Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 24 (1882). Innehåll

1882:1  
"De som göra bot, blifva yngre". Poem af Alc. A. 1
Ännu något om det moraliska och estetiska intresset 3
Minnesrunor. II. Louise Sundén 13
Några drag ur modets och klädedrägtens historia. Efter Jacob Falke 18
Om qvinnors undervisning i ladugårdsskötsel och mejerihandtering i Finland 38
Något om hemseder och hemslöjd i svenska bygder. Af Esselde (Forts. från 5:te häf., 23 årg.) 42
Nya böcker. Historisk litteratur: J. R. Pallin. Hufvuddragen af allm. historien; Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar. 4:de delen. Anm. af Otto Sjögren 51
Hvem var kortsynt? 55
Fiskarhustrun. Berättelse efter J. Normand 60
Mönster. Alfabet i munkstil, färglagdt (sida saknas)
1882:2  
Den moderna pessimismens lära om familjelifvet. Af L. H. Å. 65
Minnesrunor. II. Mina Bäckström, född Zander. Af C-a. 77
Ett besök i Sunne prestgård. Af St- 93
Tvenne bref från Anders Fryxell (Ur kommendör A. Adlersparres efterlemnade autografsamling) 102
Nya böcker: H. W. J. Thiersch, Kristi bergspredikan och dess betydelse för vår tid. Öfvers. af Axel Strandell. Anm. af Audax. - Evighetsblommor. En samling religiösa dikter af svenska förf., utgifven af F. Fehr. Anm. af L-d. - Munk eller make af Charles Reade. Öfvers. af Mina Bäckström. Anm. af E-N. - Makan. Qvinnans fysiska, andliga och sedliga pligter. Af med. d:r Herman Klencke. Öfversatt af K-e. The mother and her children. Anm. af En moder 104
Mönster efter dalband i rödt och blått, lämpliga till linnebroderi (sida saknas)
1882:3  
Hvad är den etiska betingelsen för äktenskapet? (Ur ett föredrag rörande Ibsens Gengangere) 113
Något om hemlif och hemslöjd i svenska bygder. Forts. III. Af Esselde 120
Studier af några nyare diktsamlingar. I. (Dikter af C. D. af Wirsén; Nya dikter af C. D. af Wirsén; Svenska akademiens handlingar, inträdestal af C. D. af Wirsén) Af Esselde 129
Lefnadsteckningar öfver utmärkta personligheter. II. Georg Adlersparre. En historisk karaktärsbild af Dr Otto Sjögren. Anm. af -d. 154
Småprat från Vichy. Bref af St- 157
Boköfversigt. Kulturhistorisk litteratur. Nya blad ur grannskapets krönika. Af Sorella. Fantasier och sannsagor af Ernst Lundqvist, m.m. 175
Mönster. Staffli i träskulptur för fotografikort, ritadt af Selma Gioebel (sida saknas)
1882:4  
Min moder och jag. En minnesteckning af Anna A. 177
Tvänne förkämpar för qvinnofrågan i Tyskland. Af Esselde
  III. Professor F. von Holtzendorff 187
  IV. Uttalanden i qvinnofrågan af professor Holtzendorff (slut) 190
Minnesrunor: IV. Nanna Åsell 195
  V. Elisabeth Jerichau-Baumann 198
"Linden blommar icke än, men snart". Poem af Sif 204
Vi voro ju vänner tillsammans. Poem. Öfvers. af L. G-ii 206
Moder, o sjung mig till ro! Poem. Öfvers. af L. G-ii 206
Till qvinnan, vid vårfesten i Upsala den 9 maj 1882. Af Hugo Tigerschiöld 207
Från en studiefärd i Vermland, försommaren 1882. Af Esselde
I. Filipstad och Rämen 209
Nya böcker. Fra det daglige Liv, af 1 m.m. 219
En qvinlig resestipendiat 223
Mönster: Skånska nätspetsar (sida saknas)
1882:5  
Litteratur för uppfostrare. Realism i undervisningen. Af Uffe 225
  I. Resultaten af den nuvarande språkbildningen 228
  II. Om vigten af sammanhang i undervisningen 234
  III. Realism såsom motgift mot konventionalism och materialism 238
Några anteckningar om George Elliot's personlighet. Af E-N. 244
Från en studieresa i Vermland, försommaren 1882. II. Uddeholm. Slägtsaga och historia. Väfkurs. Arbetareförhållanden. Kyrka och sekter. Vakna drömmar. Afsked. Af Esselde 273
Från en studieresa i Vermland, försommaren 1882. III. Klaran. Unga Sverige. Strandsceneri. Nattqvarter. Af Esselde 286
Småprat om musik. K. operan, spelåret 1881-82. Af P-st. 294
Frågan om gift qvinnas eganderätt löst i England 296
1882:6  
En hälsovårdsfråga för våra husmödrar. Af H. 297
Höstförebud. Utkast af Ernst Lundqvist 309
Vid ett silfverbröllop (brudens svar på brudgummens skål). Poem af St- 318
Studier af några nyare diktsamlingar. II. Helene Nyblom. Af E-N. 320
I kupén. Höst- och vårstämning. Poem af St- 331
Karen. En bit amerikanskt hvardagslif 333
Boköfversigt 342
Mönster: Knypplade dalspetsar (sida saknas)
Tjugondefjerde årgångens innehåll

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen