Göteborgs universitetsbibliotek: Framåt: tidskrift utgifven af Göteborgs Kvinnoförening

Framåt: tidskrift utgifven af Göteborgs Kvinnoförening

Framåt: Innehållsförteckning 1886
1886:1 Prenumerationsanmälan. 1
Till allmänheten. 2
Ellen Key: Från Finland. 2
Ur ett hittills otryckt bref från Fredrika Bremer. 7
Passepartout: Denise i Stockholm. 8
E. Wh: Olika insatser. 11
Ola Hansson: Vinterstämning. 11
Helene Nyblom: Epigram. 11
Skjalf: Från hennes barndom. 12
C.W.: Konst. 14
C. Gohl: Bref från Amerika. 15
1886:2 "Gifves det en värnpligt för kvinnan" af Mark. 1
Bemærkninger om smaa Börns Opdragelse af N.J. Nølund. 4
Försummade syskon af Eva Wigström. 6
Min ven Waldemars skriftemål af Alvilde Prydz. 8
Till frågan om gift kvinnas rättighter. (Ur Holms "juridskt
arkiv" Afd. 1, häftet 6 1885) af C.W.D. 12
Christina Brahe af Ellen Fries. 14
När och Fjärran. 16
1886:3 Om Söndagsarbetet af E.K. 1
Munkacsys "Kristus inför Pilatus" af Robinson. 6
Lyrik af Axel Lundegård. 9
Christina Brahe (forts. föreg. n:r) af Ellen Fries. 12
Olika dagrar. Skiss af Rien. 14
Göteborgs Kvinnoförenings årsberättelse. 17
När och Fjärran. 20
1886:4 N.: Bref från Finland. 1
Oscar Levertin: Ångest. 6
Ave: Patron Turkéns höstgille. 6
Alvilde Prydz: Drömme. 10
Passepartout: Ett bref om böcker. 11
E.R.: Göteborgs Kvinnoförenings verksamhet för fattiga skolbarn. 13
När och Fjärran. 15
Breflåda. 16
1886:5 Rosina Heikel af Rafaël Hertzberg. 1
Knoppsprickning af Ola Hansson. 5
Till Kalle Stare af Johan Nybom. 6
Messling. Skiss af Gerda von Mickwitz. 6
Literatur af Hellen Lindgren. 11
Brev fra Kristiania af Gina Krog. 13
Till Framåts läsare af Esselde. 15
1886:6 C.W.D.: Ett bidrag till historien om striden för den svenska kvinnans rättigheter. 1
Amalie Skram: Et ægteskab. 4
Eva Brag: Kvinlig läkareverksamhet. 7
Edwin Tengström: Flygtigt möte. 13
X.: Brev fra København. 13
1886:7 Kvinnans rättigheter af Wendell Phillips; omarbetning i fri öfversättning af C.W.D. 1
Carl Snoilsky: Gränsbor. 10
Amalie Skram: Et ægteskab (forts.) 10
När och Fjärran. 14
1886:8 Eva Wigström: Bekännelselösa skolor. 1
Alvilde Prydz: Fantasterier. 4
Gottfrid Peterson: Förvandlingar. 5
Amalie Skram: Et ægteskab (forts.) 6
L.B.: Literatur: Svensk vitterhet. 10
H. A-n: Bref från Finland. 13
När och Fjärran. 15
1886:9 C.W.D.: Tankar om "Unionen". 1
Saxon: Vårförebud. 3
Amalie Skram: Et ægteskab (forts.) 4
Oskar Levertin: Fantasi. 8
Cecilia Holmberg f: Bååth: På post. 8
Gina Krog: Brev fra Norge. 10
Passepartout: Literatur. 13
När och Fjärran. 15
1886:10 Karl af Geijerstam: Om frihet och samvärkan. 1
Elmar: På promenaden. 5
N.J. Nørlund: Confessionslöse Skoler. 6
Amalie Skram: Et ægteskab (forts.) 8
Destillat. 12
Edw. T.: Några böcker från Finland. 13
När och Fjärran. 15
1886:11 Folke: Huru kan sjukvården på vår landsbygd förbättras? 1
Anna A.: Dimma. 6
Amalie Skram: Et ægteskab (slut). 6
Ernst Ahlgren: Några ord med anledning af Gerda von Mickvitz, skiss "Messling". 9
Skjalf: En af den äkta sorten. 10
När och Fjärran. 15
1886:12 C. Gohl: Om samuppfostran i Nya Verlden. 1
Lotten v. Kræmer: Min fromma Anna. 7
Georg Nordensvan: Bagatell. 7
Axel Lundegård: Lundastämning. 11
Theodor Lindblom: Om taflor. 12
När och Fjärran. 15
1886:13 J.W.Å.: Om vegetarism. 1
Alvilde Prydz: Til en Natviol. 6
Tor Hedberg: Godt hjerta. 6
Ur ett hittills otryckt bref från Fredrika Bremer. 11
Sven Nilsson: Nu hvil dig, borger! 11
När och Fjärran. 16
1886:14 K. Å-k.: Några ord om utanläsningssystemet. 1
Th. Bögedal: Kvindelighed (Et polemiskt indlæg). 4
Anna Wahlenberg: Modellen. 5
L.B.: Svensk Vitterhet. 8
Thönder: Et brev. 9
Peter Paul: "Om Taflor." 12
Edmund Gammal: Skydd för minderåriga värnlösa flickor. 13
När och Fjärran. 15
1886:15 N.: Minna Canth. 1
Nils Erdmann: Kransbinderskan. 7
Stella Kleve: Vid Beau-Rivage. 7
När och Fjärran. 11
1886:16 Eva Wigström: Ett dåligt system. 1
P.A. Krag-Aursnæs: Til det unge Norden. (poem). 4
C.O. Arcadius: Om folkhögskolor. 4
Elna: I solnedgången. 9
Passepartout: Literatur. 11
Johanne Meyer: Brev til "Framåt" (Köbenhavn). 12
Fru Matilde Bajers upprop till Nordens kvinnor i fredssaken, med inledn. af red:n. 13
När och Fjärran. 14
1886:17 C.E. Jensen: Socialismen i Danmark. 1
Anna A.: En tidigt fallen. 8
Literatur. 10
Stella Kleve: Om efterklangs- och indignationsliteraturen i Sverige. 12
Uarda: Fri (poem). 14
V-m: Epigram. 14
När och Fjärran. 15
1886:18 Uffe: Äro våra skolors årskurser öfverensstämmande med psykologiens fordringar? 1
J.W.Å.: Ur bondens lif. 5
Th. Bugge: Sindsretninger. 8
A.S.: Teaterbrev. 9
När och Fjärran. 13
1886:19 Ola Hansson: Det unga Frankrike. 1
Mark: "Om socialismens riksförderflighet". 15
Th. Bugge: Meddelelse om midnatsmissionen i Köbenhavn. 17
När och Fjärran. 17
1886:20 Alvilde Prydz: Nogle Bemærkninger. 1
Björnstjerne Björnson: Vals (poem). 3
Stella Kleve: Pyrrhussegrar. 3
K. Å-k.: Literatur. 7
Gina Krog: Brev til "Framåt" (fra Kristiania). 8
Bror: Några ord i en dagens fråga. 11
"En fråga til Dansk Kvindesamfund". 12
Till redaktionen af "Framåt"! 12
När och Fjärran. 13
1886:21 Kristofer Janson: Lidt om amerikanske Kvinder. 1
Ellen Key: Literatur: En sommarsaga. 5
Redaktionen: Till våra läsare! 10
Anticlimacus: Om efterklangs- och indignationsliteraturen i Sverige. 10
Stella Kleve: Till redaktionen af Framåt. 10
Ola Hansson: Till redaktionen af Framåt. 11
F.L.:Några utgjutelser i anledning af "Pyrrhussegrar" i Framåts sista häfte. 12
När och Fjärran. 12
1886:22 N.J. Nørlund: Fredstanken og Opdragelsen. 1
Saxon: En bröllopsdag. 4
Literatur. 6
Diskussionsafdelning: Röster från Finland: I anledning af ett förslag i N:o 20 af Framåt. 8
En vän af Framåt: Fråga till Framåts redaktion. 9
Redaktionen: Svar till "en vän af Framåt". 9
Jacob C-r: Til förf. af "Pyrrhussegrar". 9
En af Framåts läsare: Några anmärkningar med anledning af Pyrrhussegrar. 10
Redaktionen: Matlagningsskola för kvinnor af arbetarklassen. 11
När och Fjärran. 11
1886:23 J.W.Å.:Om djurskyddet, sedt från vegetarisk ståndpunkt, och om vivisektionen. 1
E.L.:Et stykke griseliv. 10
Alma Åkermark: Till Göteborgs Handelstidning, Göteborgsposten, Dagny och allmänheten. 12
Alfhild Agrell: Till red. af Framåt. 14
Stella Kleve: Till alla dem, som i Framåt skrifvit om "Pyrrhussegrar". 15
När och Fjärran. 16
1886:24 Fredrik Bajer: Fredssagen og Kvindesagen. 1
Adalbert: Resonnans (poem). 2
Toivo: En regndag. 3
Ulrik A.P. Christiansen: Björnsons "En Handske". 5
Georg Nordensvan: Tre teaterkvällar (bref från Stockholm). 7
Anna Brosbøll: Studentersamfundets arbejderundervisning. (Köpenhamn) 10
Svärker: Bref till Stella Kleve. 13
En hustru: Till Framåt och allmänheten. 13
Red.: Svar till en hustru. 14
En ung finska: Till Red. af Framåt! 14
Rudolf H-e: Ännu en gång några ord om efterklangsliteraturen i Sverige. 14
När och Fjärran. 15

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen