
1886:11 L. N., Om gift qvinnas eganderätt enligt Nya Lagberedningens förslag 257
Laura Kieler, Ibsen 261
Literaturanmälan: H. Lindgren, Paul Heyses noveller 264
Från Fredrika-Bremer-Förbundet. Utskottsfördelning 267
Ernst Ahlgren, Herr Tobiasson. En julhistoria 268
Till frågan om arbetslönen 285
Hvarjehanda i qvinnofrågan 286
Korrespondensafdelning. Till Esselde från M. R. Till Dagnys läsare från Red:n 288
1886:12 S. R., Om den samtida Amerikanska romanliteraturen 289
Esselde, Arbete och erotik. 294
Selma Lagerlöf, Intryck från scenen. Sonetter 301
Något om de qvinliga läkarnes ställning och verksamhet. Tyskland 303
Hilarion, Min hustru och jag i fråga om målsmanskapet 306
M. H., Svensk giftermålsstatistik 308
Donationer till skolstipendier 310
Från Fredrika-Bremer-Förbundet 312
M. S., Bref till Dagny från Kristiania 313
Hvarjehanda i qvinnofrågan 314
Korrespondensafdelning 318

Bilaga: Rörande reformdrägten

Med de flesta häften har dessutom följt hänvisningar till märkligare tidningsuppsatser i sociala och literära ämnen, hvilka förekommit i Aftonbladet, Stockholms Dagblad, Nya dagligt Allehanda och Vårt Land.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen