Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 27 (1885). Innehåll

1885:1
En öfverblick af arbetet på den svenska qvinnans framåtskridande. Af Esselde. (Med anledning af Fredrika-Bremer-förbundets stiftande.) 3
Redogörelse för förbundets förberedande arbeten. (Inskrifningsbok för qvinliga arbetssökande. - Råd för sjelfstudier. - Sjuk-kassa för lärarinnor och med dem likstälda arbetande qvinnor m.m.)
Bref från förbundets Kristiania-korrespondent. Om den "Norske Kvindesags-Forening" 24
Gift qvinna oantaglig till befattningar med offentlig uppbörd 26
Svenska qvinnors verksamhet inom olika grenar af läkekonsten. (Forts. från 5:te häft. 26:te årg.) 2. Förlossningskonsten 26
Korrespondence fra Kristiania 38
Längtan. Poem af Alfaro 43
Från fristunderna i familjebiblioteket 44
Litteratur: Hvad skall man bli? 48
Mönsterblad: En knypplad dalspets
1885:2
Cirkulär från Fredrika-Bremer-förbundets byrå 49
Anvisningar för qvinnors deltagande i val af stadsfullmäktige 50
Bref till en förbundsvän 52
En modersuppgift 58
Motioner vid riksdagen, hvilka beröra qvinnan 70
Helsan och klädedrägten. Med träsnitt. Af Prof. T. J. Hartelius 73
Riksdagen och flickskolan. Kongl. propositionen med anledning af en petition 83
Från fristunder i familjebiblioteket:
2. Bref till Anna Maria Lenngren om elementarskolor för flickor. Af räntmästaren Lake 87
Jag tänker och jag tänker. Gammalt poem af en okänd förf. 93
Hvad ingen ser. Studie af Alfhild Agrell 94
Vid allfarväg. Dikter af A. U. Bååth. Anm. af Robinson 102
Litteratur i qvinnofrågan:
Essai sur la condition des femmes. Af Aug. Ghino Anm. 107
Ett ögonkast. Poem af Anna A. 109
Fager och fagrare. Poem af Ewh. 110
I Peter Paulskyrkan i S:t Petersburg. Poem af Ewh. 111
För dagen. Qvinnosaken i Göteborg, Helsingfors, Kjøbenhavn och Kristiania 112
1885:3
Kristendomen och qvinnofrågan. Af L. H. Å. 113
Något om klädedrägten ur estetisk synpunkt. (Ur ett bref från en konstnärinna). Med illustrationer 129
Litteratur:
Om August Bebels: "Qvinnan i forntiden, nutiden och framtiden". Bref till Red:n från Robinson 134
"Den qvinliga elementarundervisningen i Frankrike". Reseberättelse af fil. doktor Ellen Fries. Anm. af A. 140
"Min historias historia", autobiografisk uppsats af Anders Fryxell, försedd med upplysningar och utgifven af E. A. Fryxell. Anm. af Bm. 146
Bref från Finland. I. Om behofvet af yrkes- och studiestipendier för flickor 149
Från fristunder i familjebiblioteket.
4: Något om uppfostran, hushållning och hemseder på 1500-talet (efter Per Brahe d. ä.) 151
Stiftandet af föreningen för qvinnans eganderätt 160
Flickskolan inför riksdagen. Hrr Carlsons och Wennerbergs yttrande i frågan om lönetursberäkning i flickskolan för statens lärare 162
1885:4
Program för idkande af regelbundna hemstudier, utarbetadt inom Fredrika-Bremer-förbundet 165
Huru kan den enskilda sjukvården på vår landsbygd förbättras. (Efter Dr. Bergwalls uppsats i Eira n:o 10) 171
Till Fredrika-Bremer-förbundet. Bref från Kristiania 177
Thèrése Kamph. Minnesteckning af en f. d. elev 181
Riksdagen och flickskolan. III. Några förklaringar till Dr G. Sjöbergs i bilagan framlagda genmäle. Af Esselde 195
En qvinlig sällskapsförening i Stockholm 201
Handarbetets vänner. Små konst- och slöjdnotiser III : Om ändringar af konstnärligt uttänkta färganordningar, m.m.
Handarbetets vänners första allmänna pristäflan. Om prydnadskärl och deras anbringande i den moderna bostaden, efter Arthur Pabst 202
Nyutkommen litteratur i konstindistri 215
Det femte skandinaviska skolmötet 216
Förklaring öfver mönstret 216
1885:5
Gifves det en värnpligt för qvinnan? Af Esselde 217
Litteratur:
Folkstudier: "Våra landsmän i Amerika" och "I tjenst hos främlingar", af Ernst Beckman. Anm. af Esselde 232
Skönlitteratur: "Pengar", af Ernst Ahlgren, anm. af Esselde; "Ur tvenne verldar", af Emilie Lundberg, anm. af E. F.; "Billeder fra midnatsolens land", af Magdalena Thoresen, anm. af Ellen Key 234
Historien om en näsduk. Af Ernst Ahlgren 260
För dagen 264
Litteraturöfversigt. Se omslaget sid. 2, 3.
Anmälan af Fredrika-Bremer-förbundets månadsblad för 1886 jemte prenumerationssedel medföljer.
1885:6
Ur Fredrika Bremers bref till Thekla Knös och Lotten Wennberg 265
Helen Jackson, skald och regeringsombud 273
Qvinnorna i Portugal 285
Litteratur i qvinnofrågan: The woman question in Europe.
A series of original essays, edited by Theodore Stanton 288
Franska ordstäf 291
Sedlighetsfrågan inom den nordiska skönlitteraturen 1885:
1. "Det flager i Byen og i Havnen", af Björnstjerne Björnson;
2. "Hur man gör godt", af A. Ch. Edgren;
3. "Kärlek" af Bärgtora. Af Esselde 292
Till våra läsare 296
Tjugosjunde årgångens innehåll
Bilagor
Fredrika-Bremer-förbundets berättelse från första året av dess verksamhet.

Föreningen Handarbetets Vänner : årsberättelse för år 1884

Om riksdagen och flickskolan af G. Sjöberg.

Om lönetursberäkning för lärare vid dimissionsberättigade qvinliga läroverk.

Kärlek ett skådespel i tre akter af Bärgtora (Saknas vid Göteborgs universitetsbibliotek. Digitaliserad av Dramawebben)

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen