Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 9(1867). Innehåll

1867:1 Plan för undervisningen inom de frivilliga söndags- och aftonskolorna för den qvinliga arbetsklassen i Stockholm, af Esselde 1
Den första skandinaviska industriutställningen, af -en-ny. (Insändt.) 5
Något från insekternas verld 12
En tafla. Poem af T. K. (Insändt.) 18
Jasminen. Poem af T. K. (Insändt.) 18
Vid ett barns död. Poem, fritt öfversatt från engelskan af S-e A-m 19
Något från våra grannar. V. Af Esselde 20
Ur Fredrika Bremers brefvexling med C. G. Brinckman åren, 1830-34. Meddeladt af Esselde 30
Nytt på vår bokhylla 46
Hegelianen, af M:me Gasparin; öfversatt af L-d 50
En läsesalong för damer, af Esselde 59
Vår portfölj 63
1867:2 Den arbetssökande qvinnan i det moderna samhället, af St- 65
Edouard René Lefebvre Laboulaye, af O. E. 90
Vår lektyr. (1. Romanen såsom bildningsmedel. 2. En blick på den engelska romanlitteraturen.) Af Erika 97
Något från våra grannar. VI. Småbref från Finland, af Elisa 108
Nytt från vår bokhylla. Af -en-ny. och Reader 114
Öppen talan. (Aristokrater äro vi alla. Några ord i anledning af den s.k. frökenreformen, af Mamsell C.) 124
Vår portfölj 128
1867:3 Den arbetssökande qvinnan i det moderna samhället. (Forts. och slut.) Af St- 129
Ur Fredrika Bremers brefvexling med C. G. Brinckman, åren 1830-43. (Forts.) Meddeladt af Esselde 147
Teckningar af det forna Upsalalifvet. Israel Hwasser. Af T. K. 157
Hvarför? Poem af W-a N-m 181
Egna vingar. Poem af W-a N-n 182
Efter regnet. Poem af T. K. 182
Vår lektyr. (3. Miss Braddon och George Eliot.) Af Erika 183
De akademiska fakulteternas utlåtande i frågan om utvidgande af qvinnans medborgerliga verksamhet. Af L-d 190
Vår portfölj 192
1867:4 Qvinnan och "jordbrukets betryck". Af O. E. 193
Något från våra grannar. VII. Småbref från Finland. 2 Af Elisa 203
Tankar om vår tid. Af en afliden, med förord af Esselde 209
Konungens sven. Poem af T. K. 225
Teckningar af det forna Upsalalifvet. Israel Hwasser. 2. Af T. K. 227
Vår lektyr. (3. Miss Braddon och George Eliot.) Af Erika 232
En glad själ. Genrestycke efter fransyska skolan. Af Esselde 247
Den praktiska hushållsskolan i Göteborg 255
Öppen talan. (Genmäle af L-l-, med anledning af artikeln "Om vårt tjenstefolk.") 256
1867:5 Ur Fredrika Bremers brefvexling med C. G. Brinckman, år 1830-1842. Meddeladt af Esselde. (Forts. och slut.) Till Fredrika Bremers minne, af Z. Topelius 257
Om anatomiens och fysiologiens studium. Af M. S. 273
Om qvinnans mensklighet och den så kallade humanistiska bildningen. Af O. E. (Insändt.) 277
Något från våra grannar. VIII. Om Norges qvinnor och det arbete, som pågår för deras höjande i socialt och intellektuelt hänseende. Af Esselde 280
Midsommarbref. Af Gerda 289
I skolan. (Med anledning af nöden i Norrland.) Poem af T. K. och Esselde 302
En blick på läraremötet, seminarium och normalskolan samt folkskolan. Af Esselde 305
Nytt på vår bokhylla. Af -en-ny. och Reader 310
Harmoni. ("Till Upsala studenter" af Qvanten; "Alfedronningens gave" af L. U., samt "till Louise Michaeli" af Magdalene Thoresen.) Meddeladt af Esselde 315
Öppen talan. (I. Korrespondens med anledning af poemet "Konungens Sven" i föregående häfte. II. Ett bref med anledning af "En moders råd", sid. 346, 8:de årg. Af Henriette P.) 319
1867:6 Teckningar af det forna Upsalalifvet. Israel Hwasser. 2. (Forts. och slut.) Af T. K. 329
Discussions-Spörgsmaal vedkommende Lærerindegjerningen, i Anledning af de til Sommaren paatænkte Lærermöde. Ved ingeniörlöitnant Lund 336
Pariserbref. Af Gerda 342
Pyrola uniflora. Et Digt ved A. Munch 355
En blick på läraremötet, seminarium och normalskolan, samt folkskolan. (Forts. och slut.) Af Esselde 356
Småprat om poesi. I. Dikter af Robert v. Kræmer. Af Esselde 366
En liten verld. Af E. K. 370
Nytt på vår bokhylla 384
Vår portfölj 387
Innehållsförteckning för 1867

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen