Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 26 (1884). Innehåll

1884:1 Renaissancens och reformationens åsigter om qvinnobildningen och äktenskapet. Anteckningar af S. L-d. 1
Minnesrunor: 1. C. J. Svensén; F. A. Cederschiöld, af E. F. 31
Svensk lyrik: Gellerstedt, Bååth och Snoilsky af Robinson 41
Stockholms högskola och qvinnosaken 55
Smärre meddelanden från utlandet: I. Tyskland 1883: II. Italien 1883 56
Hektor. Skizz af Mathilda Roos 60
Från riksdagen 66
Mönster: Bordduksbård i byzantinsk stil
1884:2 Frågan om politiska rättigheter för qvinnan, sedd i samband med hennes rättsliga ställning i andra afseenden, af Esselde (i anledning af motioner vid innevarande riksdag af Herr Borg, Anderson, Stackelberg och Wallenberg m. fl.) 67
Minnesrunor: 2. Cecilia Fryxell, af E. F. 75
Romaner, historia och historiska romaner, af E. F. 81
Något om Herr L. H. Åbergs skrift: "I äktenskapsfrågan. Betraktelser med anledning af H. Ibsens familjedramer" af Robinson 102
En skizz af Mathilda Roos, förkortad för Tidskr. f. hemmet, af S. 110
Hvi synes du så ung? Poem af Isa 122
Epidemi. Poem af Törne 124
Tvenne motioner vid innevarande riksdag 125
Mönster
Anmälan om svenska biblioteket
1884:3 Qvinnan och fosterlandets försvar. Några ord af Esselde 128
Något om den s.k. "Svenska qvinnoföreningen", af Ellen Fries 129
Från riksdagen. Skrifvelsen till K. M. om ändringar af lagen rörande gifta makars rätt 135
Qvinnofrågan i Norge 139
Ett bondbröllop i gamla tiden. (Södra Södermanland. Omkring 1820) Ur en åttioårings minnen. Af M. L. I. 143
Dramatisk literatur: "Dömd", af Alfhild Agrell. Anm. af E. F. 158
Nyare skönliteratur: Nya teckningar från Italien af Augusta Braunerhjelm. "Ovälkommen", af Florence Montgomery 166
Lars Hiertas minnes matlagningsskola. Af Anna Hierta-Retzius 171
Handarbetets vänner. Små konst- och slöjdnotiser. I-III 175
Mönster efter ett dal-band
1884:4 Ett försök att ur utvecklingsteorien förklara förhållandet mellan man och qvinna. Af L. H. Å. 185
Svenska qvinnors verksamhet inom olika grenar af läkekonstens område. 1. Den medicinska och den gymnastiska sjukbehandlingen samt tandläkekonsten 2. Förlossningskonsten 3. Sjukvårderskekallet och samaritväsendet. Forts. 201
Litteratur. Litteratur för uppfostrare: Antydningar för religionsundervisning och skriftförstånd, af S. F. Beck öfvers. af O. F. Myrberg. Anm. af Audax. Skolan och hemmet, tidskrift för folkundervisningen. Verdandi, m. fl.
Skönlitteratur: Qvinlighet och erotik, af A. Ch. Edgren f. Leffler. Anm. af E. N. Sjelfuppfostran, af Blackie.
Ny periodisk litteratur: Folkhögskolebladet, utg. af T. Holmberg och H. Odhner 212
Brev fra Kjöbenhavn. Juli 1884 226
Händelser för dagen 232
Mönster: Ett skånskt allmogebroderi i plattsöm och stjelkstygn 232
Föreningen Handarbetets Vänner. Årsberättelse för år 1883
1884:5 Om studie- och yrkesstipendier för flickor, i syfte att bereda dem utväg till sjelfförsörjning. Af Esselde 233
Svenska qvinnors verksamhet inom olika grenar af läkekonsten. II. Forts. 252
Ett holländskt hem. Af E. F. 266
Korrespondance fra Kristiania. Sept. 1884. Af M. S. 273
Litteratur: (Björnstjerne Björnson, En handske; Otto Benzon, En skandale) Anm. af L. H. Å. 277
Spanska folkvisor. Efter Edm. Dorer återgifna af S. L-d. 286
Tidlösan. Poem af Thea Scherini 290
Förbund för främjande af qvinnornas reformsträfvanden 291
För dagen 295
1884:6 Fredrika-Bermer-förbundet 297
Qvinnofrågan i Frankrike 1880-1884. Af E. F. 302
Den signade juleqväll. Poem af Anna A. 323
Såg du? Poem af Thea Scherini 325
Afstånd. Poem af Onämnd 327
Öfversigt af under året utkommen historisk litteratur. Af E. F. 329
Gift. (Med anledning af en bok utgifven på Alb. Bonniers förlag hösten 1884) Af Esselde 336
Skönlitteratur:
"Från land och haf", af A. Agrell. - "Från Skåne", af E. Ahlgren. - Berättelser och skizzer af Mathilda Roos. - "Blänkfyrar", af K. Åberg och M. Henschen. - "Fattigt folk" af C. G. af Geijerstam, af M. R. 339
Barnböcker. (Anm. af S-d.) 345
Litteratur i qvinnofrågan. Af L. H. Å. 348
Nytt från den skandinaviska qvinnoverlden 349
Mönsterblad 350
Tjugondesjette årgångens innehåll 351
Bilagor Föreningen Handarbetets Vänner : Årsberättelse för 1883 (Bilaga till häfte 4)

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen