Göteborgs universitetsbibliotek: Framåt: tidskrift utgifven af Göteborgs Kvinnoförening

Framåt: tidskrift utgifven af Göteborgs Kvinnoförening

Framåt: Innehållsförteckning 1888
1888:1 Charles Algernon Swinburne: Hymn till Proserpina. 1
Ellen Key: Hvad vi behöfva. 4
Qvirin: Öjeblicksphotografier. 6
Georg Nordensvan: Literatur. 8
När och Fjärran. 10
1888:2 Elna Tenow: Till Ernst Ahlgren. 13
Karin Sköldberg: Fattigmans kärlek. 15
Massi Bruhn: Faderen, Sörgespil af August Strindberg. 18
Robinson: Äktenskapsfrågan art. XIII. 20
A. B-m.: Literatur. 22
När och Fjärran. 24
1888:3 Viggo Ullman: Stemmeret for Kvinder. 25
A. E-n; A. B-m.: Literatur. 29
Aasta Hansteen: Brev fra America. 32
Ragnvald Ulfsson: Magdalena (poem). 33
Aasta Hansteen: Kvinden skabt i Guds Billede. 33
När och Fjärran. 35
1888:4 J. Liliencrantz-Rasmussen: Den ogifta kvinnans juridiska ställning. 37
Per Hallström: Efter regnet (poem). 41
Betænkning over Forslag til Lov om Kvindens kommunale Valgret og Valgbarhed. Afgiven af det Danske Folkethings Udvalg den 30:te Januar 1888. 41
Att bedja om penningar. Ur öfverste T.W. Higginsons bok "Common Sense about Women". (Fri öfvers.) af Cécile Gohl. 44
A. B-m.: Literatur. 45
När och Fjärran. 48
1888:5 Ola Hansson: Nio och Sju Signaturer. Anteckningar i mariginalen. 49
Ossian Limborg: Referat ur lifvet. 54
A. B-m.: Literatur. 56
Julia Vollmar-Kjellberg: Bref från Dresden. 57
Ett extra ordinarie generalmöte i Norsk Kvindesagsforening d. 25 januari. 58
När och Fjärran. 59
1888:6 Massi Bruhn: "Synd" (novell). 61
S. N-d.: Till strids för friden! 65
Utdrag ur den katolske prestens Felicitè Robert de la Mennais arbete: En troendes ord. 66
A. B-m.: Literatur. 67
När och Fjärran. 71
1888:7 Albert S-: En tidens sjukdom i belysning af tidens diktning. 73
Eva Wigström: Drifved. 75
Hilma Strandberg: Några ord om "Bondfolk". 79
Utdrag ur den katolske prestens Felicitè Robert de la Mennais arbete: En troendes ord. 81
Förbättrad tillgång till sjukhjelp. 82
När och Fjärran. 82
1888:8 Joh. O-r: En blick på svenska folkskolan med anledning af fru Eva Wigströms artikel i Göteborgs Handelstidning. 85
Sture Gustave Kjellson: Sonett. 90
Två gånger två. (Fri öfversättning ur öfverste T.W. Higginsons bok "Common Sense about Women" af Cécile Gohl. 90
A. B-m.: Literatur. 91
Utdrag ur den katolske prestens Felicitè Robert de la Mennais arbete: En troendes ord. 93
När och Fjärran. 94
1888:9 Joh. O-r: En blick på svenska folkskolan med anledning af fru Eva Wigströms artikel i Göteborgs Handelstidning. (Forts.) 97
Ett nordiskt kvinnomöte. 101
Sture Gustave Kjellson: Två sonetter. 103
Amalia Fahlstedt: Humor och nutiden. (Ett diskussionsinlägg i sällskapet Nya Idun). 103
Cecile Gohl: Ett amerikanskt porträtt af Fredrika Bremer. 107
1888:10 G.F. Steffen: Om verldsåskådningar. Ett fragment nyaste tyska filosofi. 109
Sonett af Argensola, Öfvers. från spanskan af Sture Gustave Kjellson. 112
Ola Hansson: Det unga Frankrike. Literära Silhouetter. IV. Jean Richepin. 113
Utdrag ur den katolske prestens Felicitè Robert de la Mennais arbete: En troendes ord. 115
A. B-m.: Literatur (Henrik Ibsen). 116
När och Fjärran. 118
1888:11/12 Till Framåts läsare. 121
G.F. Steffen: Om verldsåskådningar. (Forts. fr. föreg. n:r). Ett fragment nyaste tyska filosofi. 122
Ola Hansson: Det unga Frankrike. (Forts. fr. föreg. n:r.) Literära Silhouetter. 127
Hertha: Blott en kyss. 131
Massi Bruhn: Ett Par Ord om Edvard Brandes to sidste Skuespil: "Kjärlighed" og "Overmagt". 132
Eva Wigström: Skolplantor. 134
Alvilde Prydz: Sommer (poem). 139
A. B-m.: Literatur. 139
H. S.: Kunna läkarne intaga en ensidigt hygienisk ståndpunkt till frågan om prostitutionens reglementering. 140
När och Fjärran. 142
1888:13/14 Till Framåts läsare. 145
G.F. Steffen: Om verldsåskådningar. (Forts. fr. föreg. n:r). Ett fragment nyaste tyska filosofi. 146
J.W.Å.: Islossning på Fyris (poem). 149
Ola Hansson: Det unga Frankrike. (Forts fr. föreg. n:r). 149
Aasta Hansteen: Brev fra Amerika (En ny bevägelse). 151
Utdrag ur den katolske prestens Felicitè Robert de la Mennais arbete: En troendes ord. 153
En ny kvinnotidskrift. 154
De ärlige kineserna. (Öfvers. ur Camilla Collets arbete: "Mot Strömmen"). 156
Fra Udstillingen i Köbenhavn (Bref från Framåts korrespondent). 156
Uttalande af fröken Rosina Heikel i prostitutionsfrågan vid läkaresällskapets sammanträde den 21 april 1888. 157
Massi Bruhn: "Magdalene" Brudstykke af en kvindes Historie. 159
a: B-m.: Literatur. 166
När och Fjärran. 167
1888:15/16 Till Framåts läsare. 169
Sofie Horten: Ernst Ahlgren. 170
Louise Nørlund: Indledende foredrag, holdt ved det nordiske kvindesagsmöde d. 16 Juli 1888. 174
Massi Bruhn: "Magdalene" Brudstykke af en Kvindes Historie (Forts. o. slut). 176
Albert Breinholm: Literatur. 183
Alb. S.: Fransk literatur. Emile Zola: La Terre. 185
G. Steffen: Englands första kvinnostrejk (Ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning). 187
J. G-M: Fra Udstillingen i Kjöbenhavn. 190
När och Fjärran. 191
1888:17/18 Albert Breinholm: "Diskussion om Kjärlighed". 193
G. Hauffner: Aztekerna (poem). 197
Gugnir: "Nio och sju signaturer". Ett genmäle. 197
Från finska Landtdagen 1888. 200
Det nordiska kvinnosaksmötet i Köpenhamn den 14, 15 och 16 Juli 1888. 204
Agnes L.: Den kvindelige Ære. 212
Literatur. 214
När och Fjärran. 215
1888:19/20 Kristian Gloersen: To Romerinder. 217
Fogel Blå: Till källan på gatan (poem). 219
Ingeborg Gerstenberg-Müller: Theorier (skitze). 219
Fredrik Nycander: Ragnhild (poem). 222
Bref till "Framåts" redaktör (från Helsingfors). 223
Kurt: Kvinnoarbetet och den tyska socialdemokratien. 224
Det nordisk kvinnosaksmötet i Köpenhamn den 14, 15 och 16 Juli 1888. (forts. fr. föreg. n:r) 225
Buddhismen. 226
"Äktenskaps- och sedlighetsfrågen i det Skandinaviska Norden". 227
Göteborgs Kvinnoförenings berättelse Nov. 1886-Dec. 1887. 228
Literatur. 229
När och Fjärran. 230
1888:21/24 G.F. Steffen: Kvinnofrågan och sedlighet. 233
Ode till vestanvinden, af Shelley (öfvers. af Per Hallström). 239
Nordanvinden: Lisa Blad. 241
L-g.: Lille piltens dröm (Allegori). 242
B.E.H.: "Den sexuela hygienien" af Seved Ribbing. 244
A. V-n.: I nattrock och tofflor (kåseri). 245
Konkordiaförbundets årsmöte. Årsberättelse för år 1887. 246
Drägtreformföreningens i Stockholm redogörelse för arbetsåret 1887-1888. 248
När och Fjärran. 250
Literatur. 251
Till "Framåts" läsare. 252

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen