Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 16(1874). Innehåll

1874:1
Tankar rörande anordnandet af elementarskolor för flickor. Af O 1
En ibland hundra. Berättelse af Sorella 6
Ett poem af Stagnelius 20
Bref från Wien. Återblick. Slutord. Af Gerda 24
Öfversättningar från ungerska skalder af L. v. K. Nationalsång af Petöfi 34
Om de gamle nordboarnes uppfattning af qvinnan. Anteckningar vid en föreläsning af O. Arvesen 35
Några betraktelser öfver motionerna rörande gift qvinnas eganderätt vid 1874 års riksdag 44
Bilagor. Herr A. Philipssons lagförslag 51
Qvinnans verksamhet för qvinnan. (Reseanslag för tvänne qvinnor) 56
Konsistorierna och vigselakten 57
Slöjdnyheter. (Ett besök i slöjdutställningen i Upsala. Betydelsen af dylika utställningar och uppmaning att anordna en sådan i Falun nästa sommar. En blick på arbetsafdelningen. Intrycket af de qvinliga arbetena och de tankar de ingåfvo. Jacob Falke som ledare och lärare. En svensk öfversättning af hans arbete, gjord med författarens tillstånd och meddelad i tidskriften) 60
Mönster
Ur vår dagbok. Se omslaget
Förklaring af mönstren. Se omslaget
1874:2
Om elementarskolor för flickor. Af O. 65
Konsten i hemmet. Inledning. 1. Det grekisk-romerska boningshuset. Af Jacob Falke 74
Öfversättningar från ungerska skalder af L. v. K. Slättlandet af Petöfi 103
Vid en moders jordfästning. Poem af F. G. 105
Bref till hemmet från en i Brasilien bosatt ung svenska. I. 107
Om Yggdrasils-myten. Anteckningar efter en af kandidat Arvesens föreläsningar 118
Vigselakten och konsistorierna. (Forts. och slut) 124
Magdalene Thoresen som föreläserska 129
Om den gifta qvinnans eganderätt 135
Slöjdnyheter. Upprop till handarbetets vänner 137
En anvisning att hjelpa den fattige 139
Ännu några ord om elementarskolor för flickor 140
Barnlitteratur. Af J. R. 142
Mönster
Beskrifning på mönstren. Se omslaget
1874:3/4
Från pietismen till en friare tro. Af E. M. Rappe 145
Mäster Plut. Af C. R. Södling 156
Konsten i hemmet. 2. Bostaden under medeltiden. Af Jacob Falke 160
Troldgjöllet. Af M. Thoresen 185
Är riksdagens anslag till elementarskolor för flickor användbart? 195
Litterärhistoriska målsmän i våra dagar. Af A. W. A. 201
Öfversättningar från ungerska skalder, af L. v. K. I slutet af september. Petöfi 211
Baldersmyten. Efter anteckningar vid O. Arvesens föreläsningar 212
Barnlitteratur. Af J. R. 218
Konsten i hemmet. 3. Bostaden under 16:de århundradet. Af Jacob Falke 219
Bref till hemmet från en i Brasilien bosatt ung svenska. II. 243
Slöjdnyheter. Utställning af handarbeten i Stockholm 250
Förklaring af mönstren 255
1874:5
Några ord om hushållsskolor 257
Camille Collet och hennes författareverksamhet 262
Konsten i hemmet. 4. Bostaden under 17:de och 18:de århundradena. Af Jacob Falke 278
Bref till hemmet från en i Brasilien bosatt ung svenska. III. 300
Krymplingars och lemmalyttas hem vid Wilhelmsro 312
Ur vår dagbok 316
Slöjdnyheter. Sommarutställningar. Handarbetets vänner och deras byrå för mönster och modellarbeten 319
Förklaring af mönstren 320
Handarbetets vänner. Se omslaget
1874:6
Också ett förslag. Af A. G. E. 321
Qvinnorna i Rom, deras uppfostran och deras plats i samhället 323
Torbrand Grufvu-fostre. Af -th- 336
Vid afresan från Stockholm. - I qvällen. Poem af Wilhelmina Nordström 346
Öfversättningar från ungerska skalder, af L. v. K. Till min son. Efter Aranj 347
Konsten i hemmet. 5. Allmänna kritiska anmärkningar. - Stil och harmoni. - Väggmålningens stil. Af Jacob Falke 349
Mäster Plut såsom "fastighetskarl". Med porträtt. Af C. E. S. 369
Högtidspolska 371
Den olyckliga. Visa 372
Slöjdnyheter. Skola för konstsöm i Wien. Handarbetets vänner och deras framgång. Nordisk väfnadsförening 373
Ur vår dagbok. Pristäflan. Möte för flickskolefrågan m.m. 377
Nytt på vår bokhylla 380
Tillägg rörande mannens målsmansrätt öfver hustrun 380
Handarbetets vänner. Se omslaget
Sextonde årgångens innehåll

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen